Om du vill överklaga

Om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte accepterar kan du välja att överklaga det. Här hittar du mer information om hur det går till att överklaga.

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga. Att överklaga innebär att du vill att Migrationsverkets beslut ska ändras. Det är en domstol som prövar överklagandet, men du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Om du har ett offentligt biträde kan hen hjälpa dig att överklaga.

Om du har sökt uppehållstillstånd, har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige när du får beslutet, ska du ändå planera för att återvända även om du väljer att överklaga. I ditt beslut står det om du har rätt att stanna i Sverige medan du väntar på domstolens beslut.

Du kan överklaga att du inte fick permanent uppehållstillstånd om du får avslag på din ansökan på grund av att du inte uppfyller kraven på försörjning eller skötsamhet.

Migra­tions­dom­stolen prövar ditt över­kla­gande

Migrationsverket överlämnar alltid ett överklagande som kommer in i rätt tid till migrationsdomstolen.

Innan överklagandet överlämnas tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket anser att beslutet ska ändras skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats. Vid överlämningen bifogas det nya beslutet. Efter överlämningen är det domstolen som avgör om Migrationsverket har gjort en korrekt ändring av beslutet.

Senast sju dagar efter att ditt överklagande har kommit in till Migrationsverket ska överklagandet ha överlämnats till migrationsdomstolen.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Det är ditt eget ansvar att bevaka migrationsdomstolens domar, Migrationsverket gör inte det åt dig.

Om du har ett offentligt biträde kan du inte få pengar från Migrationsverket för resor till biträdet efter att ditt överklagande har lämnats till domstolen.

Om du ändrar dig och vill ta tillbaka ditt överklagande kan du meddela Migrationsverket att du accepterar beslutet. Då prövas inte ditt överklagande, och du kan inte överklaga beslutet igen.

Du hittar kontaktuppgifter om migrationsdomstolarna på Sveriges domstolars webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här skriver du ett över­kla­gande

I beslutet står det hur du gör för att överklaga det. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt beslut. Om du är asylsökande står ditt ärendenummer också på ditt LMA-kort. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. I tabellen som finns på den här sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga, beroende på vilken typ av beslut det gäller. Tiden börjar räknas från det att du har blivit underrättad om beslutet.

Om du inte kan överklaga själv kan du be någon annan att göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt för den som hjälper dig till Migrationsverket.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

  • att det är en fullmakt
  • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
  • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
  • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
  • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
  • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill över­klaga domen från migra­tions­dom­stolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av domen. Migrationsöverdomstolen är sista instans och beslut som fattas där blir vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det saknas rättslig vägledning eller om migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt. I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Alla beslut går inte att över­klaga

En del beslut kan du inte överklaga. Det står i ditt beslut om du kan överklaga det eller inte.

Du kan bland annat inte överklaga

  • ett beslut efter att du har accepterat beslutet och skrivit under en nöjdförklaring
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende
  • att du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket får in ett överklagande av ett beslut som inte går att överklaga, ska överklagandet ändå överlämnas till migrationsdomstolen, om överklagandet kom in i rätt tid. Migrationsdomstolen kommer dock inte att pröva överklagandet.

Olika tider för olika över­kla­gande

Migrationsverket behöver ha ditt överklagande innan tidsfristen har gått ut. Om du vill överklaga domstolens beslut ska du skicka ditt överklagande till domstolen, så att de har fått in det innan tidsfristen har gått ut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga.

När tidsfristen har gått ut säger man att beslutet har fått laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga.

Tidsfrister för överklagande

Du har fått

Du kan överklaga

beslut om utvisning

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

dom från migrationsdomstolen

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om statusförklaring

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om resedokument

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om främlingspass

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

återreseförbud till Schengenländer för att du inte lämnade Sverige i tid

inom tre veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet

återreseförbud av någon annan anledning

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om särskilt bidrag

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

alternativ skyddsstatusförklaring (om du anser att du i stället bör få status som flykting)

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut att du inte får permanent uppehållstillstånd

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om nedsättning eller upphörande av dagersättning

inom fem veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet

beslut om uppsikt eller förvar

när som helst


Sidan senast uppdaterad: