برای شما که بزرگسال مهمی برای طفلیکه درخواست پناهندگی داده است

Till dig som är viktig vuxen för ett barn som har sökt asyl – dari

فرار از خانه و دادن درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر میتواند تجربهٔ وحشتناکی برای هر کسی باشد. به عنوان یک طفلیکه والدینشان با او نباشد میتواند بسیار استرس زا باشد.

ما بعضی اوقات گفته میتوانیم که پناهجویان و بطور مخصوص اطفال تنها وارد قوی میباشند. براینکه انها از یک سر دنیا به دیگر گوشهٔ دنیا برسند از هر نوع مشکلات تیر میشوند. اما حتی قویترین و سرسخت ‌ترین طفل نیز در اطراف خود به بزرگسالان مصٔون نیاز دارند تا فقط کودک باشند.

اطفال فراری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و زمانیکه والدین نباشند، یا اگر والدین خسته، گیج یا شاید آسیب دیده باشند، بزرگسالان مهم دیگری لازم هستند تا در یک موقعیت نامشخص امنیت و آرامش را به این اطفال ارائه دهند.

همه اطفال از هم متفاوت هستند و هر پناهجو داستان منحصر به فردی دارد. برخی از اطفال پناهجو مدت زیادی است که در حال فرار زندگی میکنند و ممکن است سالها خویشاوندان خود را ندیده باشند. برخی دیگر درین اواخر از والدین خود جدا شده اند. برخی با خویشاوندان خود تماس دارند، در حالیکه برخی دیگری نمیدانند که تلاش را از کجا شروع کنند. همه اطفال پناهجو دارای سوالات و نگرانی ها میباشند. برخی در مورد وضعیت خود میپرسند و درخواست کمک میکنند. دیگران تمام نگرانی های خود را در درون خود حمل میکنند و جرات نمیکنند بپرسند.

شما به عنوان یک بزرگسال، نقش مهمی ایفا میکنید. شما فردی هستید که میتوانید طفل پناهجو را در شرایطی که طفل در آن قرار دارد راهنمایی و حمایت کنید. میتوانید این صفحات را همراه با اطفال یکجا بخوانید. شما میتوانید یکجا با هم روند پناهندگی را تدریجاً سپری کنید.

یک بزرگسال مهم اینها بوده میتوانند

  • والدین
  • یک سرپرست دیگر
  • سرپرست مؤقت
  • خویشاوند
  • معلم
  • مشاور
  • یک شخص از یک سازمان داوطلبانه
  • یک کارمند ادارهٔ مهاجرت
EU-logotyp

Last updated: