Asyl från ansökan till beslut

För att söka asyl i Sverige måste du vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige. Efter att du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kallad för utredning. Det är efter att utredningen är gjord och Migrationsverket har gjort sin bedömning som du kan få ditt beslut.

1

Ansökan

 • Du får svara på frågor om till exempel ditt namn, medborgarskap, familj.
 • Du ska lämna in ditt pass eller andra identitetshandlingar för att visa vem du är.
 • Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om du har sökt asyl i något annat land i Europa, eller om du har tillstånd eller förbud mot att vistas i något annat land i Europa.
 • Med hjälp av en tolk får du berätta mer om vem du är, varför du har lämnat ditt hemland och hur du har rest till Sverige.
 • Du kan berätta om du behöver särskilt stöd i asylprocessen eller för att klara din vardag. Migrationsverket kan i vissa fall hjälpa dig, annars får du information om vart du kan vända dig.
 • Om du inte har några egna pengar får du ansöka om ekonomiskt stöd. Du får ett bankkort och information om dagersättning och särskilt bidrag.
 • Du får information om asylprocessen, vad som är nästa steg och vad du måste göra. Du får också information om praktiska frågor, till exempel din rätt till boende, vård och skola för barnen.

2

Kallelse till asylutredning

 • I samband med att du lämnar in din ansökan om asyl får du en kallelse till asylutredning. Du får kallelsen när du har ditt första samtal med Migrationsverket eller så skickas det med posten efter ditt första möte. I kallelsen står när och var du ska få träffa en handläggare. Det är viktigt att du meddelar Migrationsverket om du byter adress så att vi kan kontakta dig.

3

Handläggning inför utredning

 • Efter att du har lämnat in din ansökan kommer en handläggare att gå igenom alla dina handlingar, vad du har berättat och vad sökningarna på dina fingeravtryck har visat.
 • Utifrån den information som du har lämnat vid ansökan kan handläggaren avgöra hur mycket din ansökan måste utredas. Alla ansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.
 • Handläggaren förbereder din ansökan för den fortsatta utredningen. Det kan till exempel handla om att hämta information från andra myndigheter.
 • Om handläggaren bedömer att du kommer att behöva det utses ett offentligt biträde åt dig.

4

Asylutredning

 • Utredaren börjar med att berätta vad samtalet handlar om och vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du är till exempel skyldig att tala sanning och inte undanhålla något. Utredaren och tolken har tystnadsplikt.
 • Om du behöver ett offentligt biträde får biträdet vara med på utredningen. Biträdet har också tystnadsplikt.
 • Med hjälp av tolk får du berätta vem du är, var du kommer ifrån, varför du söker asyl och vad du tror kommer att hända dig om du måste återvända till ditt hemland. Du kommer också att få frågor om din familj, din hälsa och din situation i hemlandet.
 • Ta med pass och andra identitetshandlingar till asylutredningen, om du inte redan har lämnat in dem.
 • Det är du som har ansvar för att berätta alla dina skäl för att söka asyl och att lämna in bevisning som du vill att Migrationsverket ska titta på, om någon sådan finns.
 • Utredaren skriver protokoll på vad som sägs. Du får möjlighet att godkänna protokollet, och sedan kommer det att sparas tillsammans med alla handlingar som du har lämnat in.
 • I slutet av utredningen får du möjligheter att ställa frågor om asylprocessen eller annat som har att göra med din kontakt med Migrationsverket.

Utredning med barn

Alla barn har rätt att tala och bli lyssnade på. Barn som ansöker om asyl tillsammans med sina föräldrar har rätt att träffa utredaren på Migrationsverket. Barns asylskäl ska prövas särskilt – ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl utreds ska Migrationsverkets utredare, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare eller ett offentligt biträde. Ensamkommande barn har alltid rätt att ha sin gode man med sig vid utredningen.

5

Beslut

 • När Migrationsverket har fattat beslut om din ansökan kan vi meddela dig om vad beslutet blev på olika sätt. Vi kan berätta om beslutet på ett möte där du får träffa en handläggare, eller meddela dig per post.
 • Beslutet är skrivet på svenska, men även om du får beslutet med posten kommer du kallas till ett möte på mottagningsenheten där du får muntlig information om beslutet med hjälp av en tolk.
 • Beslutet grundas på din berättelse och de handlingar som du har lämnat in som stöd för det du har berättat om din identitet och dina asylskäl, samt Migrationsverkets kännedom om situationen i ditt hemland. Handläggaren kommer att förklara varför vi kom fram till att det beslutet var det riktiga i ditt ärende.
 • Om du får ja på din ansökan får du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som innebär att du har rätt att bo och arbeta i Sverige. Om du får nej på din ansökan kan du antingen resa tillbaka till ditt hemland eller överklaga beslutet om du tycker att det borde ändras.

Sidan senast uppdaterad: