Vanliga frågor och svar om att studera i Sverige

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om att studera i Sverige. Du hittar frågor som rör uppehållstillstånd för studier, frågor som rör doktorander och frågor om försörjning.

Frågor och svar om uppehållstillstånd för studier

Du som är studieavgiftsskyldig student ska betala avgiften så fort som möjligt. Du kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Det beror på att Migrationsverket inte anser dig som slutligt antagen innan studieavgiften är betalad.

Om du beviljas studieuppehåll och inte har någon annan anledning än studier att vistas i Sverige, kan ditt uppehållstillstånd för studier komma att återkallas.

Om Migrationsverket inte återkallar uppehållstillståndet är det viktigt att komma ihåg att ett studieuppehåll inte ger några lättnader i kraven för att sen få ett förlängt uppehållstillstånd för studier. Det innebär bland annat att du vid en ansökan om förlängt tillstånd måste visa att du avklarat tillräckligt många poäng.

Som huvudregel ska du bedriva studier i Sverige som motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Undantag kan göras i vissa fall för dig som:

  • tidigare har haft uppehållstillstånd för att studera en förberedande kurs och sedan ansöker om tillstånd för att fortsätta studera på en utbildning som har koppling till förutbildningen
  • har avslutat en utbildning vid vårterminens slut och ska fortsätta studera på en ny utbildning när höstterminen startar
  • vill slutföra studier som inte motsvarar heltidsstudier, om kravet på heltidsstudier varit uppfyllt under den tillståndstid som har varit

För frågor som gäller vilka ambassader eller generalkonsulat som kan hantera migrationsfrågor se www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Ambassader-som-ansvarar-for-migrationsarenden

Vid en förstagångsansökan gällande vistelse som varar kortare tid än tre månader ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, utan istället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut och du har ansökt om förlängning kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. En sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum, till exempel plötslig sjukdom, dödsfall i familjen eller viktiga jobbrelaterade uppdrag. Ett beslut om nationellt visum kan inte överklagas.

Du kan få uppehållstillstånd i Sverige även om du under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som du är antagen till i Sverige. Du som ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om du under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av din utbildning, ska du kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade ditt uppehållstillstånd för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro under pågående tillståndstid kan innebära att du inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för dig när du ska ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta dina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att du i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan du återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Ja, frånvaro från Sverige under sommarledigheten påverkar inte ditt uppehållstillstånd i Sverige. Om den planerade ledigheten däremot förväntas inträffa under vår- eller höstterminen när du förväntas delta vid din utbildning i Sverige, så finns en risk att ditt tillstånd återkallas.

Frågor och svar om doktorander

En doktorand som inte är antagen till studier i Sverige men är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök. Observera att uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år.

Du som har behörighet till en forskarutbildning och är utvald att forska i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd som gästforskare.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Frågor och svar om försörjning

Ja det kan du. Det finns inget krav på att bankutdraget ska vara från ett specifikt land. Utdraget bör vara utfärdad på engelska eller svenska, eller vara översatt till något av dessa språk.

Det räcker om bankhandlingen visar balans på kontot i form av likvida medel, saldodatum, namn på kontoinnehavare, valuta och bankens namn. Kontohistorik krävs inte men Migrationsverket kan komma att begära in kontohistorik om det behövs i handläggningen av ditt ärende.

Om du ansöker om ett första tillstånd för studier och ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast fyra månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel ett stipendium.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar. Tillgångar i en mikrofinansbank godkänns inte heller.

När du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för studier och det kvarstår tid av ditt nuvarande uppehållstillstånd behöver du visa att du har försörjning för återstående period av ditt nuvarande tillstånd samt den nya tillståndstiden som du ansöker om. Du måste alltså visa att du har försörjning från och med saldodatum till och med slutdatum för det sökta tillståndet om förlängning.

Sidan senast uppdaterad: