Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Du som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, och har anställning eller eget företag i Sverige, kan få permanent uppehållstillstånd. Studier på forskarnivå är studier som ska leda till en licentiatexamen, konstnärlig licentiatexamen, doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen.

Du kan inte ha mer än ett uppehållstillstånd för samma eller överlappande period. Eftersom ett permanent uppehållstillstånd börjar gälla från beslutsdagen, bör din ansökan om permanent uppehållstillstånd helst inte lämnas in tidigare än 14 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd ska du

 • ha bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå och/eller uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren
 • planera att bo i Sverige
 • kunna försörja dig via anställning eller eget företag
 • leva ett skötsamt liv.

Läs mer om kraven på försörjning och skötsamhet genom att fälla ut informationen:

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Du får räkna ihop inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven nedan.

Försörjningen måste vara varaktig och seriös

Du måste kunna visa att du kan försörja dig själv under en längre period framöver. Om du inte har en fast anställning görs det alltid en individuell bedömning av om din inkomst är varaktig. En längre visstidsanställning godkänns oftast. I vissa fall kan även en provanställning godkännas.

Din anställning måste vara seriös. Migrationsverket kan till exempel kontrollera att din arbetsgivare kan betala ut den lön som du har uppgett i din ansökan.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten under en längre period.

Det är bara de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan som räknas. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre inkomst längre fram.

Vilka inkomster räknas?

Du får bara räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Du får inte räkna obeskattade inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 12 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent (efter att ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla), har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet.

Inkomstens storlek

Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att din boendekostnad är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, el och försäkringar för dig själv. För 2024 är den summan 6 090 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar. Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna kan du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • a-kassa eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen).

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Undantag från försörjningskravet

Undantag kan göras från försörjningskravet om

 • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
 • du har rätt till pension
 • du av andra, särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 66 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 63 år. Om du har fyllt 63 men inte 66 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Det är din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

För att bli beviljad permanent uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att du inte kan antas begå brott i framtiden. Därför ställs det krav på dig som söker permanent uppehållstillstånd att du kommer att leva ett skötsamt liv. För att kunna bedöma det behöver Migrationsverket titta på hur du har levt hittills, till exempel om du är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige eller utomlands.

Det finns inga detaljerade regler om vilka typer av brott eller hur långa straff som kan hindra dig från att bli beviljad permanent uppehållstillstånd. Det handlar inte enbart om grov och allvarligt brottslighet, även mindre grov brottslighet kan vara ett hinder om du samtidigt har misskött dig på andra sätt.

Om det går att misstänka att du inte kommer att leva på ett skötsamt sätt i framtiden, kommer Migrationsverket att väga de misstankarna mot dina skäl för att få permanent uppehållstillstånd. Vi tar hänsyn till på vilket sätt du har misskött dig och hur länge sen händelserna var.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kopia av lärosätets tidigare beslut som visar att du har blivit antagen till studier på forskarnivå i Sverige
 • intyg från din handledare om att du har studerat eller fortfarande studerar på forskarnivå med uppgifter om studiernas start- och slutdatum
 • dokument som visar att du kan försörja dig. Om du är arbetstagare ska du lämna in kopia på ditt anställningsbevis och din senaste lönespecifikation (om du har påbörjat din anställning). Om du är egen företagare ska du lämna in kopia på registreringsbevis från Bolagsverket och kopia på F-skattsedel. Om du försörjer dig på annat sätt, bifoga handlingar som styrker detta
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Dina familjemedlemmar kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som dig, dock tidigast efter tre år. De kan inte få permanent uppehållstillstånd före dig. De måste själva uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd, och kan alltså inte få det automatiskt bara för att du har fått det.

Migrationsverket prövar först din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Därefter prövas din familjs ansökan. Din familj måste då först uppfylla kraven för att få förlängt uppehållstillstånd som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd.

Det innebär att du som anhörig i de flesta fall måste uppfylla ett försörjningskrav.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd för familjen är uppfyllda prövas familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd. De måste då uppfylla följande krav:

 • de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år
 • familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva
 • familjemedlemmar som är 15 år eller äldre måste leva ett skötsamt liv.

Om du har familj som bor med dig i Sverige ansöker ni tillsammans i din webbansökan. Om du redan har fått permanent uppehållstillstånd ska din familj lämna in en egen ansökan i efterhand.

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Om du och din familj ansöker samti­digt ska ni också skicka med

 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja hela familjen och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i
 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • blanketterna Försäkran om samlevnad, 242011B och Familjeuppgifter, 238011, som ni fyller i tillsammans
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

De familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva för att få permanent uppehållstillstånd. Bifoga därför också:

 • Om familjemedlemmen är arbetstagare: kopia på anställningsbeviset och den senaste lönespecifikationen (om anställningen har påbörjats).
 • Om familjemedlemmen är egen företagare: kopia på registreringsbevis från Bolagsverket och kopia på F-skattsedel.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att han eller hon har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumentet.

Försäkran om samlevnad – bilaga till ansökan om förlängt uppehållstillstånd, blankett 242011B Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, 116011, och Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, 238011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå. 

Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, blankett 116011 Pdf, 777 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om permanent uppehållstillstånd för familjemedlem till doktorand, blankett 256011 Pdf, 755.5 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter att du har gjort ansökan

Om du är i Sverige och har lämnat in en ansökan om permanent uppehållstillstånd har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Om du befinner dig utanför Sverige ska uppehållstillståndet vara klart innan du reser till Sverige.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig i.

Arbeta vid sidan av studi­erna

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och har lämnat in din ansökan om permanent uppehållstillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut.

Om du får permanent uppehållstillstånd är du undantagen kravet på arbetstillstånd och får fortsätta att arbeta.

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd skickas uppehållstillståndskortet hem till dig inom cirka en vecka.

Om du inte bor i Sverige får du beslutet av den ambassad eller det generalkonsulat som du har angivit i din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: