Förlänga arbets­till­stånd

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Här hittar du information om vilka krav du måste uppfylla och hur du ansöker. Du hittar också information om hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med din förlängningsansökan.

Att fort­sätta arbeta medan du väntar på beslut

Om du har haft arbetstillstånd i sex månader eller mer får du fortsätta arbeta i väntan på beslut. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut.

Om du har haft arbetstillstånd i mindre än sex månader får du däremot inte arbeta medan du väntar på beslut.

Förlänga arbetstillståndet

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha arbetat på den anställningen du fick tillstånd för, din lön och övriga anställningsvillkor ska ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även haft en anställning som gjort det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste haft en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället.

Läs om gällande försörjningskrav här

Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben. Ansök tidigast fyra månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla. Du bör lämna in din ansökan medan ditt nuvarande tillstånd fortfarande gäller. Om du ansöker efter att ditt tillstånd har gått ut får du inte arbeta under handläggningstiden.

Läs längre ner på sidan om vad du ska tänka på vid en förlängning av ditt arbetstillstånd

Inkomstupp­gifter från Skat­te­verket

För att visa att du har uppfyllt villkoren för arbetstillstånd ska du skicka in en sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor.

Logga in på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har e-legitimation måste du kontakta eller besöka något av Skatteverkets servicekontor och be om att få en sammanställning av inkomstuppgifter som visar både inkomst från samtliga arbetsgivare och inkomst från Försäkringskassan.

Hitta kontaktuppgifter och adresser till Skatteverket på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av arbets­gi­vare eller yrke

Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras, gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Om du vill fortsätta arbeta måste du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd innan du påbörjar din nya anställning. Det framgår av ditt tidigare beslut vilket arbete ditt arbetstillstånd gäller för. Du behåller ditt befintliga uppehållstillståndskort om du byter arbetsgivare under tillståndstiden. Det står i ditt beslut hos vilken arbetsgivare tillståndet gäller.

När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått ditt arbetstillstånd förlängt kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan. Det framgår av ditt tidigare beslut hur ditt arbetstillstånd är begränsat och till vilket yrke.

När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta innan du har fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare tillstånd gått ut. Din nya arbetsgivare måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz innan du fått din anställning.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Om du samti­digt vill ansöka om perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt arbetstillstånd.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du:

 • ha haft, och uppfyllt villkoren för, arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Läs mer om kraven på försörjning och skötsamhet genom att fälla ut informationen:

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Du får räkna ihop inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven nedan.

Försörjningen måste vara varaktig och seriös

Du måste kunna visa att du kan försörja dig själv under en längre period framöver. Om du inte har en fast anställning görs det alltid en individuell bedömning av om din inkomst är varaktig. En längre visstidsanställning godkänns oftast. I vissa fall kan även en provanställning godkännas.

Din anställning måste vara seriös. Migrationsverket kan till exempel kontrollera att din arbetsgivare kan betala ut den lön som du har uppgett i din ansökan.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten under en längre period.

Det är bara de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan som räknas. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre inkomst längre fram.

Vilka inkomster räknas?

Du får bara räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Du får inte räkna obeskattade inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 12 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent (efter att ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla), har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet.

Inkomstens storlek

Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att din boendekostnad är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, el och försäkringar för dig själv. För 2024 är den summan 6 090 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar. Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna kan du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • a-kassa eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen).

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Undantag från försörjningskravet

Undantag kan göras från försörjningskravet om

 • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
 • du har rätt till pension
 • du av andra, särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 66 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 63 år. Om du har fyllt 63 men inte 66 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Det är din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

För att bli beviljad permanent uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att du inte kan antas begå brott i framtiden. Därför ställs det krav på dig som söker permanent uppehållstillstånd att du kommer att leva ett skötsamt liv. För att kunna bedöma det behöver Migrationsverket titta på hur du har levt hittills, till exempel om du är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige eller utomlands.

Det finns inga detaljerade regler om vilka typer av brott eller hur långa straff som kan hindra dig från att bli beviljad permanent uppehållstillstånd. Det handlar inte enbart om grov och allvarligt brottslighet, även mindre grov brottslighet kan vara ett hinder om du samtidigt har misskött dig på andra sätt.

Om det går att misstänka att du inte kommer att leva på ett skötsamt sätt i framtiden, kommer Migrationsverket att väga de misstankarna mot dina skäl för att få permanent uppehållstillstånd. Vi tar hänsyn till på vilket sätt du har misskött dig och hur länge sen händelserna var.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du fortfarande få förlängt arbetstillstånd, om du uppfyller kraven för det. Observera att du då måste uppfylla kravet på god försörjning för arbetstillstånd, vilket är högre än kravet på att kunna försörja sig själv för att få permanent uppehållstillstånd.

Så ansöker du om att förlänga ditt arbetstillstånd

1

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress.

Det är viktigt du har tillgång till den mejladress du ger till din arbetsgivare fram tills att du har fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer att använda mejladressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

2

Du får ett mejl

När arbetsgivaren har lämnat information om anställningen får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om du har familj i Sverige som också behöver uppehållstillstånd ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i informationen om anställningen stämmer med det som du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Läs mer om tillstånd för familjen

3

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor
 • lönespecifikationer för innevarande år
 • ditt anställningsavtal
 • intyg om anställning från samtliga arbetsgivare du har haft i Sverige
 • intyg som visar eventuell frånvaro från ditt arbete, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan
 • information om vilket försäkringsbolag din arbetsgivare har tecknat försäkringar hos, ditt försäkringsnummer och under vilken period försäkringarna gäller
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Du ska skicka in dokument som gäller för alla anställningar du har haft om du har bytt arbetsgivare eller yrke under tillståndstiden. Tänk på att förbereda alla dokument innan du påbörjar din del av ansökan.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Arbete som personlig assi­stent

Om du söker arbetstillstånd som personlig assistent ska du lämna in en kopia av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Beslutet visar att det finns en person som du ska arbeta hos och att denna person har rätt till assistansersättning.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Om din familj ansöker om förläng­ning samti­digt ska du också bifoga

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.

Om din familj ansöker om uppe­hålls­till­stånd för första gången

Om din familj inte ansökte om tillstånd när du ansökte om arbetstillstånd förra gången och de nu ska flytta till dig i Sverige ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerade partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige, eller handlingar som visar att du är ensam vårdnadshavare
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år
 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj. Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumentet.

Försörj­nings­krav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för din medsökande familj. I de flesta fall krävs då att du uppfyller ett försörjningskrav, som förutom tillräckligt stor inkomst också innebär att du måste ha en bostad av tillräcklig standard och storlek för hela familjen att bo i..

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker om uppehållstillstånd samtidigt som dig ska du därför också bifoga

 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Läs mer om försörjningskravet som gäller om du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd är uppfyllda prövas familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd, om familjen ansökt om det.

Om din familj ansöker om permanent uppehållstillstånd ska du dessutom bifoga dokument som visar att dina vuxna familjemedlemmar kan försörja sig själva:

 • Om familjemedlemmen arbetar: dokument som visar att han eller hon är anställd eller egen företagare, och hur stor inkomst han eller hon har.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att han eller hon har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Medgi­vande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för din familj som befinner sig utanför Sverige

4

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du och din arbetsgivare får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer kontakta er om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

5

Migrationsverket handlägger

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta hos din arbetsgivare om ansökan är gjord innan det nuvarande tillståndet går ut.

Tänk på att du bara har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om din ansökan har kommit in till Migrationsverket innan ditt tidigare tillstånd har gått ut.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Handläggningstider för arbetstillstånd

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Om du är viseringsfri kan du resa till Sverige utan att ansöka om ett visum.

Om du behöver göra en tjänsteresa utanför Sverige under tiden som din ansökan handläggs, har du möjlighet att ansöka om visum, så kallad D-visering.

Läs mer om visum för tjänsteresa under pågående ansökan

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6

Visa upp ditt pass

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

8

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.  

Du kan få tillstånd för den tid anställningen gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget. Om Migrationsverket har svårt att bedöma hur länge anställningen ska vara, kan du få ett kortare tillstånd. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller det så länge du är bosatt i Sverige.

En familjemedlem som inte själv uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan ändå få fortsatt uppehållstillstånd som anhörig, och kan ansöka om permanent uppehållstillstånd nästa gång det är dags att ansöka om förlängt tillstånd.

Över­klaga beslut om arbets­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängt arbetstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Om du avslutar ditt arbete eller om du får erbjudande om arbete hos en annan arbetsgivare

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011. Om din familj i Sverige också behöver uppehållstillstånd ska varje familjemedlem skicka in en egen ansökan. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 855.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Bra att tänka på om du ska förlänga ditt arbets­till­stånd

Om du planerar att ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd ska du göra det innan det nuvarande tillståndet går ut. Om du inte ansöker i tid får du inte arbeta under handläggningstiden. Redan efter att du har fått ditt nuvarande tillstånd finns det saker som kan vara bra att tänka på inför din ansökan om att förlänga arbetstillståndet.

 • Kontrollera att din arbetsgivare har tecknat försäkringar för dig. Din arbetsgivare ska i de flesta fall teckna trygghets-, sjuk-, liv- och tjänstepensionsförsäkring. Ibland behöver Migrationsverket se intyg om detta. Intygen får du från din arbetsgivare. Be om att få försäkringsintyg från din gamla arbetsgivare om du byter arbetsgivare.
 • När du ansöker om förlängning ska du lämna in inkomstuppgifter från Skatteverket för den tid du har arbetat i Sverige. Inkomstuppgifter innehåller uppgifter om din lön och övriga inkomster och vilken skatt du har betalt under året. Du får inkomstuppgifterna från Skatteverket. Innan du lämnar in din ansökan om förlängning ska du därför besöka Skatteverkets webbplats och logga in med din e-legitimation för att skriva ut sammanställningen för respektive år som du arbetat i Sverige.
 • Spara dina lönespecifikationer. Det är inte säkert att du behöver lämna in alla dina lönespecifikationer till Migrationsverket när du ansöker om förlängning men det är bra att spara dem om Migrationsverket behöver kontrollera dem vid handläggningen av din ansökan. Du ska alltid lämna in lönespecifikationer för nuvarande år när du ansöker om förlängning.
 • Spara intyg som visar eventuell frånvaro från ditt arbete, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan.
 • Om det sker förändringar i din anställning, till exempel om du börjar arbeta i mindre eller högre omfattning, är det bra att du sparar dokument som visar detta. Det kan till exempel vara ditt anställningsavtal.
 • Spara arbetsgivarintyg som du får från din arbetsgivare om du byter arbete. I vissa fall behöver du ansöka om nytt arbetstillstånd. Läs mer om vad som gäller vid byte av arbetsgivare eller yrke
 • Kontrollera vad som står i ditt beslut och på ditt uppehållstillståndskort. Där står det inom vilket yrke du får arbeta och för vilken arbetsgivare. Där står det också hur länge ditt arbetstillstånd gäller. Du måste ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd innan det tidigare tillståndet går ut.

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Läs mer om vad som gäller när du har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker samtidigt som du

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: