تصمیم

Beslut– dari

ادارهٔ مهاجرت نظر به صحبت و ثبوت های را که پیش کرده اید و در ضمن نظر به وضعیت کشورتان دیده، در قضیه پناهندگی شما تصمیم قبولی و رد شما را میگیرد. سپس قضیه شما با قانونیکه میگوید به چه کسی پناه داده شود، مقایسه میگردد.

شما از طریق دعوت کردن خود تان و وصی(gode man) تان به ملاقات در اداره مهاجرت یا از طریق ارسال فیصله بوسیله پوسته به خانه تان، اطلاع حاصل میکنید که اداره مهاجرت در مورد درخواست پناهندگی تان یک فیصله صادر نموده است. حتی اگر شما فیصله را بوسیله پوسته بدست آورید، شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید و در جریان ملاقات یک مامور اجرایوی(handläggare) در مورد فیصله و اینکه بعد از آن چه رخ میدهد، معلومات میدهد. فیصله پناهندگی به سویدنی نوشته شده است، اما یک مامور اجرایوی به کمک ترجمان برای تان توضیح میکند که این به چه معناست.

مدیر قضیه که در مورد تصمیم به شما توضیح میدهد ممکن است همان فردی نباشد که با شما مصاحبه کرده و در قضیهٔ شما تصمیم گرفته است. براینکه ادارهٔ مهاجرت باید بالای تصمیم خود مطمئن باشند به همین دلیل تصمیم گیرینده همیشه دو نفر میباشد. مدیر اداره مهاجرت از فکر خود تصمیم گرفته نمی توانند بلکه باید نظر به قانون پیش برود.

جواب بلی یا نخیر

اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود، اجازه اقامت دریافت خواهید کرد و حق اقامت در سوئد را خواهید داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما منفی باشد، به آن رد درخواست شما گفته میشود.

EU-logotyp

Last updated: