برابری

Jämställdhet – dari

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

100 سال پیش در سوئد اینطور نبود. در آن زمان، زنان قدرت زیادی برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود نداشتند. در ان زمان اکثراً مردان میبود که تحصیل و کار میکردند، در حالیکه زنان در خانه میماندند و از بچه ها مراقبت میکردند، پاکاری میکردند و لباس میشستند. از آن زمان بسیاری چیز ها تغییر کرده است.

امروز در اکثره فامیل های سوئدی هر دو والدین به وظیفه میروند یا تحصیل میکنند و فرزندان در طول روز در کودکستان، مکتب یا مراکز اوقات فراغت میباشند. هر دو والدین در خانه اغلب در پاکاری، شستن، خرید، آشپزی و مراقبت از فرزندان با هم به یکدیگر کمک میکنند.

برای اینکه جامعه تا حد امکان عادلانه باشد و به زنان و مردان قدرت یکسانی برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود داشته باشند، پارلمان سوئد درین رابطه برنامه های مختلفی برای برابری تصمیم گرفته است.

این برنامه عبارتند از

  • زن و مرد باید فرصت یکسانی برای استقلال مالی داشته باشند تا کسی مجبور نباشد از نظر مالی به یکددیگری وابسته باشد
  • پسران و دختران باید دسترسی یکسانی به آموزش داشته باشند و حق انتخاب رشته مورد نظر برای تحصیل را داشته باشند
  • مردان و زنان باید حق یکسانی برای تصمیم گیری در مورد بدن خود داشته باشند و خشونت مردان علیه زنان باید پایان یابد
  • کارهایی که در خانه انجام می شود باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود. همچنین به این معنی است که خواهران و برادران یک خانواده باید به همان شیوه در کارهایی که باید انجام شوند کمک کنند.
EU-logotyp

Last updated: