مسکن شخصی

Eget boende – dari

این معلومات برای کسانی میباشند که پناه جو بوده و در جریان مدت انتظار فیصله در مورد پناهندگی در سویدن، خودشان برای خود مسکن تهیه مینمایند.

اگر شما نمیخواهید در مسکن اداره مهاجرت زندگی نمایید، شما خود تان میتوانید یک مسکن برای خود پیدا نمایید. افراد زیاد سکونت نزد دوستان و اقارب خود، را انتخاب مینمایند. اگر شما میخواهید خودتان برای خود یک مسکن تهیه نمایید، شما باید مصارف آنرا خودتان بپردازید.

بدون در نظرداشت این که شما در مسکن اداره مهاجرت زندگی میکنید یا در مسکن شخصی تان، شما باید طوری قابل دسترسی باشید که اداره مهاجرت بتواند با شما تماس بگیرد. به یاد داشته باشید که اگر در جریان مدت انتظار نقل مکان نمودید، آدرس جدید خود را به بخش پذیرش اطلاع دهید.

فورمه برای اینکه آدرس جدید تانرا اطلاع دهید: (تغییر آدرس)Adressanmälan eller adressändring، فورمه شماره Mot93 (به سویدنی) Pdf, 631.9 kB, opens in new window.

نحوه خانه پوری کردن فورمه (Adressanmälan eller adressändring Mot 93)

بعضی مناطق مسکونی میتوانند به حق تان به تعویض پولی تاثیر نمایند

یک تعداد مناطق مسکونی وجود دارند که مبارزه طلبی اجتماعی و اقتصادی را در پی دارند. اگر شما به یکی از این قسم مناطق مسکونی نقل مکان نمایید، امکان دارد که شما حق تعویض پولی روزانه و تعویض پولی خاص را از دست بدهید. همچنان امکان دارد که شما حق تعویض پولی روزانه و تعویض پولی خاص را از دست بدهید، اگر شما آدرسی را واگذار نمایید که در آن زندگی نمیکنید، طور مثال یک صندوق پوستی.

اینجا شما میتوانید اینرا معلوم نمایید که آیا آدرسیکه شما میخواهید به آن نقل مکان نمایید در یک چنین منطقه ی است که میتواند به حق تعویض پولی تان از اداره مهاجرت تاثیر نماید یا خیر.

آدرس را بنویسید

چلیپای سرخ = اگر شما به این آدرس نقل مکان نمایید، امکان دارد که شما حق تعویض پولی را از دست بدهید

علامت تیک سبز = اگر شما به این آدرس نقل مکان نمایید، به حق تعویض پولی تان تاثیر وارد نمیشود

برای اینکه یک جواب درست را بدست آورید شما باید یک آدرس واقعی را بنوسید. صندوقهای پوستی کدام نتیجه درست نمیدهند.

شما همیشه مستحق یک جای در مسکن اداره مهاجرت میباشید

اگر به کدام علتی شما نمیتوانید به زندگی خود در مسکنی که خودتان برای تان پیدا نموده اید ادامه بدهید، شما میتوانید به یک مسکن اداره مهاجرت که جای خالی داشته باشد، نقل مکان نمایید. برای بدست آوردن معلومات مزید به آن بخش پذیرش که شما در آن ثبت نام هستید، مراجعه نمایید.

اگر شما اجازه اقامت را بدست آوردید

اگر شما در مسکن شخصی خود زندگی میکنید، بعد از بدست آوردن اجازه اقامت شما خودتان باید یک مسکن برای خود پیدا کنید. در زیادتر حالات شما مستحق تعویض پولی از طرف اداره مهاجرت یک ماه بعد از اینکه اجازه اقامت را بدست آوردید، میباشید.

معلومات مزید در مورد اینکه اگر شما اجازه اقامت موقتی را بدست آورید چه رخ میدهد، را بخوانید

اگر اجازه اقامت در سوئد را ندارید

به شما که در محل اقامت خود زندگی میکنید و تصمیم در رابطه به رد یا اخراج دریافت کرده ‌اید، حداکثر تا زمانی که تصمیم لازم الاجرا میشود، برای سکونت شما در یکی از مراکز بازگشت اداره مهاجرت سوئد یک جای پیشنهاد میشود.

در رابطه به اینکه اگر درخواست پناهندگی شما رد شود چه اتفاقی خواهد افتاد، بیشتر بخوانید

Last updated: