Migrationsverket logotyp

För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

Den som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige.

Din make, maka, sambo, registrerade partner och dina barn under 18 år kan få uppehållstillstånd i Sverige om

 • du är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande
 • du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd
 • du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i
 • du och din partner är minst 18 år.

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan också den som du planerar att gifta dig eller bli sambo med få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige.

I undantagsfall kan en nära anhörig som inte är eller ska bli din make, maka eller sambo få uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Då behöver du ha permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillstånd för nära anhörig

För familjemedlemmar till personer som har flyttat till Sverige för att arbeta eller för att studera gäller andra regler.

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till personer med arbetstillstånd

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till personer med uppehållstillstånd för studier

Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Om du som bor i Sverige inte har tillräckligt hög inkomst eller tillräckligt stor bostad bör din familjemedlem inte ansöka om uppehållstillstånd, utan avvakta tills dess att du uppfyller kraven.

Om ni lämnar in nya uppgifter kring försörjningskravet efter att beslut har fattats, kan Migrationsverket inte ompröva beslutet. Beslutet kan däremot överklagas till migrationsdomstolen, men det innebär att väntetiden blir mycket lång. Den som ska flytta till dig bör därför vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. . Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.

För 2020 är normalbeloppet

 • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa din inkomst

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du har en bostad

Undantag från försörj­nings­kravet

Exempel på när kravet på försörjning och bostad inte gäller är när

 • du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig,
 • du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Försörjningskravet gäller inte om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus.

Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

För dig som har gemensamt barn tillsammans med den som ska flytta för att bo med dig i Sverige gör Migrationsverket först en bedömning om din partner kan beviljas uppehållstillstånd med anknytning till dig. Du måste då i de flesta fallen uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverkets bedömning är att uppehållstillstånd inte kan beviljas grundat på anknytningen till dig, kommer vi därefter att bedöma om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av anknytning till barnet. Barnet är undantagen kravet på försörjning.

Försörjningskravet gäller inte heller om ett beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Fråge­for­mulär om famil­je­re­la­tion och försörj­nings­krav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du kommer också att få visa att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret. Om du inte uppfyller kraven på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

För dig vars familj ansökte om uppehållstillstånd före 21 juli 2016

Om din familjemedlem lämnade in en ansökan 20 juli 2016 eller tidigare gäller ett annat krav på försörjning. Då behöver du bara visa att du kan försörja dig själv och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och familjemedlemmen att bo i.

Försörjningskravet gäller inte dig som har en familjemedlem som ansökte om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016 och om du

 • är medborgare i Sverige, i ett land inom EU/EES eller i Schweiz
 • har permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige i minst fyra år med uppehållstillstånd för bosättning
 • är barn under 18 år
 • har fått uppehållstillstånd som flykting eller har fått flyktingstatus
 • har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har fått status som alternativt skyddsbehövande
 • har fått vidarebosättning i Sverige eftersom du har tagits ut på den svenska flyktingkvoten
 • har särskilda skäl, till exempel långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom
 • har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd
 • har barn under 18 år som ansöker om uppehållstillstånd. Det gäller både om barnet ansöker ensamt eller om barnet ansöker tillsammans med den andre föräldern.   

Ansöka på webben

Din familjemedlem kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Förutom din adress, telefonnummer och mejladress behöver din familjemedlem också ditt svenska personnummer när han eller hon fyller i sin ansökan. Med hjälp av ditt personnummer kontrollerar Migrationsverket om du uppfyller kraven för att din partner ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på webben och om du omfattas av försörjningskravet eller inte.

Du kan göra ansökan på webben åt din familjemedlem. Då krävs det att du har en fullmakt från din familjemedlem som ger dig rätt att ansöka om uppehållstillstånd för honom eller henne. Din familjemedlem kan lämna in fullmakten när han eller hon besöker ambassaden eller generalkonsulatet.

Ansök om uppehållstillstånd

Läs mer om fullmakt

För att du eller din familjemedlem ska kunna skicka ansökan från Migrationsverkets webbplats behöver du som är anhörig i Sverige

 • ha fyllt 18 år. Även den som ansöker om uppehållstillstånd ska ha fyllt 18 år
 • ha permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller vara svensk eller nordisk medborgare om den som ansöker är din make, maka, registrerade partner eller sambo
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk eller nordisk medborgare om du planerar att gifta dig eller bli sambo med den som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara finsk, norsk, dansk eller isländsk medborgare om den som ansöker är en annan nära släkting
 • ha en giltig mejladress
 • kunna skanna eller fotografera och bifoga en kopia av ditt pass eller identitetskort när du besvarar ditt frågeformulär.

När din familjemedlem har skickat in sin ansökan får du ett mejl. I mejlet finns instruktioner för inloggning till ett formulär du ska besvara inom två veckor. Observera att du inte ska registrera dig som användare för att fylla i formuläret innan du har fått ett mejl från Migrationsverket.

Fullmakt

Din familjemedlem kan när som helst under ansökningsprocessen ge dig fullmakt. Om du har fullmakt att företräda din familjemedlem kommer du att få besked om beslutet. Om du får beslutet hem till dig är det du som ska meddela din familjemedlem om Migrationsverkets beslut. Om du inte har fullmakt är det ambassaden eller generalkonsulatet som ska meddela beslutet.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Kontrollera ansökan

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Kontrollera ansökan

När du har fått mejl om att fylla i frågeformuläret

Genom att godkänna användarvillkoren här nedan kommer du vidare till inloggningssidan där du kan registrera dig som användare. Du får därefter de inloggningsuppgifter som du behöver för att fylla i frågeformuläret.

Om dina svar inte har kommit in inom två veckor från det att din familjemedlem skickade in sin webbansökan, kan Migrationsverket avslå ansökan.

Observera att du bör registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige.

Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat

Om din familjemedlem inte kan ansöka på webben ska han eller hon ansöka via en svensk ambassad eller generalkonsulat. När ansökan har kommit fram till Sverige går Migrationsverket igenom den och skickar sedan ett brev hem till din folkbokföringsadress. I brevet står det att vi har tagit emot din familjemedlems ansökan, och att vi vill att du fyller i ett frågeformulär och skickar in till oss. Du får information om vilket frågeformulär du ska fylla i. Var vänlig och fyll inte i något frågeformulär innan du har fått instruktioner om vilket formulär du ska fylla i.

Det kan dröja mellan några veckor och några månader innan du får brevet med information om frågeformuläret.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?