چه کسی میتواند پناهندگی بگیرد؟

Vem kan få asyl?– dari

در قانون سوئد درج است که چی کسی میتواند در سوئد پناه گیرد. اداره مهاجرت اینرا بررسی میکند که آیا دلایل شما و خانواده تان برای دریافت پناهندگی کافی است یا خیر. در سوئد تمامی درخواست های پناهندگی به صورت جداگانه توسط اداره مهاجرت بررسی می شود. ادارهٔ مهاجرت باید به شما به علت پناهنده، جایگزین مستلزم حفاظت جانی یا به کدام علت دیگری جواز اقامت داده میتواند.

پناهنده

با توجه به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد و قوانین سوئد، اگر به علت نقاط ذیل دلیلی برای ترس از آزار و اذیت دارید، پناهنده محسوب میشوید

 • نژاد
  – مثلاً رنگ پوست تان چیست
 • ملیت
  – برای مثال، ملیت، زبان یا گروه قومی شما
 • دین
  – به کدام خدا اعتقاد داری یا اصلا به هیچ خدایی اعتقاد نداری
 • عقیده سیاسی
  – برای مثال، دیدگاه شما در مورد نحوه اداره کشور خود
 • جنسیت
  – اگر دختر یا پسر هستید
 • گرایش جنسی
  – برای مثال اگر دختری هستید که عاشق دخترها می شود یا پسری هستید که عاشق پسرها می شود.
 • اینکه شما به یک گروه اجتماعی خاص تعلق دارید
  – گاهی اوقات میتوان اطفال را به عنوان یک گروه اجتماعی جداگانه محسوب کرد.

گاهی اینها کسانی میباشند که در یک کشور حکومت میکنند و مردم را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار میدهند تا مجبور به فرار شوند. اما ان عده کسانی نیز میتواند پناهندگی بجویند که بشکل انفرادی یا گروهی تحت ازار و اذیت قرار گرفته باشند، و ادارات همان کشور (بطور ثال اداره پولیس) نمیتواند یا نمیخواهند این قربانیان را تحفظ یا کمک کنند.

این کافی نیست که شما بخشی از این نوع آزار و اذیت بوده اید. بلکه باید خطر زیادی وجود داشته باشد که در صورت بازگشت دوباره در معرض آن قرار بگیرید. به همین دلیل مدیر قضیه در اداره مهاجرت از شما میپرسد که اگر مجبور به بازگشت به کشورتان شوید پس با شما چه اتفاقی میافتد.

اگر شما بحیث پناهجو قبول شوید پس جواز اقامت شما برای 3 سال میباشد.

جایگزین مستلزم حفاظت جانی

طبق قوانین سوئد گاهی اوقات ممکن در سوئد پناهندگی دریافت کنید، حتی اگر به روشی که در موارد بالا توضیح داده شد، پناهنده محسوب نشوید، اما باز هم از بازگشت به کشور خود حراس داشته باشید.

شما جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردید اگر مواجه به خطر شکنجه، مجازات اعدام، یا سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشور خود، نیاز به حمایت داشته باشید. همچنین میتوانید به عنوان یک جایگزین مستلزم حفاظت جانی در صورتی که جنگ در کشورتان به حدی باشد که هر کسیکه در آنجا بماند در خطر کشته شدن باشد، اجازه اقامت دریافت کنید.

کسانیکه در زمرهٔ جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردد، جواز اقامت انها برای 13 ماه میباشد.

اجازه اقامت در موارد دیگر

یک پناهجو علاوه ازینکه شروط قانونی پناهجوه یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی را پوره کند، جواز اقامه بدست آورده میتواند. این بسیار غیر عادی است و شرایط خاصی را درکار است بطور مثال یک شخص بسیار زیاد مریض باشد یا حالات در کشور بسیار زیاد دشوار باشد.

EU-logotyp

Last updated: