Studera vid högre utbildning

Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

EU/​​​​EES-medbor­gare och varak­tigt bosatta

Du som är EU/EES-medborgare eller familjemedlem till EU/EES-medborgare, schweizisk medborgare eller varaktigt bosatt kan inte söka uppehållstillstånd för studier. För dig gäller andra regler.

Regler för EU/EES-medborgare, schweiziska medborgare och varaktigt bosatta

Vistelser kortare än tre månader

Om din totala vistelsetid i Sverige är kortare än tre månader ska du inte ansöka om uppehållstillstånd utan i stället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Ansöka om ett första uppe­hålls­till­stånd för högre utbildning

Grundnivå eller avancerad nivå på högskola och universitet innefattar bland annat kandidat- och masterutbildningar. Om du är antagen till en sådan utbildning kan du ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning. På studyinsweden.se finns en förteckning över vilka lärosäten som räknas som universitet och högskolor.

Se om ditt lärosäte räknas som universitet eller högskola på studyinsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om uppehållstillstånd för studier på grundnivå eller avancerad nivå

Om du ska delta i en uppdrags- eller specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare ska du istället ansöka om ett uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning.

Ansök om uppehållstillstånd för uppdrags- och specialiseringsutbildning i Sverige

Om du är antagen till studier på forskarnivå i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning.

Ansök om uppehållstillstånd för studier på forskarnivå

Om du som mobilitetsstudent ska genomföra en del av din utbildning i Sverige och påbörja den i Sverige

Du som ska studera vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder, och som ska påbörja dina studier på programmet i Sverige, kan ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för hela programmet. Om du ska studera i ett annat EU-land som en del av programmet bör du kontakta migrationsmyndigheterna i det landet för att kontrollera om du behöver lämna in en anmälan till dem om din planerade vistelse.

Ansök om uppehållstillstånd för mobilitetsstudier som du ska påbörja i Sverige

Om du som mobi­li­tets­stu­dent ska genom­föra en del av din utbild­ning i Sverige och påbörja den i annat EU-land

Du som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige för att studera vid ett svenskt lärosäte inom programmet om du redan har ett uppehållstillstånd för detta i ett annat EU-land. Du ska istället underrätta Migrationsverket om din planerade vistelse i Sverige.

Detta gäller om du som en del i din utbildning ska studera vid ett svenskt lärosäte.

Läs mer om hur du gör en anmälan om underrättelse av studier i Sverige

Om du är antagen till studier på yrkeshögskola eller till studier på eftergymnasial nivå på folkhögskola kan du ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning.

På Myndigheten för yrkeshögskolan finns information om yrkeshögskoleutbildningar. På www.folkhogskola.nu finns en förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor. I kursbeskrivningarna anges vilken nivå utbildningen i fråga är på. Det bör nämnas att folkhögskolorna även bedriver utbildning som inte är på eftergymnasial nivå och som därför inte är att anse som studier inom högre utbildning.

Se yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om uppehållstillstånd för studier på yrkeshögskoleutbildning eller vid folkhögskola på eftergymnasial nivå

Krav på uppehållstillstånd gäller även för studier som inte är högre utbildning, så kallade övriga studier.

Ansök om uppehållstillstånd för övriga studier

Om du ska vara utbyteselev på ett gymnasium gäller också reglerna för övriga studier.

Läs mer om vad som gäller för dig som ska studera som utbyteselev på ett gymnasium

Om du ska delta i en uppdrags- eller specialiseringsutbildning i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd.

Ansök om uppehållstillstånd för uppdrags- och specialiseringsutbildning i Sverige

Om du inte är antagen i Sverige men ska bedriva forskning här eller om du som en del av din doktorandutbildning i ett annat land behöver komma till Sverige, ska du inte ansöka om uppehållstillstånd för högre utbildning.

En forskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Om du har fått ett mottagningsavtal som forskare ska du ansöka om uppehållstillstånd som forskare.

Ansök om uppehållstillstånd som forskare

Du som är doktorand och ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte få uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning om du inte är antagen till ett svenskt universitet eller högskola. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Ansöka om förläng­ning av uppe­hålls­till­stånd för högre utbildning

Grundnivå eller avancerad nivå på högskola och universitet innefattar bland annat kandidat- och masterutbildningar. Om du fortsatt är antagen till en sådan utbildning kan du ansöka om förlängning av uppehållstillstånd för högre utbildning.

Ansök om att förlänga uppe­hålls­till­stånd för högre utbild­ning

Om du är fortsatt är antagen till studier på forskarnivå kan du ansöka om förlängning uppehållstillstånd för högre utbildning.

Ansök om att förlänga uppe­hålls­till­stånd för dokto­rand­stu­dier

Om du fortsatt är antagen till studier på yrkeshögskola eller till studier på eftergymnasial nivå på folkhögskola kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd för högre utbildning.

På Myndigheten för yrkeshögskolan finns information om yrkeshögskoleutbildningar. På www.folkhogskola.nu finns en förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor. I kursbeskrivningarna anges vilken nivå utbildningen i fråga är på. Det bör nämnas att folkhögskolorna även bedriver utbildning som inte är på eftergymnasial nivå och som därför inte är att anse som studier inom högre utbildning.

Se yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om uppehållstillstånd för studier på yrkeshögskoleutbildning eller vid folkhögskola på eftergymnasial nivå

Om du ska fortsätta att studera efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd.

Ansök om att förlänga tillstånd för övriga studier

Om du ska fortsätta att studera efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd.

Ansök om att förlänga tillstånd för att genomföra en uppdrags- eller specialiseringsutbildning

Om du vill fortsätta arbeta som forskare efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

Ansök om att förlänga uppehållstillstånd för forskare eller utbytesdoktorander

Ansöka om ett uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier

Du som har uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och har slutfört en högskoleutbildning med minst två terminer i Sverige kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här.

Läs mer om uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete

Ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för doktorander

Du som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dokto­rander

Ansöka om uppe­hålls­till­stånd för famil­je­med­lemmar

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i webbansökan.

Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för studerande

Om den som har fått uppehållstillstånd för studier redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan i efterhand.

Läs mer om uppehållstillstånd som familjemedlem till studerande som redan är i Sverige

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i webbansökan.

Läs mer om uppehållstillstånd för doktorandstudier

Om den som har fått uppehållstillstånd för doktorandstudier redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan i efterhand.

Läs mer om uppehållstillstånd som familjemedlem till doktorand som redan är i Sverige

Sidan senast uppdaterad: