Uppehållstillstånd för den som har eget företag

Om du ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Som egen företagare får du inte ta anställning någon annanstans.

Du som har sökt asyl, har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och driver eget företag

Om du har sökt asyl och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. För dig gäller andra krav än för dem som ansöker om uppehållstillstånd som egen företagare och som inte har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan tidigare som grundar sig på asylskäl. För att du som egen företagare ska få ett permanent uppehållstillstånd måste du visa att du kan försörja dig nu och att det finns tillräckligt kapital för att driva ditt företag och försörja dig i minst två år framåt.

Läs mer om vilka krav som gäller för dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och driver eget företag, och hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Egna företagare som ska arbeta kortare tid än tre månader i Sverige behöver inget uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Läs mer om visum under Besöka Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Krav för uppehållstillstånd som egen företagare

För att få tillstånd ska

 • du ha ett giltigt pass
 • du visa att du har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag
 • du visa att du har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
 • du styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget
 • företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljas i Sverige
 • du visa att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de två första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
 • du visa ett trovärdigt underlag till din budget
 • du visa att du har skapat kundkontakter och/eller ett nätverk i Sverige
 • du visa att ditt företag efter prövotiden, på två år, har en ekonomi i balans och kan försörja dig och din eventuella familj (försörjningen beräknas efter riksnormen för försörjningsstöd plus bostadskostnad).

Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.

Andra regler gäller för dig som ska förlänga ditt tillstånd

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar för att försörja dig och din familj under de två första åren (motsvarande 200 000 kr för dig, 100 000 för din medföljande make eller maka och 50 000 kr för varje medföljande barn)
 • bankintyg som visar att du har tillräckligt med pengar om du ska köpa företaget och för de kostnader och investeringar du räknar med för att driva företaget
 • köpekontrakt om du har köpt eller tänker köpa företaget eller rörelsen
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • handling som visar att du har betalat köpesumman, eller din del av köpesumman, om du har köpt företaget eller rörelsen
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och lokaler
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget har varit verksamt tidigare)
 • balans- och resultatrapport för innevarande räkenskapsår fram till och med föregående månad
 • kursintyg eller annat bevis på att du kan svenska och/eller engelska
 • examensbevis från dina utbildningar
 • arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare
 • registreringsbevis för företag som du har haft eller har utanför Sverige.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. För att bli folkbokförd i Sverige krävs det att du har tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Om du har studerat i Sverige

Om du har tillstånd för att studera i Sverige, och vill ansöka om uppehållstillstånd som egen företagare utan att lämna landet måste du lämna in ansökan innan ditt uppehållstillstånd för studier slutar att gälla. Du ska skicka med ett intyg om studieresultat som visar att du har klarat minst 30 högskolepoäng eller genomfört minst en termins forskarutbildning i Sverige.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Före besöket ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet. Kontakta dem i första hand via mejl.

Du som inte behöver visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få uppehållstillstånd för två år men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Om du ska fortsätta bo i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd. När du har haft uppehållstillstånd i två år kan du få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig på inkomsterna från företaget, följer god redovisningssed och har de tillstånd som krävs för verksamheten. Du ska också ha vistats i Sverige i mer än sex månader varje år.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd som egen företagare har du bara rätt att vara verksam i ditt eget företag och inte rätt att ta anställning någon annanstans.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad till uppehållstillståndskortet

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Läs om hur du ansöker om att förlänga ditt uppehållstillstånd

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får uppehållstillstånd för mer än sex månader så kan din familj få arbetstillstånd. Du måste kunna visa att deras försörjning är tryggad av dig. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Om de ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas

 • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
 • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda
 • om du inte påbörjat ditt arbete inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, nummer 124011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare, blankett nummer 124011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.