Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Du som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, och har anställning eller eget företag i Sverige, kan få permanent uppehållstillstånd. Studier på forskarnivå är studier som ska leda till en licentiatexamen, konstnärlig licentiatexamen, doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd ska du

 • ha bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå och/eller uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren
 • planera att bo i Sverige
 • kunna försörja dig via anställning eller eget företag
 • leva ett skötsamt liv.

Du kan inte ha mer än ett uppehållstillstånd för samma eller överlappande period. Eftersom ett permanent uppehållstillstånd börjar gälla från beslutsdagen, bör din ansökan om permanent uppehållstillstånd inte lämnas in tidigare än 14 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla.

Läs om de särskilda kraven för att få permanent uppehållstillstånd

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kopia av lärosätets tidigare beslut som visar att du har blivit antagen till studier på forskarnivå i Sverige
 • intyg från din handledare om att du har studerat eller fortfarande studerar på forskarnivå med uppgifter om studiernas start- och slutdatum
 • dokument som visar att du kan försörja dig. Om du är arbetstagare ska du lämna in kopia på ditt anställningsbevis och din senaste lönespecifikation (om du har påbörjat din anställning). Om du är egen företagare ska du lämna in kopia på registreringsbevis från Bolagsverket och kopia på F-skattsedel. Om du försörjer dig på annat sätt, bifoga handlingar som styrker detta
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Dina familjemedlemmar kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som dig, dock tidigast efter tre år. De kan inte få permanent uppehållstillstånd före dig. De måste själva uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd, och kan alltså inte få det automatiskt bara för att du har fått det.

Migrationsverket prövar först din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Därefter prövas din familjs ansökan. Din familj måste då först uppfylla kraven för att få förlängt uppehållstillstånd som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd.

Det innebär att du som anhörig i de flesta fall måste uppfylla ett försörjningskrav.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd för familjen är uppfyllda prövas familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd. De måste då uppfylla följande krav:

 • de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år
 • familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva
 • familjemedlemmar som är 15 år eller äldre måste leva ett skötsamt liv.

Om du har familj som bor med dig i Sverige ansöker ni tillsammans i din webbansökan. Om du redan har fått permanent uppehållstillstånd ska din familj lämna in en egen ansökan i efterhand.

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Om du och din familj ansöker samti­digt ska ni också skicka med

 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja hela familjen och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i
 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • blanketterna Försäkran om samlevnad, 242011B och Familjeuppgifter, 238011, som ni fyller i tillsammans
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

De familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva för att få permanent uppehållstillstånd. Bifoga därför också:

 • Om familjemedlemmen är arbetstagare: kopia på anställningsbeviset och den senaste lönespecifikationen (om anställningen har påbörjats).
 • Om familjemedlemmen är egen företagare: kopia på registreringsbevis från Bolagsverket och kopia på F-skattsedel.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att han eller hon har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumentet.

Försäkran om samlevnad – bilaga till ansökan om förlängt uppehållstillstånd, blankett 242011B Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, 116011, och Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, 238011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå. 

Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, blankett 116011 Pdf, 777 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om permanent uppehållstillstånd för familjemedlem till doktorand, blankett 256011 Pdf, 755.5 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter att du har gjort ansökan

Om du är i Sverige och har lämnat in en ansökan om permanent uppehållstillstånd har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Om du befinner dig utanför Sverige ska uppehållstillståndet vara klart innan du reser till Sverige.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig i.

Arbeta vid sidan av studi­erna

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och har lämnat in din ansökan om permanent uppehållstillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut.

Om du får permanent uppehållstillstånd är du undantagen kravet på arbetstillstånd och får fortsätta att arbeta.

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd skickas uppehållstillståndskortet hem till dig inom cirka en vecka.

Om du inte bor i Sverige får du beslutet av den ambassad eller det generalkonsulat som du har angivit i din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: