Underrättelse om planerade mobi­li­tets­stu­dier

Du som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program i ett annat EU-land, ska i de flesta fallen underrätta Migrationsverket om din planerade vistelse i Sverige. Du måste underrätta Migrationsverket så snart du kan och innan du reser in i landet. Du ska underrätta Migrationsverket senast 31 dagar innan du reser in i landet.

Om du har fått ett uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning i ett annat EU-land och du studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder som en obligatorisk del av programmet, behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd även i Sverige. Du ska i stället underrätta Migrationsverket om din planerade vistelse i Sverige. Detta gäller om du som en del i din utbildning ska studera vid ett svenskt lärosäte och vistelsen i Sverige inte är mer än 360 dagar.

Om du ska komma till Sverige som fors­kare eller utby­tes­dok­to­rand

En forskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Om du har fått anställning som forskare ska du ansöka om uppehållstillstånd som forskare.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd som forskare

Du som är doktorand och ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte få uppehållstillstånd för studier om du inte är antagen till ett svenskt universitet eller högskola. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Om du ska genom­föra en uppdrags­ut­bild­ning i Sverige

Uppdragsutbildning i Sverige på ett universitet eller högskola ingår i kategorin andra studier.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för uppdragsutbildning i Sverige

EU-medbor­gare, medbor­gare i Schweiz och varak­tigt bosatta

Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare, medborgare i Schweiz eller varaktigt bosatt.

Regler för EU-medborgare, medborgare i Schweiz och varaktigt bosatta

När måste du under­rätta Migra­tions­verket?

Du måste underrätta Migrationsverket så snart du kan och innan du reser in i landet. Du ska underrätta Migrationsverket senast 31 dagar innan du reser in i landet. Du måste ha fått ditt uppehållstillståndskort från det andra EU-landet innan du underrättar Migrationsverket.

Så under­rättar du Migra­tions­verket

Du fyller i blanketten Underrättelse om vistelse i Sverige för studier vid högre utbildning – mobilitetsstudier, 208011, och skickar den till Migrationsverket.

Underrättelse om vistelse i Sverige för studier vid högre utbildning – mobilitetsstudier, blankett 208011 Pdf, 713.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I blanketten framgår vart du ska skicka anmälan och tillhörande dokument.

Eftersom du gör en anmälan, och inte en ansökan om uppehållstillstånd, behöver du inte betala någon avgift.

Det här ska du skicka med din anmälan

Du ska skicka med:

  • handlingar som visar att du fått ett uppehållstillstånd för högre utbildning
  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Passet måste vara giltigt för den tid du ska vistas i Sverige
  • intyg om att du ska studera i Sverige, utfärdat av den svenska anordnaren av högre utbildning som du ska studera vid (det är viktigt att intyget innehåller information om vilken period du ska studera i Sverige, med exakt start- och slutdatum)
  • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om du har en försäkring via ett lärosäte ska du skicka med ett intyg om detta. Om det framgår av ditt antagningsbesked att du omfattas av en sjukförsäkring från universitetet eller högskolan kan du i stället skicka in ditt antagningsbesked som bevis på sjukförsäkring
  • kontoutdrag som styrker att du har tillräckliga medel för din försörjning. Kontoutdraget, som du ska bifoga din underrättelse om vistelse i Sverige, bör vara daterat i anslutning till underrättelsetillfället och vara översatt till engelska, eller
  • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna.

Innan du lämnar in din anmälan om under­rät­telse

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter såsom ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Du ska ha ett giltigt pass

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Passet måste vara giltigt för den tid du ska vistas i Sverige.

Du ska studera vid högre utbild­ning i Sverige

Du ska ha fått ett uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning i ett annat EU-land där det som en obligatorisk del i utbildningen ingår att du också ska vistas i Sverige för studier. Vistelsen i Sverige får som längst uppgå till 360 dagar.

Du ska kunna försörja dig

För vistelse i Sverige som inleds den 1 januari 2024 eller senare är försörjningskravet minst 10 314 kronor per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du ska vistas i Sverige. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Om du kommer att få stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få medel utbetalad och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Exempel på försörjningskravet 2023

Vistelsetid

Du måste minst ha

6 mån.

61 884 kronor (6 x 10 314 kronor)


Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring

Om du inte har en försäkring via anordnaren för högre utbildning, måste du vara försäkrad genom en egen försäkring eller visa att du ansökt om en sådan försäkring.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Så hanteras din anmälan

Det är viktigt att det är du som ska studera i Sverige som själv underrättar Migrationsverket via en blankett. Migrationsverket har, efter att anmälan har lämnats in, 30 dagar på sig att ta ställning till om vi har några invändningar mot din vistelse i Sverige.

Om du inte har fått svar på din anmälan inom 30 dagar har du rätt att börja studera i Sverige.

Om anmälan måste kompletteras räknas de 30 dagarna i stället från den dag då de kompletterande handlingarna inkom till Migrationsverket.

Om Migrationsverket invänder mot din vistelse i Sverige så kommer du att få ett besked om detta. Du kan överklaga ett sådant beslut. Du kan också välja att i stället ansöka om ett uppehållstillstånd för studier i Sverige om du vill vistas i landet för att studera.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna besvara din anmälan krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Hanteringen av din anmälan blir vanligtvis snabbare om allt som krävs finns med från början än om anmälan behöver kompletteras i efterhand.

Sidan senast uppdaterad: