Vad betyder orden?

Ordlista.
 • Barn är alla personer som är under 18 år.
 • Asyl betyder fristad. När en person söker asyl söker han eller hon  skydd i ett annat land än i sitt hemland.
 • Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom — från asylsökande till beslut.
 • Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan.
 • Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl. Han eller hon får inte stanna i Sverige.
 • Beslut i ett asylärende är när personal på Migrationsverket har bestämt om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.
 • Dagersättning är ett bidrag som en asylsökande kan ansöka om ifall han eller hon inte har egna pengar. 
 • Dom i ett asylärende är när migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen, efter ett överklagande, prövat om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. 
 • Flykting är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.
 • God man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det. Det kan vara en man eller en kvinna. 
 • Inhibition betyder att Migrationsverket eller en migrationsdomstol beslutar att tillfälligt avbryta en persons resa tillbaka till hemlandet eller till ett annat land.
 • Myndighet är en statlig verksamhet som styrs av regeringen. Myndigheterna ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.
 • Offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Han eller hon kan hjälpa asylsökande med ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.
 • Processförare är en person som talar för Migrationsverket i en migrationsdomstol.
 • Socialtjänsten finns i varje kommun. Personalen arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan.
 • Uppehållstillstånd betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl. Han eller hon får stanna i Sverige.
 • Utlänningslagen är en lag som bland annat innehåller reglerna för om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. Riksdagen beslutar om lagarna.
 • Överklaga betyder att en person skriver till en myndighet eller domstol att han eller hon inte håller med om det som myndigheten eller domstolen har bestämt. Han eller hon vill att myndigheten eller domstolen ska ändra beslutet.

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?