مصاحبه مرکزی پناهندگی

Asylutredning– dari

مصاحبه پناهندگی یک جلسهٔ میباشد که شما در آن میتوانید در رابطه به دلیل درخواستی پناهندگی تان در سوئد بیشتر ارائه کنید. ادارهٔ مهاجرت میخواهد جریان تجرباتی که بالای شما گذشته است بشنود و اینکه اگر شما به کشور تان پس برگردید پس چه خواهد شد.

درین مصاحبه مرکزی وکیل عمومی با شما حضور داشته میباشد. اگر شما بخواهید سرپرست مؤقت تان نیز میتواند با شما درین مصاحبه حضورد اشته باشد. یک کارمند اداره مهاجرت با شما مصاحبه انجام میدهد و هر انچیزی را که شما ارائه میکنید، بشکل یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات در وقت مصاحبه دو کارمند وجود داشته میباشند، درحالیکه یکی پرسش و دیگری نوشته میکند. یک مترجم آنچه را که میگوئید ترجمه میکند تا یکدیگر را درک کنید. گاهی اوقات ترجمان بشکل حضوری و یا هم بشکل تلیفون یا ویدیوئی در جلسه اشتراک میکند.

چیزهایکه صحبت کردن در رابطه به ان دشوار باشد

مصاحبهٔ پناهندگی بین دو تا سه ساعت طول میکشد و از شما سوالاتی در مورد چیزهایی پرسیده میشود که ممکن است صحبت کردن در مورد آنها دشوار یا شرم آور باشد. مهم است که حقیقت را به اداره مهاجرت سوئد بگویید، حتی اگر مشکل هم باشد. اگر در جریان مصاحبه به وقفه نیاز دارید پس مهم است که انرا درخواست کنید.

هنگامی که اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی شما را بررسی میکند، مدیر قضیه باید سوالات را طبق عمر، بلوغ و سلامتی شما عیار سازد. اگر شما کدام سوال را درک نکنید پس باید ارائه دهید که نفهمیدید. این نیز مهم است که اگر سخنان ترجمان را درک نکنید پس باید بگوئید که شما انرا درک نمیکنید.

در مصاحبه از شما در رابطه به هویت، فامیل، اینکه در کشور تان بالای شما چه گذشته است، شما چگونه به سوئد سفر کرده اید، و اینکه اگر شما پس به کشور تان برگردید با شما چه خواهد رخ داد، سوالات صورت میگیرد. احتمالاً قبلاً هم این نوع سؤالات را شنیده باشید، اما اکنون این فرصت را خواهید داشت که خیلی بیشتر از صحبت های قبلی خود در اداره مهاجرت ارائه دهید. مدیر قضیه سؤالات بعدی را میپرسد و از شما میخواهد که جزئیات بیشتری برای درک واقعی داستان خود ارائه دهید. کوشش کنید تا جایی که میتوانید به تمام سوالات پاسخ دقیق دهید. اگر چندین بار با یک سوال مواجه شدید، به این معنی نیست که پاسخ شما اشتباه است، بلکه مدیر قضیه دران رابطه به معلومات بیشتری نیاز دارد.

اگر شما با خود کدام مدرکی دارید انرا باید با خود به مصاحبه بیاورید. این میتواند مدارک هویتی یا چیزهای دیگری باشد که نشان میدهد آنچه شما می گوئید درست است.

بعد از مصاحبهٔ مرکز

پس از مصاحبه، مدیر قضیه گزارش قضیهٔ شما را برای وکیل شما ارسال میکند و او با شما و سرپرست مؤقت آنرا بررسی میکند. اگر در قضیه شما کدام اشتباه شده باشد و اینکه مدیر قضیه یا ترجمان مقصد شما را درست درک نکرده باشد پس مهم است که وکیل شما اداره مهاجرت را در اولین فرصت در جریان بیاندازد، تا اشتباه درست شود، وگرنه اصلاح کردن ان در مواقع بعدی برای شما بسیار دشوار تمام میشود. اگر در مصاحبه مرکزی ارائه نمودن کدام چیزی مهم را فراموش کرده باشید پس میتوانید که انرا به وکیل خود ارائه دهید تا او انرا به اداره مهاجرت بیان کند.

EU-logotyp

Last updated: