اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

Om ni får avslag på er ansökan – dari

رد به این معنی میباشد که به درخواست پناهندگی شما جواب رد داده شده است. پس شما نمیتوانید در سوئد بمانید.

شما و فامیل تان میتوانند در یک جلسه حضور داشته باشند که در ان جلسه کارمندان اداره متن تصمیم پناهندگی تان را به شما توضیح میدهد تا شما تصمیم ادارهٔ مهاجرت را درک کنید. اگر شما و والدینتان رضایت داشته باشند پس شما هم میتوانید که در ان جلسه اشتراک نمائید.

رد درخواست به این معنی میباشد، که اداره مهاجرت فکر کند که شما دلایل کافی برای دریافت پناهندگی در سوئد را دارا نمی باشید و باید پس به خانه برگردید. اداره مهاجرت به والدین شما کمک میکند تا نحوه بازگشت شما به خانه را برنامه ریزی کنند.

درخواست شکایت

اگر با این تصمیم موافق نیستید، پس والدینتان میتوانند درخواست شکایت کنند. این بدین معنی است که انها به اداره مهاجرت یک نامه مینویسند، که انها در ان دلیل قبول نکردن این تصمیم را مینویسند و در ضمن ارائه میکنید که چرا میخواهید که محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت تصمیم خود را تغییر دهد. اگر شما یک وکیل مدافع دارید پس او میتواند با شما در نوشته کردن درخواست شکایت کمک کند.

اگر اداره مهاجرت با دلایلکه در درخواست شکایت ارائه نموده اید، توافق نظر کند پس ممکن است که اداره مهاجرت تصمیم قبلی خود را تغییر داده، به شما جواز اقامت دهد. اگر محکمهٔ اداره مهاجرت هم به شما جواب رد دهد، پس این بدین معنی است که محکمهٔ اداره مهاجرت قبول میکند که جواب اداره مهاجرت در قضیه شما درست بوده است. بعد از ان شما به محکمهٔ استناف ادارهٔ مهاجرت درخواست شکایت میدهید.

محکمهٔ استناف اداره مهاجرت محکمه ای است که فقط به موارد خاصی رسیدگی میکند که مشخص نیست قانون چگونه باید تفسیر شود. اگر محکمهٔ استناف ادارهٔ مهاجرت نیز تصمیم گیرد که قضیه شما قابل قبول نیست بعد از ان شما حق درخواست شکایت را ندارید و اداره مهاجرت اغاز به تطبیق تصمیم میکند. اینرا ٬٬ عملی نمودن تصمیم٬٬ میگویند.

میتوانید در هر زمان نظر خود را تغییر دهید و درخواست شکایت خود را پس گرفته و به جای ان تصمیم بگیرید که به خانه برمیگردید. سپس میتوانید از اداره مهاجرت برای بازگشت کمک بدست بیآورید.

بازگشت

صرف نظر ازینکه والدینتان به تصمیم درخواست شکایت میکنند یا نه، شما باید امادگی بازگشت را داشته باشید. والدین شما ممکن است در چندین جلسه با اداره مهاجرت سوئد بیایند تا در مورد کارهایی که برای بازگشت شما انجام شود، صحبت کنند. اگر شما و والدینتان بخواهند شما نیز میتوانید با انها در جلسات همراهی کنید.

والدین شما در قبال خارج شدن شما از سوئد در مدت زمان ذکر شده در تصمیم، مسئول هستند. اگر در این مدت سفر نکنید، سپس خطر این پیدا میشود که بالای شما ممانعت بازگشت به این کشور وضع گردد. این بدین معنی است که شما نمیتوانید برای یک مدت خاص به اروپا یا سوئد پس برگردید.

اگر والدین شما این تصمیم را بپذیرند و با اداره مهاجرت سوئد همکاری کنند، سپس ممکن است که اداره مهاجرت با فامیلتان در راستهٔ بطور مثال خریدن تکت و امور عملی سفر، کمک کند. تا وقت و زمان فرا رسیدن سفر تان از طرف اداره مهاجرت با شما نیزکمک مالی و مسکونی صورت میگیرید.

اگر شما تصمیم را رعایت نکنید

اداره مهاجرت سوئد تنها در صورتی میتواند به شما کمک کند که والدینتان در بابت سفر به کشورشان موافقت کنند. اگر شما به ان عده جلساتیکه اداره مهاجرت شما را به ان فرامیخواند، نیایید، یا اگر نشان دهید که قصد همکاری را با ادارهٔ مذکوره ندارید، سپس اداره مهاجرت قضیه شما را به پولیس تحویل میدهد.

اگر قضیه ای شما به پولیس تحویل داده شود، پس این پولیس است که باید اطمینان حاصل کند که شما مطابق با تصمیم اداره مهاجرت و محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت قرار دارید، یعنی باید سوئد را ترک کنید.

رویدادهای جدید پس از رد شدن

گاهی اوقات ممکن است پس از تصمیم گیری اتفاقی بیفتد که به این معنی باشد که شما نباید سوئد را ترک کنید. بطور مثال اتفاق بیفتد که یکی از اعضای فامیل قبل از سفر بسیار مریض گردد یا دلایل جدیدی برای پناهندگی یا شواهد جدیدی برای دلایل پناهندگی شما آشکار شود که اداره مهاجرت سوئد در زمان تصمیم گیری از ان خبر نداشته باشد. اگر چنین یک حالت برخورد، پس والدین شما باید به اداره مهاجرت نامه بنویسند و به آنها توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است. سپس اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید برای جلوگیری از اخراج کافی است یا خیر.

گاهی اوقات ممکن اخراج را به طور موقت متوقف کرد تا اداره مهاجرت وقت داشته باشد که حادثهٔ جدید را بررسی کند. توقف موقت را مهار میگویند.

در مدت زمان انتظار سفر به خانه

شما حق دارید تا زمانیکه در سوئد هستید به مکتب بروید و مراقبت های طبی دریافت کنید، حتی اگر اداره مهاجرت پروندهٔ شما را به پولیس هم تحویل داده باشد.

وقتی سوئد را ترک میکنید، بهتر است این مدارک ذیل را با خود ببرید

  • سند اینکه شما به مکتب رفته اید
  • اطلاعنامهٔ احتمالی مکتب
  • سند واکسیناسیون
  • آدرس پوستی، ایمیل، شمارهٔ تلیفون اشخاصیکه میخواهید در اینده با انها در تماس باشید.
EU-logotyp

Last updated: