اگر درخواست شما رد شد

Om du får avslag på din ansökan– dari

جواب رد به این معنی است که شما در مورد درخواست پناهندگی خود جواب (نه) دریافت کرده اید. اگر شما جواب رد حاصل نموده اید پس دو انتخاب دارید: میتوانید تصمیم را بپذیرید و سوئد را ترک کنید یا به محکمهٔ مهاجرت شکایت کنید.

جواب رد

رد درخواست شما به این معنی است که اداره مهاجرت فکر میکند که شما دلایل کافی برای اعطای پناهندگی در سوئد را ندارید. شما و سرپرست تان به یک جلسه حاضر شده میتوانید که مدیر قضیه در ان توضیح میدهد که درخواست پناهندگی تان چرا جواب رد گرفته است.

قبول نمودن تصمیم

اگر شما تصمیم ادارهٔ مهاجرت را قبول میکنید پس شما بالای یک ورق نوشته میکنید و میگوئید که شما نمیخواهید شکایت کنید. زمانیکه شما تصمیم را قبول کردید سپس از طرف ادارهٔ مهاجرت با شما در رابطه به سفر به کشورتان کمک صورت میگیرد.

شکایت

اگر بالای تصمیم اداره مهاجرت موافق نیستید، میتوانید بالای این تصمیم اعتراض یعنی شکایت کنید. برای درخواست شکایت، شما و سرپرست مؤقتتان باید نامه ای به اداره مهاجرت سوئد بنویسید که در آن دلیل اشتباه بودن تصمیم را بگویید. وکیل عمومی شما میتواند با شما در نوشتن درخواست شکایت کمک کند. در تصمیم شما نوشته میباشد که باید تا کدام تاریخ شکایت تانرا ارسال کنید.

ادارهٔ مهاجرت شکایت شما را خوانده و بعداً قضاوت میکند که ایا تصمیم گرفته شده را تغییر دهد یا خیر. اگر ادارهٔ مهاجرت تصمیم بگیرد که برای تغییر تصمیم اولیه کدام علت مخصوص وجود ندارد، سپس شکایت ارسال شدهٔ شما را به محکمهٔ اداره مهاجرت ارسال میکند. محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت قضیه شما را مرور میکند. اگر محکمهٔ اداره مهاجرت با شما اتفاق کند، پس انها تصمیم اولیه را تغییر داده و شما میتوانید جواز اقامت بدست بیآورید.

اگر محکمهٔ‌ ادارهٔ مهاجرت عرض شکایت شما را جواب رد دهد، این بدین معنی است که انها قضاوت میکنند که تصمیم اولیهٔ ادارهٔ مهاجرت درست بوده است. بعد از ان شما میتوانید به محکمهٔ استناف اداره مهاجرت شکایت کنید، اما این محکمه بعضی قضیه های مخصوص را که در ان غیر واضح باشد که قانون چگونه ترجمه شده است. اگر محکمهٔ‌ استناف ادارهٔ مهاجرت تصمیم گرفت که قضیهٔ شما را نمیگیرد پس این بدین معنی است که شما بعد ازین به کدام نهاد دیگر شکایت کرده نمیتوانید و تصمیم ادارهٔ مهاجرت ٬٬ شکل عملی٬٬ را از خود میکند.

شما هر وقتیکه بخواهید تصمیم خود را تغییر داده و شکایت خود را فسخ کرده میتوانید و بجای این تصمیم گرفته میتوانید که پس به کشور خود برگردید. درینصورت در رابطه به برگشت به کشورتان شما از ادارهٔ مهاجرت کمک هم بدست آورده میتوانید.

بازگشت

زمانیکه درخواست پناهندگی شما جواب رد گرفت سپس شما باید امادگی بازگشت به کشورتانرا بگیرید. اگر شما همکاری کنید پس اداره مهاجرت با شما در بازگشت تان کمک میکنید. ادارهٔ مهاجرت در رابطه به بازگشت تان شما را به چندین جلسات طلب میکند تا در ان در رابطه به نیازهای که شما برای بازگشت دارید،‌ با شما صحبت کند. تا زمانیکه شما با ادارهٔ مهاجرت همکاری کنید، اداره مهاجرت هم در مسیر بازگشت تان با شما کمک میکند. اگر شما درین راسته کمک نکنید سپس ممکن است که ادارهٔ مهاجرت قضیه شما را به پولیس تسلیم کند.

