اقتصاد

Ekonomi– dari

اگر فامیل شما از خود پولی ندارند، سپس شما حق دارید از اداره مهاجرت سوئد درخواست کمک مالی کنید. دو نوع حمایت مالی برای درخواست وجود دارد، کمک پولی روزمره و کمک پولی مخصوص.

کمک پولی روزمره

همه پناهجویانی که از خود پول ندارند میتوانند برای کمک پولی روزانه درخواست دهند. این کمک پولی روزانه برای غذا، لباس، بوت، شامپو، دوا و هر انچیزی که ما در وقت فراغت انجام میدهیم داده میشود. اینرا کمک پولی روزانه میگویند چون این پول برای مصارف همه روزه داده میشود، اما این پول ماه یکبار داده میشود. به والدین شما یک کارت داده میشود که پول به همان کار ارسال میگردد.

کمک پولی مخصوص

اگر نیاز به خریدن چیزی دارید که کمک پولی روزانه برای آن کافی نیست، میتوانید برای کمک پولی مخصوص درخواست دهید. بطور مثال این مصارف مخصوص برای عینک، لباس زمستانی یا کراچیکگ اطفال باشد. زمانیکه شما به کمک پولی مخصوص درخواست ارسال میکنید، مهم است که اینرا واضح کنید که این پول را برای چی میخواهید. این درخواست به بخش پذیرش داده میشود که بعداً انها تصمیم میگیریند که ایا این پول داده شود یا خیر. این هم ممکن است که پولی کمتر از تقاضا داده شود. اگر شما از تصمیم پول راضی نباشد میتوانید در رابطه به این شکایت ارسال نمائید.

EU-logotyp

Last updated: