تصمیم

Beslut – dari

ادارهٔ مهاجرت نظر به صحبت و ثبوت های را که پیش کرده اید و در ضمن نظر به وضعیت کشورتان دیده، در قضیه پناهندگی شما تصمیم قبولی و رد شما را میگیرد. سپس قضیه شما با قانونیکه میگوید به چه کسی پناه داده شود، مقایسه میگردد.

زمانیکه اداره ٔمهاجرت در رابطه به قضیه شما تصمیم نهائي گرفت، فامیل شما را به یک جلسه دعوت میدهد. در جلسه مذکوره مدیر قضیه تصمیم نهائی را به شما ارائه میکند و در ضمن اقدام بعدی را به شما توضیح میدهد. تصمیم پناهندگی شما به زبان سوئدی نوشته میباشد، اما مدیر قضیه به کمک یک مترجم این تصمیم را به شما توضیح میدهد.

مدیر قضیه که در مورد تصمیم به شما توضیح میدهد ممکن است همان فردی نباشد که با شما مصاحبه کرده و در قضیهٔ شما تصمیم گرفته است. براینکه ادارهٔ مهاجرت باید بالای تصمیم خود مطمئن باشند به همین دلیل تصمیم گیرینده همیشه دو نفر میباشد. مدیر اداره مهاجرت از فکر خود تصمیم گرفته نمی توانند بلکه باید نظر به قانون پیش برود.

جواب بلی یا نخیر

اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود، اجازه اقامت دریافت خواهید کرد و حق اقامت در سوئد را خواهید داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما منفی باشد، به آن رد درخواست شما گفته میشود.

EU-logotyp

Last updated: