برای کسانیکه با والدین یا کدام سرپرست دیگر درخواست پناهندگی میدهند

För dig som söker asyl med förälder eller annan vård­nads­ha­vare – dari

این معلومات برای کسانی میباشد که یکجا با فامیلش برای درخواست پناهندگی به سوئد آمده باشند. پناهندگی به معنای آمدن به یک کشور جدید و درخواست محافظت از جنگ یا آزار و اذیت است.

درینجا ما پروسهٔ پناهندگی را توضیح میدهیم، یعنی اینکه ادارهٔ مهاجرت در رابطه به این چگونه تصمیم میگیرد که کدام کسانی حق پناهندگی را دارا میباشند و در ضمن در جریان انتظار به تصمیم، شما و فامیل تان از کدام حقوق برخوردار میباشید.

معلومات را میتوانید به طرق مختلف مطالعه کنید. شما میتوانید که معلومات را از اول تا اخر بخوانید تا در رابطه به پروسهٔ پناهندگی بطور کلی اگاه شوید. یا میتوانید بخشی را بخوانید که در حال حاضر برای شما مهمتر باشد.

EU-logotyp

Last updated: