اگر شما جواز اقامت را اخذ نمائید

Om ni får uppehållstillstånd – dari

جواز اقامت به این معنی است که شما در تصمیم درخواست پناهندگی خود جواب مثب (بلی) اخذ نموده باشید. شما میتوانید در سوئد بمانید.

اگر شما و خانوادهٔ تان اجازهٔ اقامت دریافت کرده اید، پس میتوانید با کارمندان در بخش پذیرش به یک جلسه حاضر شوید. کارمندان بخش به شما توضیح میدهند که تصمیم در قضیه شما چه است و اینکه چرا به شما اجازه اقامت داده شده است. به شما یک ورق داده میشود که در ان درج میباشد که شما اقامت اخذ نموده اید.

زمانیکه شما اجازه اقامت اخذ نمودید پس باید به اداره مالیات عمومی رفته و خود را ثبت احوال نفوس کنید. این بدین معنی است که به شما شمارهٔ شناسائی با چهار شمارهٔ اخر داده میشود.

اگر شما در یکی از کمپهای اداره مهاجرت زندگی میکنید، پس انها با شما کمک میکند تا شما به یک مسکن دیگری منتقل شوید.

مدت اعتبار جواز اقامت من چقدر است؟

اگر شما بحیث مهاجر اقامت اخذ نموده باشید پس مدت اعتبار اقامت شما سه سال میباشد. اگر شما بطور جایگزین مستلزم حفاظت جانی اقامت اخذ نموده اید،‌ پس مدت اعتبار جواز اقامت شما 13 ماه میباشد. بعد از گذشت این مدت میتوانید به تمدید اقامت درخواست دهید. اگر باز هم شما به پناه نیاز داشته باشید، برای شما اقامت 2 ساله داده میشود.

جواز اقامت دایمي

اگر شما جواز سه ساله اقامت را اخذ نموده باشید، بعداً در وقت تمدید ان میتوانید به جواز اقامت دایمی نیز درخواست کنید. اگر عمر شما 15 سال و یا بیشتر از ان باشد پس شرط اخذ اقامه دایمی اینست که شما باید یک زندگی مسٔولانه داشته باشید. اگر شما مرتکب کدام جرم شده باشید پس ممکن است که درخواست جواز اقامت دایمی شما رد شود. اگر در وقت درخواست جواز اقامت دایمی عمر شما 18 سال یا بیشتر از ان باشد پس درین حالت مهم است که شما وظیفه داشته باشید و از نظر اقتصاد خود اتکأ باشید.

اگر شما شرایط جواز اقامت دایمی را پوره نمیکنید باز هم شما میتوانید در صورت نیاز پناه جواز خود را به یک مدت تمدید کنید.

EU-logotyp

Last updated: