ازدواج اطفال ممنوع است

Barnäktenskap är förbjudet – dari

تفاوت بین طفل و بزرگسال از کشور تا کشور فرق میکند. نیز قوانین ازدواج از کشور تا کشور تفاوت میکند.

Illustration.

یک طفل نمیتواند ازدواج کند

در سوئد شما تابه 18 سالگی طفل محسوب میشوید و نمی توانید قبل از این عمر ازدواج کنید.
دلیل اینست که گمان میرود که طفل نباید مسئولیت زندگی ازدواج را بدوش داشته باشند. ازدواج زودهنگام میتواند باعث شود که اطفال هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی احساس بدی داشته باشند، زیرا با این عمل ممکن است طفل از رشد فردی و داشتن زندگی ای که حق دارد، جلوگیری شود.

وقتی 18 ساله شوید، خودتان تصمیم میگیرید که آیا میخواهید ازدواج کنید و اگر میخواهید، پس با چی کسی میخواهید ازدواج کنید. هیچ کس نمی تواند کسی را مجبور به ازدواج کند یا فریب دهد. تلاش برای وادار کردن یا فریب دادن یک طفل برای سفر به کشور دیگری برای ازدواج غیرقانونی میباشد. این جرمی است که میتواند منجر به زندان شود. همچنین مجبور ساختن یک طفل برای زندگی در رابطه ای مشابه ازدواج غیرقانونی است. هنگامیکه یک بزرگسال با طفل زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار میکند، تجاوز محسوب میشود.

اگر یک شخص زیر سن 18 است و متاهل است

اگر عمر یک جوره ازدواج شده در وقت ازدواج زیر 18 سال باشد، سپس این ازدواج در سوئد غیر قابل اعتبار محسوب میگردد.

اگر عمر شما زیر 18 سال باشد و بجای والدینتان با همسرتان درخواست پناهندگی بدهید، درینصورت طفل تنها وارد محسوب میشوید. سپس برای شما یک سرپرست مؤقت داده میشود که در راتباط با ادارات با شما کمک میکند.

در رابطه به اینکه یک سرپرست مؤقت چی میکند بیشتر بخوانید و ویدیو تماشا کنید (به سویدنی) External link, opens in new window.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر سوال دارید یا به کمک نیاز دارید سپس میتوانید با یک معلم، مشاور یا با کسی دیگری در بخش مراقبت در تماس شوید. شما نیز میتوانید با ادارهٔ مهاجرت یا ادارهٔ خدمات اجتماعی مراجعه نمائید. اگر سرپرست مؤقت دارید میتوانید با او هم مراجعه نمائید.

اگر شما یا کسی دیگری با جبر ازدواج میشود سپس میتوانید از طریق این شماره 14 114 با پولیس در تماس شوید.

EU-logotyp

Last updated: