یکجا شدن دوباره خانواده

Familjeåterförening – dari

شما ممکن حق آوردن فامیل تانرا به اینجا داشته باشید اگر اقامت دائمی، یا اقامت مؤقت بحیث مهاجر یا بحیث جایگزین مستلزم حفاظت یا بحیث موانع اجرای تصویب یا قبولی شرایط مهمی عاطفی را اخذ نموده باشید، و در عین حال به نظر برسد که موجهی چشم انداز برای دریافت مجوز اقامت دائم را دارا هستید.

اینکه شما باید معیشت خانواده تان را تأمین کرده بتوانید و یک مسکن دارای استندرد خاصی را داشته باشید، نیز شرط است. این خواسته در همه موقعیت ها و شرایط اعتبار ندارد.

چه کسانی میتوانند حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا باشند؟

فامیل شما میتواند که برای اقامت درخواست کنند تا با شما یکجا شوند اگر شما:

  • اقامت دایمي دریافت کرده باشید
  • اقامت مؤقت را بحیث مهاجر یا بحیث جایگزین مستلزم حفاظت و در عین حال به نظر برسد که موجهی چشم انداز برای دریافت مجوز اقامت دائم را دارا هستید
  • اقامت مؤقت بر بنیاد موانع اجرای تصویب یا قبولی شرایط مهمی عاطفی را اخذ نموده باشید و در عین حال به نظر برسد که موجهی چشم انداز برای دریافت مجوز اقامت دائم را دارا هستید.

به هم پیوستن افراد خانواده برای شما کسانی که اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید

امکان اینکه خانواده شما که اجازه اقامت موقتی در سویدن دارید، نزد شما بیاید و زندگی کند، با چندین عوامل ارتباط دارد. اولا شما باید یک اجازه اقامت قابل اعتبار، را داشته باشید. این به این معناست که اگر مدت اجازه اقامت تان پایان یافته و شما یک درخواستی برای تمدید اجازه اقامت به اداره مهاجرت واگذار نموده اید باید اداره مهاجرت در قدم اول فیصله نماید که آیا شما مستحق اجازه اقامت ادامه دار در سویدن هستید یا نخیر. این کافی نیست که شما نیازمند مصئونیت هستید و در گذشته دارای اجازه اقامت بودید.

بعد از اینکه اداره مهاجرت کنترل نمود که شما یک اجازه اقامت قابل اعتبار را دارید، ما درخواستی برای اجازه اقامت خانواده تانرا بررسی میکنیم. نخست اداره مهاجرت میبیند که آیا امکان این وجود دارد که اجازه اقامت تان تمدید شود یا نخیر. هنگامی که این مشخص شد که شما موجهی چشم انداز برای دریافت اقامت دایمی دارید یا خیر، سپس ادارهٔ مهاجرت درخواست خانواده شما را بررسی کرده و و قضاوت میکند که آیا شرایط باقی مانده برای نقل مکان به سوی شما در سوئد را پوره میکنید یا خیر.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند نزد شما کسانی که اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید، نقل مکان کنند

نزدیکترین اعضای خانواده تان عبارت اند از شوهر، خانم، شریک زندگی راجستر شده یا شریک زندگی بدون ازدواج، و کودکان تان که سن شان زیر ۱۸ سال میباشد. اگر سن تان زیر ۱۸ سال است، والدین تان منحیث نزدیکترین اعضای خانواده تان محسوب میشوند. فقط در حالات استثنایی امکان این وجود دارد که برای اعضای دیگر خانواده اجازه اقامت را بدست آورد، طور مثال کودکان بالاتر از ۱۸ سال. این برای انانی میباشد که به عنوان پناهنده، جایگزین مستلزم حفاظت جانی ، یا به علت موانع اجرای تصویب شده یا شرایط مهم عاطفی داده شده، اقامهٔ مؤقت اخذ نموده باشد.

مقرره اساسی این است که برای جفت های جدید (یعنی جفت هایی که ازدواج نکرده اند و همزیست نمی باشند) امکان بدست آوردن اجازه اقامت وجود ندارد، اگر یکی از آنها که در سویدن زندگی میکند اجازه اقامت موقتی را دارد. اما یک استثنا وجود دارد که به اساس آن برای یک عده جفت ها امکان این را میسر میسازد که با هم یکجا شوند، علی الرغم اینکه آنها در گذشته با هم یکجا زندگی نکرده اند. پس از آن لازم است که شما که در سوئد به عنوان پناهنده، جایگزین مستلزم حفاظت جانی ، یا به علت موانع اجرای تصویب شده یا شرایط مهم عاطفی زندگی میکنید، و بتوانید نشان دهید که رابطهٔ شما با همدیگر جدی است. که قبلاً در کشور شما تأسیس شده بود، اما شما فرصتی برای زندگی مشترک در کشور خود نداشتید. این باید امکان پیوستن با یکدیگر طور مثال جفت های همجنس که در گذشته نتوانستند در سویدن یکجا شوند، را میسر نماید.

خانواده تان اجازه اقامت دو ساله یا برای همان مدتی که اجازه اقامت خود تان اعتبار دارد، را بدست می آورد. این بدین معناست که اگر اجازه اقامت تان بعد از پنج ماه به پایان میرسد، خانواده تان اجازه اقامت برای پنج ماه را بدست می آورد. اعضای خانواده تان میتوانند تقاظای اجازه اقامت دایمی را بعد از اینکه در طول اقلا سه سال در سویدن زندگی نمودند، را نمایند.

اگر شما اجازه اقامت دایمی را بدست آوردید، یک جفت جدید نیز میتواند تقاظای اجازه اقامت را نماید، برای اینکه نزد شما به سویدن نقل مکان کند.

معلومات در مورد شرایط بدست آوردن اجازه اقامت برای کسانی که میخواهند ازواج نمایند یا همزیست کسی شوند، را بخوانید (به انگلیسی)

شرایط تأمین نفقه

اگر شما مستحق یکجا شدن دوباره با خانواده خود هستید، امکان دارد که شما باید به اصطلاح واجد شرایط تأمین نفقه باشید. این به این معناست که شما باید هم نفقه خود و هم نفقه خانواده تانرا تأمین کنید. همچنان شما باید دارای یک مسکن با اندازه و استانداردی باشید که خانواده تان بتواند با شما یکجا در آن زندگی نماید، بعد از اینکه آنها به سویدن نزد شما نقل مکان نمودند.

اگر پناهنده هستید و اعضای خانواده شما ظرف سه ماه از روزی که تصمیمی در مورد اجازهٔ اقامت یا وضعیت پناهندگی دریافت کرده اید، برای اجازه اقامت درخواست دهند، شرایط حمایت برای شما اعمال نمی شود.

معلومات مزید در مورد اینکه شرایط تأمین نفقه به چه معناست و کدام افراد تحت پوشش آن قرار میگیرند، را بخوانید (به انگلیسی)

بسیار مهم است که در وقت معین درخواست بدهید

جهت اطمینان اینکه عریضه شما به زودترین فرصت برسد بهترین راه این است که روی وبسایت برای فامیل تان یک عریضه بدهید. اگر شما بعنوان نماینده فامیل خود تقاضا میکنید باید یک وکالتنامه داشته باشید. وقتی که هیئت مهاجرتی عریضه شما را راجستر کرد، از فامیل شما خواسته میشود که از سفارت یا قونسلگری سویدن وقت گرفته با آنها ملاقات کنند.

وکالتنامه چیست؟ (به انگلیسی)

برای اجازه اقامه فامیل تان به عریضه در وبسایت بروید

برای معلومات در باره عریضه اجازه اقامه برای فامیل تان بیستر مطالعه نمایید

پیگیری عریضه

وقتی که اعضای فامیل شما عریضه میدهند به آنها یک شماره کد (کیس نمبر) داده میشود. با این شماره شما میتوانید بررسی کنید که آیا عریضه توسط هیئت مهاجرتی راجستر شده یا کدام تصمیم دیگر در مورد آن گرفته شده.

بررسی عریضه

کمک بلاعوض مالی برای سفر اقارب به سویدن

شما کسانی که اجازه اقامت منحیث پناهنده بدست آورده اید میتوانید درخواست کمک بلاعوض مالی برای سفر اقارب خود به سویدن، را بکنید.

این کمک بلاعوض مالی برای سفر برای آن عده اقارب تان اعتبار دارد که شما همراه شان یکجا در خارج از سویدن زندگی میکردید و قرار ذیل هستند:

  • شوهر، خانم یا همزیست مشترک بدون ازدواجsambo تان
  • اطفال تان (اگر آنها مجرد و زیر ۲۰ سال هستند)

برای اینکه این کمک بلاعوض مالی را بدست آورد شما باید اجازه اقامت را منحیث پناهنده مطابق کنوانسیون سال ۱۹۵۱ ژنیو بدست آورده باشید و کد درجه بندیklassningskod AF یا A3را داشته باشید. همچنان شما میتوانید درخواستی این کمک را بکنید اگر شما فلسطینی بدون تابعیت هستید و دارای جواز سفر سیاسی یا صدور پناهندگی مطابق با فیصله نامه سازمان ملل، هستید.

قبل از اینکه شما بتوانید درخواستی این کمک را بکنید، باید اقارب تان اجازه اقامت در سویدن را بدست آورده و یک پاسپورت قابل اعتبار را داشته باشند.

اگر شما تبعه سویدن هستید یا اقارب تان میتوانند مصرف سفر به سویدن را بپردازند، شما نمیتوانید این کمک بلاعوض را بدست آورید.

طور معمول این کمک بلاعوض عبارت است از تکت طیاره برای هر نفر از کشوری که اقارب تان در آن موقعیت دارند به سویدن.

تکت طیاره را اداره مهاجرت خریداری میکند

درخواستی

درخواستی کمک بلاعوض برای سفر اقارب پناهنده به سویدن،blankett 4452 فورمه ۴۴۵۲ (به لسان سویدنی) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

درخواستی خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

امکان استناف یا شکایت وجود ندارد

شما نمیتوانید به فیصله اداره مهاجرت شکایت نمایید.

مقرره (1984:936) در مورد کمک بلاعوض برای سفر اقارب پناهنده به سویدن (به لسان سویدنی) External link, opens in new window.

سوالات عادی در مورد کمک مالی برای سفر(resebidrag) اقارب به سویدن

اگر به درخواستی جواب مثبت داده شد، تکت بوسیله اداره مهاجرت از طریق سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) رزرو و پرداخت میگردد.

پول تکت طیاره از کشوری که اقارب در آن موقعیت دارد الی سویدن پرداخت میگردد (پرواز داخلی هم پرداخت میگردد). تکت های ترین و بس پرداخت نمی گردند.

در قدم اول اداره خدمات اجتماعی مسئولیت خرچ و خوراک و مصارف دیگر کودکانی که اجازه اقامت را دارند، به عهده دارد. اداره مهاجرت فقط پول مصارف سفر اقارب این کودک را در صورتی میپردازد که اداره خدمات اجتماعی جواب منفی داده باشد، و با توجه به اوضاع کودک در سویدن و موجودیت دلایل خاص برای منظور نمودن درخواستی.

Last updated: