Förlänga uppe­hålls­till­stånd för doktorandstudier

Om du har uppehållstillstånd och ska fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det innan ditt nuvarande tillstånd går ut. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut. Uppehållstillstånd för studier på forskarnivå kan ges för upp till fyra år i taget.

Krav för att få förlängt uppe­hålls­till­stånd

För att få förlängt tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till en forskarutbildning på heltid som kräver din närvaro i Sverige
 • ha gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopia av giltigt pass. (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
 • intyg från ditt lärosäte som visar att du är antagen till fortsatta studier och att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier. Du kan hänvisa lärosätet till Migrationsverkets checklista (Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster.)
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du inte är folkbokförd i Sverige och du är antagen till studier för kortare tid än ett år)
 • dokument som visar att du har utbildningsbidrag eller anställning som doktorand med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna, eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du kommer att få pengarna, eller
  kontoutdrag som visar att du har pengar till din försörjning för den tid som du ansöker om uppehållstillstånd
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Om du har familj som bor med dig i Sverige och som också behöver förlänga sitt tillstånd, ansöker ni tillsammans i din webbansökan.

Om du redan har lämnat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan din familjemedlem lämna in en egen webbansökan i efterhand.

Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning. Det betyder att det inte är säkert att din familjemedlem får uppehållstillstånd även om du får det.

Läs mer om tillstånd för familjen

Om din familj samti­digt ansöker om förlängt uppe­hålls­till­stånd ska ni skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland. Läs på denna sida om hur kopiorna ska se ut
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad för tiden i Sverige. Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 4 297,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 578,50 kronor per månad för varje barn.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambos)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren till barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Medgivandet ska undertecknas och det bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Du ska vara antagen till en forskarutbildning på heltid i Sverige. Du kan inte få uppehållstillstånd för studier med distansundervisning som studieform.

Du ska skicka med lärosätets formella beslut om antagning som doktorand, med information om tidpunkten för antagningen. Du behöver också skicka med ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna, utfärdat av lärosätet. Du kan hänvisa lärosätet till Migrationsverkets checklista för dessa intyg.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier) Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokto­rander som kommer att vistas i både Sverige och ett annat land

Du kan få uppehållstillstånd i Sverige även om du under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som du är antagen till i Sverige. Du som ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om du under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av din utbildning, ska du kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade ditt uppehållstillstånd för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro för sådana andra aktiviteter under pågående tillståndstid kan innebära att du inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för dig när du ska ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta dina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att du i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan du återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Är det här inte de studier som du ska genom­föra?

Har du hamnat på fel webbsida? Information om olika typer av studier och hur du ansöker finns på samlingssidan för högre studier.

Du som är doktorand ska skicka med ett intyg från din handledare med information om bland annat vilken utbildning du går och om du har gjort godtagbara framsteg i dina studier. Hänvisa din handledare till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier) Pdf, 262.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2024 eller senare är försörjningskravet minst 10 314 kronor per månad. Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2023 är minst 9 450 kronor per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom lön, stipendium eller banktillgångar.

 • Om du har fått utbildningsbidrag som doktorand ska du skicka med dokument med uppgifter om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna.
 • Om du försörjer dig via en anställning så måste du lämna in lönespecifikationer för de tre senaste månaderna och anställningskontrakt.
 • Om du har fått stipendium eller liknande ska du skicka med ett nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna. Av dokumentet ska framgå att du fortfarande kommer att få medel utbetalad under den ansökta tillståndstiden och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.
 • Om du försörjer dig via egna banktillgångar får de dokument som du skickar med din ansökan för att visa att din försörjning är tryggad inte vara äldre än sex månader. Du ska då skicka med kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har pengar till din försörjning för hela den tid du ansöker om uppehållstillstånd. Uppgifter om saldo, kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av kontoutdraget.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2024 minskas månadsbeloppet med 2 865 kronor per månad för fri mat och 4 584 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in under 2023 minskas månadsbeloppet med 2 625 kronor per månad för fri mat och 4 200 kronor per månad för fri bostad.

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd kan Migrationsverket behöva kontrollera deras pass också.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir längre än ett år kan du folkbokföra dig. Om du är folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir kortare än ett år kan du inte bli folkbokförd i Sverige. Då måste du ha, eller ha ansökt om, en egen försäkring. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för att kunna bli folkbokförd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, 114011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett 114011 Pdf, 792.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Efter att du har gjort ansökan

När du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

Arbeta under hand­lägg­nings­tiden

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och lämnade in din ansökan om förlängning innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutade att gälla. Om du får förlängt uppehållstillstånd får du fortsätta att arbeta vid sidan av dina studier.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får ett uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett fotografi på dig. För att uppehållstillståndskortet ska kunna tillverkas måste du först boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du bokar tid via Migrationsverkets webbplats.

Om du planerar att resa ut från Sverige rekommenderar Migrationsverket att du väntar med att boka tid tills efter det att Migrationsverket fattat beslut om förlängt uppehållstillstånd eftersom det då går att välja vart kortet ska skickas. Du kan även fotograferas och lämna dina fingeravtryck på en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulat utomlands som hanterar migrationsärenden. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Om du har haft uppe­hålls­till­stånds­kort tidi­gare

Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: