Uppehållstillstånd för dig som har eget företag

Om du ska vistas i Sverige längre tid än tre månader för att driva eget företag måste du ha ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor. 

På grund av ett planerat underhåll kan det vara störningar i våra e-tjänster söndagen den 26 maj klockan 10.00–12.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd för eget företagande ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
 • visa att du har relevant kunskap i svenska eller engelska. Om du har kontakt med till exempel många leverantörer eller kunder i Sverige måste du ha mycket goda kunskaper i svenska.
 • styrka att du är den som driver företaget och har ett avgörande ansvar över verksamheten
 • visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din medföljande familj (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn för en tillståndstid på två år)
 • visa ett trovärdigt underlag till din budget
 • visa att du har skapat kundkontakter eller nätverk
 • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd).

Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.

För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Egna företagare som ska arbeta kortare tid än tre månader i Sverige behöver inget uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Läs mer om visum under Besöka Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig och din medföljande familj under två år, motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar om du ska köpa företaget och för de kostnader och investeringar du räknar med för att driva företaget
 • köpekontrakt om du har köpt eller tänker köpa företaget eller rörelsen
 • registreringsbevis för ditt företag i Sverige
 • kopia av handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • handling som visar att du har betalat köpesumman om du har köpt företaget eller rörelsen
 • kopia av kontrakt med kunder, leverantörer och lokaler
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna om företaget har varit verksamt tidigare
 • balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår fram till och med föregående månad
 • kopia av kursintyg eller annat bevis på att du kan svenska eller engelska på relevant nivå
 • kopia av examensbevis från dina utbildningar
 • kopia av arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare
 • registreringsbevis för företag som du har haft eller har utanför Sverige.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Om du har tillstånd för att studera i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd som egen företagare utan att lämna landet måste du lämna in ansökan innan ditt uppehållstillstånd för studier slutar att gälla. Du ska skicka med ett intyg om studieresultat som visar att du har klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört minst en termins forskarutbildning i Sverige.

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Bli foto­gra­ferad och lämna dina fingerav­tryck

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom dessa uppgifter inte kan sparas.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska boka tid för att lämna underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck (om du kan resa utan visum)

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får uppehållstillstånd för mer än sex månader så kan dina familjemedlemmar (som är över 16 år) få arbetstillstånd. Du måste kunna visa att deras försörjning är tryggad av dig.

Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Ni kan ansöka om uppehållstillstånd tillsammans. Då ansöker du för din familj i din webbansökan. Om din familj ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om tillstånd för familj till egen företagare

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Du kan få uppehållstillstånd för två år men aldrig längre än ditt pass är giltigt.

Om du får uppehållstillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

När uppehållstillståndskortet är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Om du får uppehållstillstånd som egen företagare har du bara rätt att vara verksam i ditt eget företag och inte rätt att ta anställning någon annanstans.

Om du ska fortsätta bo i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd. När du har haft uppehållstillstånd i två år kan du få permanent uppehållstillstånd om du uppfyller både kraven för förlängning av uppehållstillstånd som egen företagare och kraven för permanent uppehållstillstånd.

Krav för att få förlängt uppe­hålls­till­stånd för att driva eget före­ta­g i Sverige

Du ska

 • kunna försörja dig och din eventuellt medföljande familj, motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 kr för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn för en tillståndstid på två år
 • kunna visa att du driver företaget och har fortsatt avgörande inflytande över verksamheten
 • följa god redovisningssed och ha de tillstånd som krävs för verksamheten.

Migrationsverket kommer att kontrollera att du driver företaget enligt de redovisade planerna. Det innebär bland annat att vi kontrollerar

 • att du betalar ditt företags skatter och avgifter
 • att du följer din bokföringsskyldighet enligt god redovisningssed
 • att du har aktuella tillstånd och uppfyller lagkraven för verksamheten
 • om du har skulder hos Kronofogdemyndigheten och/eller betalningsanmärkningar
 • att du kan försörja dig och din familj på inkomsterna från företaget
 • att ditt företag går med vinst och har en bestående verksamhet samt fortlevnadsförmåga framöver
 • att du och din medföljande familj har en skälig boendesituation
 • att du och din medföljande familj har bott i Sverige under mer än halva tiden för ert uppehållstillstånd.

När du ansöker om att förlänga ditt tillstånd kan du behöva skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, resestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • årsredovisning eller årsbokslut från ditt företag för de år som du har haft uppehållstillstånd som egen företagare
 • balans- och resultatrapport från det pågående räkenskapsåret till och med föregående månad
 • deklarationshandlingar för det senaste inkomståret från dig själv, inklusive specifikation till Inkomstdeklaration (inkludera även NE-bilagan om du driver enskild firma, eller N3A-bilagan om du är delägare i ett handelsbolag)
 • deklarationshandlingar från ditt företag (bifoga Inkomstdeklaration 4 om du driver ett handelsbolag och Inkomstdeklaration 2 om du driver ett aktiebolag)
 • skattekontoutdrag från ditt företag för den period som du har bedrivit näringsverksamhet i Sverige
 • ett registreringsbevis för kassaregister (om ditt företag har försäljning mot kontanter eller betalning med kontokort)
 • en kopia av personalliggare (för dig som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen)
 • bankkontoutdrag med alla transaktioner från ditt privatkonto och företagskonto för de senaste sex månaderna
 • lönespecifikationer för dig själv för de senaste sex månaderna om du driver ett aktiebolag
 • kontrakt eller avtal med kunder, leverantörer och företagslokaler
 • en kort beskrivning av hur du bedriver verksamheten samt bilder på företagets produkter och lokaler
 • en aktiebok eller ett handelsbolagsavtal som visar ägarandel i bolaget och reglerar fördelning av resultat mellan bolagsmännen (om du har köpt ett nytt företag ska du uppvisa köpekontrakt och kvitton för betalningen)
 • ett skuldfrihetsintyg som visar att företaget är skuldfritt (om du har eller har haft skuld hos Kronofogdemyndigheten kopplat till företaget)
 • ett intyg som styrker din boendesituation, exempelvis köpekontrakt, hyresavtal eller godkänd andrahandsuthyrning. Underlaget ska visa bostadens storlek, antal rum, kostnad samt hyresperiod.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd som egen före­ta­gare

För att kunna få permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för att driva eget företag i minst två år. Ansökan ska lämnas in innan ditt nuvarande tillstånd går ut. Ansök om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du ansöker om förlängt tillstånd. Du ska, förutom kraven för förlängt uppehållstillstånd också

 • visa att du driver företaget och har fortsatt avgörande inflytande över verksamheten
 • kunna försörja dig själv genom ditt företag
 • leva ett skötsamt liv.

Läs om de särskilda kraven för att få permanent uppehållstillstånd

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få fortsatt uppehållstillstånd som egen företagare i två år, om du uppfyller kraven för förlängt uppehållstillstånd. Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd via webben.

I de flesta fall betalar du en avgift (avgifter för arbetstillstånd)

Förlänga till­stånd för din familj

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Om din familj ansöker samtidigt ska du bifoga

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för din medsökande familj. I de flesta fall krävs då att du uppfyller ett försörjningskrav, där du förutom tillräcklig inkomst även måste ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er alla att bo i..

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker om uppehållstillstånd samtidigt som dig ska du därför också bifoga

 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Läs mer om försörjningskravet när du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Din familj kan ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter att de har haft uppehållstillstånd i minst tre år i Sverige.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du lämnar in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta driva ditt företag.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd slutar gälla kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya tillstånd utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Över­klaga beslut om uppe­hålls­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Läs mer om vad som händer när du får avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Om du inte kan ansöka om förläng­ning på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare – förlängning, 124011B. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare – Förlängning, blankett 124011B Pdf, 983.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, 124011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, blankett 124011 Pdf, 837.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare – förlängning, blankett 124011B Pdf, 983.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker på webben

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: