مسکن

Bostad– dari

اگر شما خویشاوندان یا دوستان دارید که میخواهید با انها زندگی کنید،‌ پس میتوانید که با انها زندگی سپری کنید. درینصورت والدین شما باید احوال دهد که شما در کجا قرار دارید، تا ما بتوانیم به شما نامه ارسال کنیم.

اگر جایی برای زندگی ندارید، سپس میتوانید در یکی از بخش های بودوباش مؤقت اداره مهاجرت زندگی کنید. این مسکن ممکن است که یک خانه بزرگ باشد که در ان چندین پناهندگان دیگری هم زندگی کنند و یا یک اپارتمان عادی در یک منطقهٔ رهایشی باشد. به هر صورت در هر جای که زندگی میکنید شما یکجا با فامیلتان میباشید.

اگر شما در رابطه به مسکن کمک ادارهٔ مهاجرت را خواهان هستید، در انصورت شما حق انتخاب مسکن را ندارید. ادارهٔ مهاجرت درانجا به شما جای بودوباش تهیه میکند در جایکه امکان باشد، و شما را در مدت زمان انتظار به تصمیم ادارهٔ مهاجرت مجبور به کوچ کردن به یک ساحهٔ دیگری هم کرده میتواند.

اگر ادارهٔ مهاجرت اجازه اقامت را به شما داد سپس ممکن است در رابطه دریافت نمودن مسکن با شما کمک صورت گیرد.

EU-logotyp

Last updated: