مقامات و افرادیکه با ایشان ملاقات می کنید

Personer och myndigheter du möter – dari

شما بزرگسالان مختلفی را ملاقات خواهید کرد که مسئول امور مختلفی شما هستند که بالای شما و فامیل تان تأثیر می گذارد.

ادارهٔ مهاجرت

اداره مهاجرت مسٔول این میباشد که در قضیه پناهندگی شما تصمیم گیرد یعنی اینکه آیا شما و فامیل تان اجازه اقامت در سوئد را دارید یا خیر. اگر کدام جای سکونت ندارید، پس در مدت زمانیکه منتظر تصمیم ادارهٔ مهاجرت هستید، به شما یک مسکن موقت داده میشود که اداره مهاجرت مسئول آن میباشد. اگر شما با خود پول ندارید، سپس میتوانید از اداره مهاجرت کمک بگیرید تا والدینتان بتوانند غذا و لباس بخرند.

شما چندین بار با همراه والدین خود به ادارهٔ مهاجرت مراجعه خواهید کرد و با افراد مختلفی که در آنجا کار میکنند ملاقات خواهید کرد.

کمون

مسٔولیت کمون اینست زمانیکه والدین در وظیفه باشند شما به مکتب بروید و اطفال خورد به کودکستان بروند. در مکتب بزرگسالان زیادی کار میکنند که شما در صورت پرسش در رابطه به سوئد، سوال کنید.

در کمون یک بخش بنام ادارهٔ خدمات اجتماعی میباشد. ادارهٔ خدمات اجتماعی با ان عده اطفال کمک میکند که احساس امنیت نداشته باشند و یا اینکه کدام بزرگسالی نداشته باشند که مراقبت انها را انجام دهند.

ترجمان

برای اینکه شما، فامیل و کارمندان ادارهٔ مهاجرت حرف های یکدیگر را بفهمند، یک مترجم در جلسه حاضر میباشد تا هر انچیزی که در جلسه گفته میشود را ترجمه کند. این مترجم با هر دو زبان صحبت میکند یعنی زبان سوئد و زبانی که شما در ان صحبت میکنید. این مترجم یا در همان اتاقیکه شما موجود میباشید،‌ نشسته میباشد یا این مترجم از طریق تلیفون یا ارتباط ویدیوئی در جلسه حاضر میباشد. مترجم هر انچیزیکه در اتاق گفته میشود، ‌ترجمه میکند، و هیچ چیز بیشتر از ان نمیگوید.

این مهم است که شما و ترجمان سخنان یکدیگر را درک کنید و اینکه شما جرئت گفتن هر چیز را داشته باشید زمانیکه ترجمان حاضر باشد. اگر شما سخنان ترجمان را درک نمی کنید پس باید بگوئید. اگر شما و ترجمان خویشاوند باشید و یا هم از کدام طریق دیگری همدیگر را بشناسید پس باید اینرا هم ارائه کنید. اگر شما به یک ترجمان مرد و یا هم زن نیاز دارید باید پیش از پیش درین رابطه به ادارهٔ مذکوره احوال دهید.

در صورت ملاقات مهم با ادارات، شما حق دارید که ترجمان داشته باشید. این در صورتی میباشد بطور مثال اگر شما با ادارهٔ مهاجرت جلسه داشته باشید یا در کمون جلسه داشته باشید یا اینکه شما به داکتر میروید و اینکه والدین شما میخواهند با داکتر صحبت کنند. بطور عموم اطفال نسبت به بزرگسالان زبان سوئدی را زودتر یاد میگیریند، اما شما هرگز نمیتوانید که برای والدینتان ترجمان باشید. این مسٔولیت شما نیست که حرفهای بزرگان را ترجمه کنید.

وکیل عمومی

وکیل عمومی شخصی میباشد که قوانین سوئد را میداند و با شما و فامیلتان در رابطه به درخواست پناهندگی کمک میکند. این مسٔولیت ادارهٔ مهاجرت میباشد که تعیین کند که وکیل شما کی خواهد بود، اما این وکیل عمومی برای ادارهٔ مهاجرت کار نمیکند. اگر ادارهٔ مهاجرت تصمیم گرفت که به شما یک وکیل عمومی داده میشود، پس شما مسٔولیت پرداخت پول انرا بدوش ندارید. اگر والدین شما شخص خاصی را به عنوان وکیل عمومی میخواهند، میتوانند درین رابطه به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهند.

مسٔولیت رازداری

همه کارمندان ادارهٔ مهاجرت مسٔول هستند که رازدار باشند. این بدین معنی است که انها نمیتوانند که در رابطه به شما و فامیل تان به کسی دیگر بگوید. این فقط والدین شما و انهایکه بالای درخواستی شما کار میکنند حق دارند که از سخنان شما باخبر باشند.

ترجمان و وکیل عمومی نیز مسٔولیت رازداری دارند طوریکه کارمندان ادارهٔ خدمات اجتماعی، کارمندان مراقبت طبی و کارمندان مکتب مسٔولیت رازداری دارند.

همه ان عده اشخاصیکه مسٔولیت رازداری دارند، فقط در انصورت رازداری را در مقابل بزرگسالان مسٔول شما از بین برده میتوانند که احساس کرده باشند که شما از کدام طرف تحت خطر قرار دارید.

والدین شما مسٔولیت رازداری را ندارند چون انها مسٔول هستند که در رابطه به شما با کدام بزرگسال دیگر صحبت کند.

EU-logotyp

Last updated: