Migrationsverket logotyp

Familjeåterförening

Om du har fått permanent uppehållstillstånd, eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd, kan du ha rätt att ta hit din familj.

Det finns också krav på att du ska kunna försörja din familj och ha ett boende av en viss standard. Kravet gäller inte i alla situationer.

Vem kan ha rätt till familjeåterförening?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Familjeåterförening för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och är flykting eller alternativt skyddsbehövande

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Sverige styrs av flera saker. Först måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det betyder att om ditt uppehållstillstånd har slutat gälla och du har skickat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd, måste Migrationsverket först besluta om du har rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det räcker inte att du har en skyddsstatus och att du tidigare hade ett uppehållstillstånd.

När Migrationsverket har kontrollerat att du har ett giltigt uppehållstillstånd, prövar vi din familjs ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket börjar med att titta på om det är troligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd efter en förlängningsansökan. Du som är flykting eller alternativt skyddsbehövande har fått en statusförklaring som visar att du har bedömts vara i behov av skydd. Som utgångspunkt innebär din skyddsstatus att du har goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd. Om det däremot framkommer uppgifter som talar för att du inte kommer att ha kvar din skyddsstatus är det inte troligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd. När det är fastställt om du har goda möjligheter till permanent uppehållstillstånd gör Migrationsverket en prövning av din familjs ansökan och tittar på om ni uppfyller resterande krav för att flytta till dig i Sverige.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Som familj räknas din make, maka, registrerade partner eller sambo, och dina barn som är under 18 år. Andra släktingar eller barn som är 18 år eller äldre kan inte flytta till dig i Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj. Bara i undantagsfall är det möjligt att få uppehållstillstånd för andra familjemedlemmar, till exempel barn över 18 år. Det här gäller för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Om du har ett permanent uppehållstillstånd kan även den du planerar att gifta dig eller bli sambo med ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig. Även andra än din närmaste familj kan ha rätt att flytta till dig i Sverige.

Din familj kan få uppehållstillstånd under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller. Det innebär att om du exempelvis har ett uppehållstillstånd som slutar gälla om fem månader, så får din familj enbart ett uppehållstillstånd som gäller fem månader.

Försörjningskrav

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Din försörjning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat kostnad för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2020 är normalbeloppet

 • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre.

Din bostad

Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Undantag från försörjningskravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte om

 • du är under 18 år
 • du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus, eller
 • dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd senast den 19 oktober 2019, och du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Du ska ha ansökt om uppehållstillstånd efter 24 november 2015
 • har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Undantaget från kravet på försörjning och bostad gäller endast om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till. Du och dina familjemedlemmar ska ha bott tillsammans utomlands under en längre tid och anses ha en väl etablerad relation.

Frågeformulär om familjerelation och försörjningskrav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd och att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret.

Om du inte uppfyller kravet på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte har en fast anställning och ett långvarigt bostadskontrakt kan du behöva visa att du uppfyller försörjningskravet igen, när vi utreder din familjs ansökan.

Det är viktigt att du lämnar in ansökan i tid

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du har fått ditt uppehållstillstånd gäller inte försörjningskravet dig. Det är därför viktigt att ni lämnar in ansökan i tid.

För att säkerställa att ansökan kommer in så snabbt som möjligt är det bästa sättet att ansöka genom att du lämnar in en webbansökan för din familj. Om du ansöker åt din familj som familjens ombud behöver du en fullmakt. När Migrationsverket har registrerat er ansökan kommer din familj att uppmanas boka tid för besök på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Gå till webbansökan för uppehållstillstånd för din familj

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för din familj

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Kontrollera ansökan

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Kontrollera ansökan

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?