معلومات بیشتر و حمایت

Mer information och stöd – dari

در اینجا نکاتی در مورد سازمان‌هایی که میتوانند از شما پشتیبانی کنند و نیز پیوندهایی که میتوانید در مورد سوئد بیشتر بدانید پیدا خواهید کرد.

Bris، مخفف حقوق اطفال در جامعه میباشد. این یک سازمانی است که برای حقوق اطفال فعالیت میکند. اگر میخواهید با یک بزرگسال صحبت کنید سپس میتوانید با Bris در تماس شوید.

شمارهٔ تلیفونی Bris برای نوجونان 116 16

www.bris.se/for-barn-och-unga (به سویدنی) External link, opens in new window.

Rädda barnen یک انجمن است که برای حقوق اطفال کار میکند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga (به سویدنی) External link, opens in new window.

صلیب سرخ (Rädda barnen)
سازمانی است که برای محافظت و کمک به افرادی که به آن نیاز دارند کار میکند. صلیب سرخ میتواند به شما کمک کند تا خویشاوندان خود را پیدا کنید.
www.rodakorset.se/en/get-help (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Barnombudsmannen مرجعی است که تضمین میکند که سایر مقامات سوئدی از کنوانسیون حقوق اطفال پیروی میکنند. در اینجا میتوانید با حقوق خود بیشتر آشنا شوید.
www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/mina-rattigheter-for-barn-och-unga (به سویدنی) External link, opens in new window.

Youmo یک پذیرش جوانان در وب است. شما میتوانید درینجا در رابطه به سیکس، سلامتی و ارتباط به زبانهای مختلف بخوانید.
www.youmo.se External link, opens in new window.

RFSL برای حقوق همجنس گرایان، دوجنسه ها، تراجنسیتی ها، دگرباشان و افراد اینترسکس کار می کند. RFSL Newcomers با پناهجویان و تازه واردان کار می کند.
www.rfsl.se/en/medlem/asyl (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Kärleken är fri یک جایگاه چت حمایت است که برای ان عده جوانانی میباشد که در معرض خشونت و ستم ناشی از ناموس قرار دارند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri (به سویدنی) External link, opens in new window.

Kvinnofridslinjen برای شما که زن هستید و مورد تهدید و خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید، مشاوره و حمایت میکند. شما همچنین میتوانید از طریق این شماره 020 50 50 50 تماس بگیرید. آنها در عرض چند دقیقه یک مترجم ترتیب میدهند.
kvinnofridslinjen.se/en (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Kollpåsoc.se یک وب سایت با اطلاعاتی در مورد حقوق و فرصت های شما برای حمایت از خدمات اجتماعی است.
kollpasoc.se/en (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Min rätt – Din roll هدف اینها اطفال تنها وارد، سرپرست مؤقت و ادارات دیگری میباشد که همگی نقش های متفاوتی برای کمک به شما دارند. در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد نقش های مختلف و حقوقی که دارید به دست آورید.
rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll (به سویدنی) External link, opens in new window.

فلمها بنام اکنون چه خواهد شد؟ برای ان عده اطفال میباشند که بشکل تنها وارد سوئد گردیده اند و در یک مسکن و یا با یک فامیل زندگی میکند. درین فلم به شما نشان داده میشود که در سوئد با شما در وقت های اول چه خواهد رخ داد، شما با کدام اشخاص دیدن خواهید کرد و روند پناهندگی شما چگونه پیش خواهد رفت. شما میتوانید این فلم مذکوره را خودیتان و یا هم با کدام بزرگسال یکجا تماشا کنید. این فلمها به زبانهای مختلف وجود دارد.
Sök efter ”Socialstyrelsen vad händer nu” på Youtube. External link, opens in new window.

Information Sverige یک جایگاه معلومات برای ان عده اشخاصی میباشد که تازه وارد سوئد گریده اند. شما میتوانید درینجا در رابطه به اینکه جامعه سوئد به چه شیوهٔ پیش میرود حاصل کنید، بطور مثال معلومات در مورد مسکن، تحصیل یا مراقبت طبی.
www.informationsverige.se/prs External link, opens in new window.

Lära svenska یک صفحهٔ از information Sverige بوده که چگونه میتوانید به تنهائی سوئدی یاد گیرد.
www.informationsverige.se/prs/jag-ar-asylsokande/lara-svenska.html External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: