مصاحبه مرکزی پناهندگی

Asylutredning – dari

مصاحبه پناهندگی یک جلسهٔ میباشد که شما و فامیل تان در آن میتوانید در رابطه به دلیل درخواستی پناهندگی تان در سوئد بیشتر ارائه کنید. مصاحبه پناهندگی برای یک فامیل میتواند چندین ساعت طول بکشد، بنابراین ممکن است مجبور باشید تمام روز را در اداره مهاجرت سوئد سپری کنید. شما ان عده شواهدی را که در رابطه به خود با خود دارید، در روز مصاحبه با خود بیآورید.

یک کارمند اداره مهاجرت با شما مصاحبه انجام میدهد و هر انچیزی را که شما ارائه میکنید، بشکل یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات در وقت مصاحبه دو کارمند وجود داشته میباشند، درحالیکه یکی پرسش و دیگری نوشته میکند. اگر شما یک وکیل عمومی داشته باشید پس میتواند که در روز مصاحبه با شما موجود باشد. یک مترجم آنچه را که میگوئید ترجمه میکند تا یکدیگر را درک کنید. گاهی اوقات یک یا چند نفر میتواند از طریق تلیفون یا ویدیو در مصاحبه مذکوره شرکت کنند.

مسٔول قضیهٔ شما در اداره مهاجرت از شما در مصاحبه میپرسد که در کشور خود از چه تجارب گذشته اید و چه فکر میکنید که اگر بازگردید چه اتفاقی خواهید افتاد. همچنین از شما سوالاتی در مورد هویت و نحوه ورود به سوئد پرسیده میشود.

سوالاتی که از شما پرسیده میشود انرااحتمالاً قبلاً شنیده اید، اما اکنون نسبت به گفتارهای قبلی این انترویو زمان بیشتری را برای ارائه نموده جزئیات بیشتر خواهد گرفت.

اطفال هم میتوانند صحبت کنند

کنوانسیون حقوق اطفال میگوید که شما حق دارید در صورت تمایل صحبت کنید و همه بزرگسالانی که در رابطه به مسائلی که طفل را تحت تأثیر قرار میدهد تصمیم میگیرند، باید بهترین را برای طفل در نظر بگیرند. این بدان معنی است که اداره مهاجرت سوئد باید به ویژه به آنچه که اطفال پناهجو انرا تجربه کرده اند، گوش دهند. بنابراین، اگر خود شما بخواهید و هم اگر والدینتان به آن پاسخ مثبت دهند، مدیر قضیه مایل میباشد که با شما نیز مصاحبه کند. اگر بخواهید، میتوانید والدین یا بزرگسال دیگری را که با آنها احساس امنیت میکنید، را با خود بیاورید.

هنگامیکه اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی شما را مصاحبه میکند، مدیر قضیه باید سعی کند تا مصاحبه را نظر به سن، بلوغ و سلامتی شما عیار سازد. اگر کدام پرسش مدیر را نفهمید پس باید بگوئید که من نفهمیدم. و نیز این مهم است که اگر ترجمان را درک نمی کنید پس باید بگوئید. اگر شما نمیخواهید صحبت کنید، هیچ مشکلی نیست، مدیر قضیه در رابطه به تجارب زندگی شما از والدینتان پرسان میکند.

ممکن است از شما سوالاتی در مورد چیزهایی پرسیده شود که صحبت کردن در مورد آنها ممکن است دشوار یا شرم آور باشد. مهم است که حقیقت را به اداره مهاجرت سوئد بگویید، حتی اگر مشکل هم باشد. اگر از شما یک سوال چندین بار پرسیده شود، پس به این معنی نیست که شما پاسخ اشتباهی داده اید، بلکه به این معنی است که مدیر قضیه درین رابطه به معلومات بیشتری نیاز دارد و واقعاً میخواهد قضیهٔ شما را بفهمد. اگر در جریان مصاحبه به وقفه نیاز داشتید پس به مدیر قضیه بگوئید تا مصاحبه را متوقف کند.

EU-logotyp

Last updated: