همه انسانان ازرش برابری دارد

Alla människors lika värde – dari

Illustration.

در سوئد قوانین زیادی وجود دارد که به این واقعیت میپردازد که همه افراد ارزشهای برابری دراند و از حقوق یکسانی برخوردار هستند. ما باید بدون توجه به اینکه چه کسی هستیم، چه شکلی هستیم، از کجا آمده ایم، به چه چیزی اعتقاد داریم، عاشق چه کسی میشویم و چگونه کار میکنیم، حقوق و فرصت های یکسانی در زندگی داشته باشیم.

قوانینی برای جلوگیری از تبعیض یا نقض حقوق شخصی وجود دارد. ما به عنوان یک انسان اجازه داریم هر طور که میخواهیم فکر کنیم، گمان کنیم و یا باور داشته باشیم، اما اجازه نداریم که هر کاری را انجام دهیم. در قانون اساسی آمده است که همه مردم حق دارند افکار، عقاید و احساسات خود را بیان کنند تا زمانیکه به دیگران توهین نکنند. همه ما باید به حق همنوعان خود در مورد هویت خود و انتخاب های زندگی خود احترام بگذاریم.

EU-logotyp

Last updated: