Till­stånd i efter­hand för familj till den som studerar inom högre studier

Om du är familjemedlem till någon som redan har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för studier vid en högre utbildning kan du göra en egen ansökan i efterhand. Du kan få uppehållstillstånd för samma tid som den studerande. Du kan också få ett arbetstillstånd. Om du är familjemedlem till någon som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige efter fyra års doktorandstudier kan du få permanent uppehållstillstånd om du själv uppfyller kraven för det.

Den här e-tjänsten ska endast användas av dig som familjemedlem som vill skicka in en ansökan efter att den studerande redan har gjort sin ansökan. Om du vill ansöka tillsammans med den studerande ska du göra det i den studerandes e-tjänst när han eller hon gör sin ansökan.

Läs mer om uppehållstillstånd för högre utbildning

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att du ska kunna få uppehållstillstånd ska

 • personen som du ska flytta till i Sverige ha uppehållstillstånd för studier vid en högre utbildning
 • du ha ett giltigt pass
 • du kunna försörja dig under hela vistelsetiden med 4 297,50 kronor per månad för vuxen och 2 578,50 kronor per månad för varje barn
 • ni planera att bo tillsammans i Sverige.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att din försörjning är ordnad
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet, till exempel folkbokföringsbevis eller gemensamt hyreskontrakt eller köpebevis för bostad
 • ett kort brev från personen i Sverige där han eller hon bekräftar att ni ska bo tillsammans i Sverige, om ni inte ansöker om tillstånd samtidigt.

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopia av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om barnets pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom barnet inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att barnets försörjning är ordnad
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Om du har barn som har fötts i Sverige måste du ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn. Barnet kan inte få tillstånd förrän det har ett pass, men du kan skicka in en ansökan och komplettera med passkopia senare. Du måste även registrera barnets nationalitet hos Skatteverket. Du ansöker om uppehållstillstånd för ett barn fött i Sverige genom att använda blanketten:

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med. Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Läs mer om kraven för webbansökan

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 18 år. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap.

Om du är familjemedlem till någon som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige efter fyra års doktorandstudier kan du också ansöka om permanent uppehållstillstånd, dock tidigast efter tre år. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd innan din familjemedlem har fått det. Du måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd, och kan alltså inte få det automatiskt även om din familjemedlem har fått det.

Migrationsverket prövar först om du uppfyller kraven för att få förlängt uppehållstillstånd som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd. Din familjemedlem måste då i de flesta fall uppfylla ett försörjningskrav.

Läs mer om doktorandens krav på försörjning och bostad

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd är uppfyllda prövas din ansökan om permanent uppehållstillstånd. Du måste då uppfylla följande krav:

 • du måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år
 • du som är 18 år eller äldre måste kunna försörja dig själv
 • du som är 15 år eller äldre måste leva ett skötsamt liv.

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i e-tjänsten för doktorander.

Om doktoranden redan har fått permanent uppehållstillstånd kan du som familjemedlem göra en egen ansökan i efterhand i e-tjänsten.

Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för doktorander

Det här ska du bifoga din ansökan

 • dokument som visar att din familjemedlems inkomst räcker för att försörja hela familjen och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • blanketterna Försäkran om samlevnad, 242011B och Familjeuppgifter, 238011, som ni fyller i tillsammans
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Om du är 18 år eller äldre måste du kunna försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Bifoga därför också:

 • Om du är arbetstagare: kopia på anställningsbeviset och din senaste lönespecifikation (om anställningen har påbörjats).
 • Om du är egen företagare: kopia på registreringsbevis från Bolagsverket och kopia på F-skattsedel.
 • Om du har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om du inte kan försörja dig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumentet.

Försäkran om samlevnad, blankett 242011B Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om dina barn har hunnit fylla 18 år kan de i vissa fall ansöka om uppehållstillstånd för att bo med någon med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Då krävs det att ni bor tillsammans och att ni är socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Läs mer om vad som gäller för barn över 18 år

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner dig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Du ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller annat land utanför Sverige där du har tillstånd att bo. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i webbansökan för studerande.

Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för studerande

Om den som har fått uppehållstillstånd för studier redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan i efterhand.

När du gör en webbansökan måste den studerande i Sverige ha ett uppehållstillstånd.

Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Om du inte kan ansöka på webben fyller ni i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, 134011, och lämnar in den på den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Varje person som ska flytta till Sverige ska göra en egen ansökan. För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ansöker för barnet. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt hemland ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Efter att du har gjort ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett foto på dig. 

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte eller i samband med att du visade upp ditt pass, ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet så att ett uppehållstillståndskort kan tillverkas för dig. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information. När du besöker ambassaden ska du ta med ditt pass.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Du behöver dock ansöka om och få ditt tillstånd klart innan du reser till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet skickas till ambassaden eller generalkonsulatet som du valde i webbansökan. När du ska hämta det ska du ta med dig ditt pass.

Om du redan bor i Sverige och ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd eller om permanent uppehållstillstånd skickas beslutet hem till din adress i Sverige.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. Uppehållstillståndskortet ska visas upp tillsammans med ett giltigt pass när du reser till Sverige.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När uppehållstillståndskortet är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa utan uppehållstillståndskort

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlängning av tillståndet

Du kan ansöka om förlängning från Sverige. Om hela familjen ansöker samtidigt om förlängning så är det den studerande som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om den studerande redan har blivit beviljad förlängning, kan du göra din ansökan i e-tjänsten.

Sidan senast uppdaterad: