Barn i asylprocessen

Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas. Här finns samlad information om barns rättigheter och möjligheter till stöd, både i samband med prövningen av deras asylansökan och i praktiska frågor.

Sverige har skrivit på FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. I barnkonventionen står det vilka rättigheter alla barn har. Rättigheterna gäller för alla barn som bor i Sverige, oavsett om de är svenska medborgare, om de bor här tillfälligt eller om de är asylsökande.

I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn. De flesta asylsökande barn kommer hit tillsammans med en av eller båda sina föräldrar. Det finns också många barn som kommer till Sverige utan sällskap av en förälder eller annan vårdnadshavare. Ensamkommande barn behöver särskilt stöd.

Läs mer om vilket stöd ensamkommande barn har rätt till

Asyl­sö­kande barn har rätt att komma till tals

Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt – ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl utreds ska Migrationsverkets handläggare, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man och/eller ett offentligt biträde.

Alla barn har rätt att gå i skola och förskola

Alla asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i skola och förskola på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Det är kommunen där barnen bor som ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. För att få läsa på gymnasiet måste asylsökande ungdomar påbörja studierna innan de fyller 18 år.

Migrationsverket får inte lämna information om asylsökande barn till kommunen, utan att föräldrarna har godkänt det. Du kan lämna ditt medgivande till Migrationsverket, som då skickar information om ditt barns namn, födelsedatum, språk, hemland och ärendenummer till kommunen. Du kan också själv kontakta kommunen och berätta att du vill att dina barn ska gå i skolan eller förskolan.

Läs mer om skola

Alla barn har rätt till vård

Asylsökande barn har rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Tandvården är gratis för den som är under 18 år. I de flesta regioner är även sjukvården gratis för barn. Kontakta regionen där du bor för mer information.  

Du kan hitta mer information om sjukvården i din region på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hälso- och sjukvård för asylsökande

Barn har rätt att åter­förenas med sin familj

Barn har enligt barnkonventionen rätt att vara med sin familj. Därför försöker svenska myndigheter hitta ensamkommande barns föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. Sökandet efter anhöriga pågår samtidigt som Migrationsverket utreder barnets asylansökan. Målet är att familjen i första hand ska kunna återförenas i hemlandet. Om barnets anhöriga befinner sig i trygghet i något annat land kan återföreningen också ske där. Om det inte är möjligt att återförenas någon annanstans kan barnets familj få uppehållstillstånd i Sverige om barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting.

Läs mer om vad som händer om barnet inte får uppehållstillstånd och måste återvända

Mer om barnets rättig­heter

Alla svenska myndigheter ska tänka på barnets bästa när de fattar beslut, och det finns flera myndigheter som har ett särskilt uppdrag att skydda barnets rättigheter. Socialtjänsten i den kommun där barnet bor är till exempel skyldig att ta hand om barn om föräldrarna inte kan ta hand om det eller om föräldrarna skadar barnet. Ibland kan polisen behöva hjälpa till att ta hand om ett barn som far illa. Det är till exempel inte tillåtet att slå barn eller att omskära flickor. Det är inte heller tillåtet för barn under 18 år att gifta sig.

Mer infor­ma­tion

Läs mer om vilken typ av stöd som finns för barn som far illa, eller som mår dåligt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för barn som har kommit till Sverige och ansökt om asyl

Dessa sidor kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl, eller för dig som är vuxen och vill ha hjälp att förklara asylprocessen för barn.

Information för dig som är asylsökande och har eller väntar barn tillsammans med en person som är bosatt i Sverige

Sidan senast uppdaterad: