Tillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

Om du är medborgare i ett land utanför EU och är familjemedlem till en person med arbetstillstånd kan du få uppehållstillstånd för samma tid. Om tillståndet är längre än sex månader kan du också få ett arbetstillstånd.

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 21 år. Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

Andra regler gäller dig som är familj till en egen företagare

Barn till asylsökande

Barn till den som tidigare har ansökt om asyl och ansöker om arbetstillstånd utan att lämna Sverige får inte vara 18 år eller äldre för att få uppehållstillstånd.

Läs mer om arbetstillstånd för den som har varit asylsökande i Sverige

Barn som fötts i Sverige

Du måste ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn. Barnet kan inte få tillstånd förrän det har ett pass, men du kan skicka in en ansökan och komplettera med passkopia senare.

Du måste även registrera barnets nationalitet hos Skatteverket.

Så ansöker du

Om hela familjen ansöker samtidigt är det personen som har fått ett erbjudande om arbete som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om arbetstagaren redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

När du gör en webbansökan måste arbetstagaren i Sverige ha ett uppehållstillstånd.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Det här ska du skicka med din ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt, köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • ett kort brev från personen i Sverige där han eller hon bekräftar att ni ska bo tillsammans i Sverige, om ni inte ansöker om tillstånd samtidigt. Brevet måste vara undertecknat för hand.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopia av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om barnets pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom barnet inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande om att barnet får flytta till Sverige från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige. Det ska framgå för vilken tid barnet får bo i Sverige. Kopia av vårdnadshavarens pass eller annan id-handling ska också bifogas
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Förlänga till­stånd

Du kan ansöka om förlängning från Sverige. Om hela familjen ansöker samtidigt om förlängning är det arbetstagaren som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om arbetstagaren redan har blivit beviljad förlängning, kan du göra din ansökan i e-tjänsten.

Om din familjemedlem får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för honom eller henne när du ansöker om uppehållstillstånd samtidigt. I de flesta fall krävs då att arbetstagaren uppfyller ett försörjningskrav.

Om du ska ansöka om förlängning samtidigt som arbetstagaren har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd ska du därför bifoga

 • dokument som visar att din familjemedlems inkomst räcker för att försörja hela familjen och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Läs mer om vad som gäller när din familjemedlem har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som din familjemedlem, dock tidigast efter tre år. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd innan din familjemedlem.

För dig som är 15 år eller äldre krävs det att du lever ett skötsamt liv för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och är 18 år eller äldre ska du dessutom bifoga dokument som visar att du

 • försörjer dig själv som anställd, som ett anställningsavtal och dina tre senaste lönespecifikationer
 • försörjer dig själv som egen företagare, som registreringsbevis för ditt företag, F-skattsedel, slutskattebesked för föregående inkomstår, kopia av inkomstdeklaration 1 (tillsammans med kopia av NE- eller N3A-bilaga), INK4HB (om du har ett handelsbolag) för föregående inkomstår samt balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår. Om du har ett aktiebolag ska du skicka med inkomstdeklaration 1 för föregående år, lönespecifikationer för de tre senaste månaderna och företagets senaste årsredovisning och resultat- och balansrapport för innevarande räkenskapsår
 • är undantagen kraven på att försörja dig därför att du har rätt till pension, till exempel beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd
 • av andra särskilda skäl är undantagen kravet att försörja dig själv, till exempel beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, utredning från Arbetsförmedlingen, eller läkarintyg.

Om du är ett barn till en arbetstagare och har hunnit fylla 18 år måste du, för att kunna ansöka som en anhörig till arbetstagaren, visa att ni bor tillsammans och att ni har ett socialt och känslomässigt beroende av varandra vilket gör det svårt för er att leva åtskilda.

Läs mer om uppehållstillstånd för dig som har fyllt 18 år och är anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 543 kB, öppnas i nytt fönster.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Du behöver dock ansöka om och få ditt tillstånd klart innan du reser till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas till ambassaden eller generalkonsulatet som du valde i webbansökan. När du ska hämta det ska du ta med dig ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. Uppehållstillståndskortet ska visas upp tillsammans med ett giltigt pass när du reser till Sverige.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När uppehållstillståndskortet är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.


Den här e-tjänsten ska endast användas av dig som familjemedlem som vill skicka in en ansökan efter att arbetstagaren redan har slutfört sin ansökan och fått sitt arbetstillstånd. Om du vill ansöka tillsammans med arbetstagaren ska du göra det i arbetstagarens e-tjänst när han eller hon gör sin ansökan.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller varje familjemedlem i blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 132011, och lämnar in den på den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Varje person som ska flytta till Sverige ska göra en egen ansökan. För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ansöker för barnet. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt hemland ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: