Uppehållstillstånd för högkvalificerade personer för att söka arbete eller starta företag

Du som har avslutat studier som motsvarar en examen på avancerad nivå kan få uppehållstillstånd för att komma till Sverige och söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag.

Tillståndet kan beviljas för som kortast tre månader och som längst nio månader. Under tiden som du har det här uppehållstillståndet kan din familj inte flytta till Sverige för att bo med dig.

Om du har slut­fört studier i Sverige och nu vill söka arbete

Om du har uppehållstillstånd för studier vid en högskoleutbildning i Sverige, har slutfört dina studier och nu vill söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag ska du ansöka om en annan typ av uppehållstillstånd.

Läs mer och ansök om uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier i Sverige

Krav för att få uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka förutsättningar för att starta företag i Sverige ska du

 • ha slutfört studier som motsvarar en examen på avancerad nivå
 • planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
 • kunna försörja dig under den tid som du söker tillstånd för och ha pengar för att kunna betala din hemresa
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
 • ha ett pass som är giltigt för hela den tiden du tänker vara i Sverige (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • befinna dig utanför Sverige.

Vad räknas som examen på avan­cerad nivå?

För att en examen ska räknas som avancerad nivå ska den motsvara magisterexamen 60 högskolepoäng, masterexamen 120 högskolepoäng, yrkesexamina 60–330 högskolepoäng eller examen på forskarnivå.

I din ansökan ska du bifoga en fullmakt som ger Universitets- och högskolerådet (UHR) rätt att kontakta lärosäten i ditt hemland för att verifiera dina studiedokument. Migrationsverket skickar sedan dina dokument till UHR så att de kan bedöma din utbildningsnivå. Migrationsverket kan inte svara på frågor om nivån på din examen innan du har gjort din ansökan.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna göra en ansökan behöver du

 • digitala kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • digitala kopior av examensbevis
 • digitala kopior av ämnesförteckning som visar vilka kurser som ingick i din utbildning
 • digitala kopior av kontoutdrag från bank eller andra dokument som visar att du har tillräckliga medel för din försörjning under den tid som du söker uppehållstillstånd för. Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land, ska du skicka med ett sådant tillstånd
 • digitala kopior av dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige
 • digital kopia av underskriven fullmakt som ger Universitets- och högskolerådet (UHR) rätt att kontakta lärosäten i ditt hemland för att verifiera dina studiedokument (ladda ner fullmakt Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.)
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort.

Du kan behöva över­sätta vissa doku­ment

Om examensbevis och ämnesförteckning är utfärdade på andra språk än svenska eller engelska, ska de översättas till svenska eller engelska. Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare. Till din ansökan ska du bifoga kopior av originaldokumenten och de översatta dokumenten.

Innan du slutför din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du bifogar syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt (intyg om försäkring, bankkontoutdrag och eventuella översättningar).

Du ska ha ett giltigt pass

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Läs mer om hur kopiorna av passet ska se ut

Du ska kunna försörja dig

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har banktillgångar motsvarande minst 13 000 kronor för varje månad som du söker uppehållstillstånd för. Du ska utöver det också ha pengar för att kunna betala din hemresa.

Du ska ha en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Du måste ha en egen sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Försäkringen ska täcka hela den period du söker tillstånd för. Försäkringen ska täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl. Du behöver bifoga försäkringsvillkoren för den försäkring som du har tecknat, till din ansökan.

Om du inte kan ansöka i e-tjänsten

Om du inte kan göra din ansökan i e-tjänsten ska du istället fylla i blanketten Uppehållstillstånd för högkvalificerade personer för att söka arbete eller starta företag. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. I ansökningsblanketten finns även en fullmakt som ger Universitets- och högskolerådet (UHR) rätt att kontakta lärosäten i ditt hemland för att verifiera dina studiedokument. Det är viktigt att du bifogar fullmakten till din ansökan.

Uppehållstillstånd för högkvalificerade personer för att söka arbete eller starta företag, blankett 265011 Pdf, 824.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska lämna in blanketten och bifogade dokument vid en svensk ambassad eller ett generalkonsulat i det land där du bor. Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

När vi har tagit emot din ansökan

När du har slutfört en ansökan om uppehållstillstånd fattar Migrationsverket ett beslut i ärendet. Tillståndet kan beviljas för minst tre månader och som längst nio månader.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Efter beslut

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Du behöver ansöka om och få ditt uppehållstillstånd klart innan du reser till Sverige.

Du som har fått ett uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta företag får inte arbeta i Sverige.

Om du får jobb i Sverige eller startar eget företag

Om du får en anställning i Sverige under tillståndstiden kan du ansöka om arbetstillstånd inifrån landet. Du får inte börja arbeta innan du har ansökt om det nya tillståndet.

När du har ansökt om arbetstillstånd får du arbeta under tiden Migrationsverket handlägger din nya ansökan. Du får bara arbeta hos den arbetsgivare och för det yrke du har ansökt om tillstånd för.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Om du ska starta företag i Sverige kan du ansöka uppehållstillstånd som egen företagare i Sverige och driva din verksamhet under tiden Migrationsverket handlägger din ansökan.

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för egen företagare

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: