Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

Särskilda krav gäller för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa krav är gemensamma för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har idag.

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du

 • uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd
 • har bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige
 • kan försörja dig själv
 • lever ett skötsamt liv.

De första två kraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av tillstånd du har idag, medan de sista två kraven är samma för alla som vill ha permanent uppehållstillstånd. Därför måste du kombinera den här informationen med information om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd.

För dig som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå gäller andra regler för permanent uppehållstillstånd.

Läs om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

För att kunna få permanent uppehållstillstånd måste du först uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd. Om du inte uppfyller de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd om du uppfyller de kraven.

Huvudregeln är att du ska ha haft uppehållstillstånd i tre år innan du kan få permanent uppehållstillstånd. Undantag finns för de som har haft uppehållstillstånd som egna företagare, som kan få permanent uppehållstillstånd efter två år, och kvotflyktingar, som får permanent uppehållstillstånd vid sin första ansökan. Arbetstagare och doktorander kan få permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra års uppehållstillstånd under de senaste sju åren.

En ansökan om permanent uppehållstillstånd kan endast beviljas i samband med en ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de flesta kan ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år, eftersom de flesta tidsbegränsade uppehållstillstånd gäller i två år. Du som är doktorand ansöker om permanent uppehållstillstånd i en särskild e-tjänst.

Läs mer om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd, och efter hur lång tid du kan få permanent uppehållstillstånd, beroende på vilken typ att uppehållstillstånd du har idag:

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera deltidsanställningar måste alla anställningar uppfylla kraven nedan.

Du som har uppehållstillstånd som egen företagare kan inte räkna inkomst från anställning.

Försörjningen måste vara varaktig och seriös

Du måste kunna visa att du kan försörja dig själv under en längre period framöver. Om du inte har en fast anställning görs det alltid en individuell bedömning av om din inkomst är varaktig. En längre visstidsanställning godkänns oftast. I vissa fall kan även en provanställning godkännas.

Din anställning måste vara seriös. Migrationsverket kan till exempel kontrollera att din arbetsgivare kan betala ut den lön som du har uppgett i din ansökan.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten under en längre period.

Det är bara de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan som räknas. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre inkomst längre fram.

Vilka inkomster räknas?

Du får endast räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet. Du får inte räkna svarta inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven ovan och att den totala inkomsten räcker för din försörjning.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Inkoms­tens storlek

Det finns inte någon fast minimilön, och det krävs inte heller att lönen och andra villkor är i nivå med kollektivavtal i branschen. I stället görs en individuell bedömning av om du kan leva på din inkomst.

Du uppfyller försörjningskravet om din inkomst per månad från din anställning eller ditt företag täcker dina boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen.

Normalbeloppet är en schablonberäkning av vanliga levnadsomkostnader. Kronofogdemyndigheten räknar ut ett nytt normalbelopp varje år. Normalbeloppet för 2024 är 6 090 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Migrationsverket räknar med normalbeloppet för en ensamstående vuxen eftersom det bara krävs att du kan försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Men om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden. Du behöver inte heller räkna med kostnad för el, eftersom det är en kostnad som ingår i det så kallade normalbeloppet.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar. Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna ska du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga för att visa att du försörjer dig som anställd eller egen företagare. Migrationsverket kommer att kontakta dig och be dig komplettera din ansökan om vi behöver se dina boendekostnader för att kunna räkna ut om din inkomst räcker.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen)
 • svartarbete eller anställning utan laglig rätt att arbeta.

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Undantag från försörj­nings­kravet

Undantag kan göras från kravet på att du måste kunna försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd om

 • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
 • du har rätt till pension
 • du av andra särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 66 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 63 år. Om du har fyllt 63 men inte 66 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Precis som för barn är det din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

Sveriges riksdag vill undvika att personer som kan antas begå brott i framtiden ska få permanent rätt att bo i Sverige. Därför ställs krav på att den som beviljas permanent uppehållstillstånd lever ett skötsamt liv. Bedömningen är framåtsyftande, vilket innebär att du ska förväntas leva ett skötsamt liv i framtiden för att få permanent uppehållstillstånd. Men för att kunna göra en sån bedömning måste Migrationsverket titta på ditt tidigare levnadssätt, till exempel om du är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige. Även brott begångna utomlands kan vägas in i beslutet.

Det finns inga detaljerade regler om vilka typer av brott, eller vilka strafftider som ska utgöra ett hinder för att få permanent uppehållstillstånd. Det ska alltid göras en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, där dina skäl för att få uppehållstillstånd vägs mot omständigheterna som väcker tveksamhet till din framtida skötsamhet. Riksdagen har dock gjort klart att det inte bara är grov och allvarlig brottslighet som ska hindra någon från att få permanent uppehållstillstånd. Det kan även vara mindre grov brottslighet, som i kombination med annan allvarlig misskötsamhet väcker tveksamhet till att en person ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket ska ta hänsyn till karaktären av misskötsamheten och till hur långt bakåt i tiden som händelsen eller händelserna ligger.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Du ska bara ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Vilken blankett eller e-tjänst du ska använda, och vilka dokument du ska bifoga, beror på vilken typ av uppehållstillstånd du har idag. När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten får du frågan om du även vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd:

För dig som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå gäller andra regler för permanent uppehållstillstånd.

Läs om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Om du får perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du bor i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Spara också ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakter med olika myndigheter.

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst tre år (fem år om det är utfärdat före 1 januari 2022). För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Uppehållstillståndet kan återkallas

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas.

Anmäl att du vill behålla permanent uppehållstillstånd

Om du inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.

Om du får avslag

Du kan överklaga att du inte fick permanent uppehållstillstånd om du får avslag på din ansökan på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: