اقتصاد

Ekonomi– dari

زمانیکه شما برای پناهندگی در سوئد درخواست میدهید، اگر از خود پولی ندارید سپس حق دارید که برای حمایت پولی به ادارهٔ مهاجرت درخواست دهید. دو نوع حمایت مالی برای درخواست وجود دارد، کمک پولی روزمره و کمک پولی مخصوص.

کمک پولی روزمره

اگر شما حق پولی روزمره را دریافت میکنید ، پس برای شما هر روز یک مقدار پولی داده میشود که انرا میتوانید در ماه یکبار بدست بیآورید. این کمک پولی روزانه برای غذا، لباس، بوت، شامپو، دوا و هر انچیزی که ما در وقت فراغت انجام میدهیم داده میشود. بعضی اوقات پول را شما از کسانی بدست میآورید که مسٔول مسکن میباشند. درانصورت ادارهٔ مهاجرت برای شما هیچ مقدار پول تادیه نمیکند.

کمک پولی مخصوص

اگر نیاز به خریدن چیزی دارید که کمک پولی روزانه برای آن کافی نیست، سپس شما و سرپرست مؤقت تان میتوانید برای کمک پولی مخصوص درخواست دهید. بطور مثال این مصارف مخصوص برای عینک، لباس زمستانی یا یک چیزی دیگری باشد که شما نمیتوانیدن بدون ان گزاره کنید.

سرپرست مؤقت شما مسٔول اقتصاد شما میباشد

اگر عمر شما کمتر از 16 سال است سپس این سرپرست مؤقت میباشد که درخواستی کمک مالی شما را ارسال میکند. زمانیکه شما 16 ساله شوید بعد از ان حق دارید که درخواست مالی برای کمک پولی روزانه و کمک پولی مخصوص خود را خودیتان ارسال کنید. برای شما یک کارت بانکی که مخصوص خودیتان میباشد داده میشود که در ان کمک پولی روزانه و کمک پولی مخصوص ارسال میشود.

EU-logotyp

Last updated: