Tillstånd för dig som är famil­je­medlem till en person med arbets­till­stånd

Om du är medborgare i ett land utanför EU och är familjemedlem till en person med arbetstillstånd kan du få uppehållstillstånd för samma tid. Om tillståndet är längre än sex månader kan du också få ett arbetstillstånd.

Vem räknas som familjemedlem?

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 21 år. Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

Barn till asylsökande

Barn till den som tidigare har ansökt om asyl och ansöker om arbetstillstånd utan att lämna Sverige får inte vara 18 år eller äldre för att få uppehållstillstånd.

Barn som fötts i Sverige

Om du har barn som har fötts i Sverige måste du ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn. Barnet kan inte få tillstånd förrän det har ett pass, men du kan skicka in en ansökan och komplettera med passkopia senare. Du måste även registrera barnets nationalitet hos Skatteverket.

Försörjningskrav

Din anhörige som har uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige omfattas av ett försörjningskrav. Det betyder att hen måste ha en inkomst som täcker boendekostnaden och levnadsomkostnader för sig själv och för sin familj. Försörjningskravet gäller inte vid en förlängningsansökan.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Så ansöker du

Om hela familjen ansöker samtidigt är det personen som har fått ett arbete som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om arbetstagaren redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

När du gör en webbansökan måste arbetstagaren i Sverige ha ett uppehållstillstånd.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Det här ska du skicka med din ansökan

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt, köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • blanketten Frågeformulär om försörjning och bostad – ifylld av personen i Sverige och med de bilagor som krävs för att visa att personen kan försörja sig och familjen.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Frågeformulär om försörjning och bostad, blankett 102011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopia av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om barnets pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom barnet inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande om att barnet får flytta till Sverige från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige. Det ska framgå för vilken tid barnet får bo i Sverige. Kopia av vårdnadshavarens pass eller annan id-handling ska också bifogas
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Förlänga till­stånd

Du kan ansöka om förlängning från Sverige. Om hela familjen ansöker samtidigt om förlängning är det arbetstagaren som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om arbetstagaren redan har blivit beviljad förlängning, kan du göra din ansökan i e-tjänsten.

Om din familjemedlem får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för när du ansöker om uppehållstillstånd samtidigt. I de flesta fall krävs då att arbetstagaren uppfyller ett försörjningskrav där hen, förutom tillräcklig inkomst, även måste ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er alla att bo i.

Om du ska ansöka om förlängning samtidigt som arbetstagaren har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd ska du därför bifoga

 • dokument som visar att din familjemedlems inkomst räcker för att försörja hela familjen och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Läs mer om vad som gäller när din familjemedlem har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som din familjemedlem, dock tidigast efter tre år. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd innan din familjemedlem.

För dig som är 15 år eller äldre krävs det att du lever ett skötsamt liv för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och är 18 år eller äldre ska du dessutom bifoga dokument som visar att du

 • försörjer dig själv som anställd, som ett anställningsavtal och dina tre senaste lönespecifikationer
 • försörjer dig själv som egen företagare, som registreringsbevis för ditt företag, F-skattsedel, slutskattebesked för föregående inkomstår, kopia av inkomstdeklaration 1 (tillsammans med kopia av NE- eller N3A-bilaga), INK4HB (om du har ett handelsbolag) för föregående inkomstår samt balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår. Om du har ett aktiebolag ska du skicka med inkomstdeklaration 1 för föregående år, lönespecifikationer för de tre senaste månaderna och företagets senaste årsredovisning och resultat- och balansrapport för innevarande räkenskapsår
 • är undantagen kraven på att försörja dig därför att du har rätt till pension, till exempel beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd
 • av andra särskilda skäl är undantagen kravet att försörja dig själv, till exempel beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, utredning från Arbetsförmedlingen, eller läkarintyg.

Om du är ett barn till en arbetstagare och har hunnit fylla 18 år måste du, för att kunna ansöka som en anhörig till arbetstagaren, visa att ni bor tillsammans och att ni har ett socialt och känslomässigt beroende av varandra vilket gör det svårt för er att leva åtskilda.

Läs mer om uppehållstillstånd för dig som har fyllt 18 år och är anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter beslut

Beslutet skickas till ambassaden eller generalkonsulatet som du valde i webbansökan. När du ska hämta det ska du ta med dig ditt pass.

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige kommer i de flesta fall lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök. När uppehållstillståndskortet är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. Uppehållstillståndskortet ska visas upp tillsammans med ett giltigt pass när du reser till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När uppehållstillståndskortet är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.


Den här e-tjänsten ska endast användas av dig som familjemedlem som vill skicka in en ansökan efter att arbetstagaren redan har slutfört sin ansökan och fått sitt arbetstillstånd. Om du vill ansöka tillsammans med arbetstagaren ska du göra det i arbetstagarens e-tjänst när han eller hon gör sin ansökan.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller varje familjemedlem i blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 132011, och lämnar in den på den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Varje person som ska flytta till Sverige ska göra en egen ansökan. För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ansöker för barnet. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt hemland ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: