Migrationsverket logotyp

Familjeåterförening

Om du har fått permanent uppehållstillstånd, eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd, kan du ha rätt att ta hit din familj.

Det finns också krav på att du ska kunna försörja din familj och ha ett boende av en viss standard. Kravet gäller inte i alla situationer.

Vem kan ha rätt till famil­jeå­ter­för­e­ning?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Famil­jeå­ter­för­e­ning för dig som har ett tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd och är flyk­ting eller alter­na­tivt skydds­be­hö­vande

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Sverige styrs av flera saker. Först måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det betyder att om ditt uppehållstillstånd har slutat gälla och du har skickat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd, måste Migrationsverket först besluta om du har rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det räcker inte att du har en skyddsstatus och att du tidigare hade ett uppehållstillstånd.

När Migrationsverket har kontrollerat att du har ett giltigt uppehållstillstånd, prövar vi din familjs ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket börjar med att titta på om det är troligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd efter en förlängningsansökan. Du som är flykting eller alternativt skyddsbehövande har fått en statusförklaring som visar att du har bedömts vara i behov av skydd. Som utgångspunkt innebär din skyddsstatus att du har goda möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd. Om det däremot framkommer uppgifter som talar för att du inte kommer att ha kvar din skyddsstatus är det inte troligt att du skulle få permanent uppehållstillstånd. När det är fastställt om du har goda möjligheter till permanent uppehållstillstånd gör Migrationsverket en prövning av din familjs ansökan och tittar på om ni uppfyller resterande krav för att flytta till dig i Sverige.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig med tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

Som familj räknas din make, maka, registrerade partner eller sambo, och dina barn som är under 18 år. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj. Bara i undantagsfall är det möjligt att få uppehållstillstånd för andra familjemedlemmar, till exempel barn över 18 år. Det här gäller för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Din familj kan få uppehållstillstånd under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller. Det innebär att om du exempelvis har ett uppehållstillstånd som slutar gälla om fem månader, så får din familj enbart ett uppehållstillstånd som gäller fem månader.

Om du har ett permanent uppehållstillstånd kan även den du planerar att gifta dig eller bli sambo med ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig. Även andra än din närmaste familj kan ha rätt att flytta till dig i Sverige.

Försörj­nings­krav

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat kostnad för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.

För 2021 är normalbeloppet

 • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 662 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre.

Din bostad

Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Undantag från försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte om

 • du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig
 • du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Försörjningskravet gäller inte om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus.

Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

Något försörjningskrav gäller inte om ett beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Frågeformulär om familjerelation och försörjningskrav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du kommer också att få visa att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret.

Om du inte uppfyller kravet på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Om du vid ansökningstidpunkten inte har en fast anställning och ett långvarigt bostadskontrakt kan du behöva visa att du fortfarande uppfyller försörjningskravet, när vi utreder din familjs ansökan.

Det är viktigt att du lämnar in ansökan i tid

För att säkerställa att ansökan kommer in så snabbt som möjligt är det bästa sättet att ansöka genom att du lämnar in en webbansökan för din familj. Om du ansöker åt din familj som familjens ombud behöver du en fullmakt. När Migrationsverket har registrerat er ansökan kommer din familj att uppmanas boka tid för besök på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Gå till webbansökan för uppehållstillstånd för din familj

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för din familj

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Kontrollera ansökan

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Kontrollera ansökan

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?