اگر عمر شما هنگام ترک سوئد زیر 18 سال باشد، سپس باید در کشور تان کسی باشد که شما به انها تسلیم شوید. این کس ممکن والدین، خویشاوندان یا کسی از ادارهٔ مراقبت اطفال باشد که شما به ان تسلیم شوید. یکی از پروسنل ادارهٔ مهاجرت با شما سفر میکند و اطمنان حاصل میکند که شما در میدان هوائی به کسی تسلیم شدید.

اگر والدین شما بدون کشور تان در یک کشور دیگری در امن بسر میبرند، سپس ادارهٔ مهاجرت کوشش میکند که شما به همان کشور روان کند تا با انها دوباره یکجا شوید.

 ادارهٔ مهاجرت شما را کمک میکند

لازم نیست تصمیم برای ترک سوئد را دوست داشته باشید. اما اگر تصمیم را بپذیرید و موافقت کنید که خودتان به کشور بازگردید، اداره مهاجرت با شما در برنامه ریزی سفرتان کمک میکند. بطور مثال شما میتوانید در رابطه به گرفتن تکت، تنظیم نمودن پاسپورت ارتباط گرفتن با خویشاوندان در کشور، کمک بدست بیآورید.

شما میتوانید در بعضی موارد برای کمک مالی یا سایر اشکال حمایت درخواست دهید تا پس از بازگشت روند ورود مجدد در جامعه را برایتان آسانتر کند.

در مورد افرادی که میتوانند در هنگام بازگشت پشتیبانی دریافت کنند، بیشتر بخوانید

اگر شما تصمیم را رعایت نکنید

اداره مهاجرت تنها در صورتی میتواند با شما کمک کند که سفر خود را آماده کرده و خودتان موافقت نشان دهید که سوئد را ترک میکنید. اگر به جلساتی که اداره مهاجرت شما را فرا میخواند، حاضر نشوید، اگر پنهان شوید یا نشان دهید که قصد بازگشت را ندارید، سپس اداره مهاجرت ممکن قضیهٔ شما را به پولیس تحویل دهد. این بدان معناست که بعد از ان پولیس مسئول پیگیری تصمیم و ترک سوئد شما میباشد. اگر شما 18 ساله شده اید، در صورت عدم رعایت این تصمیم، حق حمایت مالی را از دست خواهید داد.

رویدادهای جدید پس از رد شدن

گاهی اوقات ممکن است پس از تصمیم گیری اتفاقی بیفتد که به این معنی باشد که شما نباید سوئد را ترک کنید. بطور مثال اتفاق بیفتد که شما قبل از سفر بسیار مریض شوید یا دلایل جدیدی برای پناهندگی یا شواهد جدیدی برای دلایل پناهندگی شما آشکار شود که اداره مهاجرت سوئد در زمان تصمیم گیری از ان خبر نداشته باشد. اگر چنین یک حالت برخورد، پس شما و سرپرست مؤقت شما باید به اداره مهاجرت نامه بنویسند و به آنها توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است. بعد از ان اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید برای جلوگیری از اخراج کافی است یا خیر.

گاهی اوقات ممکن اخراج را به طور موقت متوقف کرد تا اداره مهاجرت وقت داشته باشد که حادثهٔ جدید را بررسی کند. توقف موقت را مهار میگویند.

در مدت زمان انتظار سفر به خانه

تا زمانیکه شما در سوئد باقی میمانید درین مدت زمان شما حق رفتن به مکتب، مراقبت صحی و اخذ نمودن کمک مالی و مسکونی را دارا میباشد. سرپرست مؤقت شما تاینکه شما 18 ساله میشوید و سوئد را ترک میکیند، با شما کمک میکند.

درین رابطه بیشتر بخوانید که اگر قبل از ترک سوئد 18 ساله شوید چه اتفاقی می افتد

EU-logotyp

Last updated: