Uppehållstillstånd för den som har eget företag

Om du ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Som egen företagare får du inte ta anställning någon annanstans.

Du som har sökt asyl, har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och driver eget företag

Om du har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. För dig gäller andra krav än för
dem som ansöker om uppehållstillstånd som egen företagare och som inte har ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan tidigare som grundar sig på asylskäl. För att du som egen företagare ska få ett permanent uppehållstillstånd måste du visa att du kan försörja dig nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år framåt.

Läs mer om vilka krav som gäller för dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och driver eget företag, och hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Egna företagare som ska arbeta kortare tid än tre månader i Sverige behöver inget uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Läs mer om visum under Besöka Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Krav för uppehållstillstånd som egen företagare

För att få tillstånd ska

 • du ha ett giltigt pass
 • du visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
 • du visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
 • du styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
 • företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljas i Sverige
 • du visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de 2 första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
 • du visa ett trovärdigt underlag till din budget
 • du visa att du har skapat kundkontakter och/eller ett nätverk i Sverige
 • du visa att ditt företag efter prövotiden, på 2 år, har en ekonomi i balans och kan försörja dig och din eventuella familj (försörjningen beräknas efter riksnormen för försörjningsstöd plus bostadskostnad).

Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.

Andra regler gäller för dig som ska förlänga ditt tillstånd

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

 

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig och din familj under de 2 första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar om du ska köpa företaget och för de kostnader och investeringar du räknar med för att driva företaget
 • köpekontrakt om du köpt eller tänker köpa företaget eller rörelsen
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • handling som visar att du betalt köpesumman, eller din del av köpesumman, om du köpt företaget eller rörelsen
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och lokaler
 • de 2 senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare)
 • balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår fram till och med föregående månad
 • kursintyg eller annat bevis på att du kan svenska och/eller engelska
 • examensbevis från dina utbildningar
 • arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare
 • registreringsbevis för företag som du haft eller har utanför Sverige.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Läs mer om kraven för webbansökan

Om du har studerat i Sverige
Om du har tillstånd för att studera i Sverige, och vill ansöka om uppehållstillstånd som egen företagare utan att lämna landet måste du lämna in ansökan innan ditt uppehållstillstånd för studier slutar att gälla. Du ska skicka med ett intyg om studieresultat som visar att du klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört minst en termins forskarutbildning i Sverige.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Innan besöket ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet. Kontakta dem i första hand via mejl.

Du som inte behöver visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du kommit till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta närmaste ambassad på http://www.swedenabroad.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få uppehållstillstånd för 2 år men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Om du ska fortsätta bo i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd. När du har haft uppehållstillstånd i 2 år kan du få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig på inkomsterna från företaget, följer god redovisningssed och har de tillstånd som krävs för verksamheten. Du ska också ha vistats i Sverige i mer än sex månader varje år.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Det kan ta upp till 4 veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd som egen företagare har du bara rätt att vara verksam i ditt eget företag och inte rätt att ta anställning någon annanstans.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas till uppehållstillståndskortet.

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Läs om hur du ansöker om att förlänga ditt uppehållstillstånd

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får uppehållstillstånd för mer än sex månader så kan din familj få arbetstillstånd. Du måste kunna visa att deras försörjning är tryggad av dig. Som familj räknas:

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Om de ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka din överklagan till Migrationsverket. Migrationsverket kommer först att ompröva beslutet. Om verket inte ändrar beslutet prövas din överklagan av migrationsdomstolen. Din överklagan måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Läs mer om vad som händer vid avslagsbeslut

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, nummer 124011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, blankett nummer 124011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.