Migrationsverket logotyp

Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Du som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Du ska lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Om du vill besöka Sverige kortare tid än 90 dagar ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, men du kan behöva ansöka om visum.

Innan du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Du som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Du kommer enbart att få beslut i den ansökan som anses vara mest fördelaktigt för dig, vilket oftast är ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd då den ger dig rätt att bosätta dig i Sverige. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Om ditt besök eller förlängda vistelse i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Du kan fortfarande ansöka om visum för att resa till Sverige i kortare tid än 90 dagar. Du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd för besök i Sverige

För att få uppehållstillstånd för besök ska du

 • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige
 • ha ett giltigt pass (passet ska vara giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum)
 • ha en returbiljett eller pengar för att köpa en biljett.

Ansök om uppe­hålls­till­stånd för besök

Fyll i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök och blanketten Familjeuppgifter.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011PDF
Application for a visitor's permit, form number 165011 (på engelska)PDF

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011PDF
Family details – appendix to your application, form number 239011 (på engelska)PDF

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person eller organisation som du ska besöka.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nummer 166011. Fyll i en egen blankett för varje barn.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, blankett nummer 166011PDF
Application for a visitor's permit for a child under the age of 18, form number 167011 (på engelska)PDF

Tillsammans med ansökningsblanketterna ska du lämna in

 • blanketten Inbjudan för besök längre än 90 dagar inklusive en kopia av pass, id-kort eller liknande från den person eller organisation som du ska besöka
 • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för den tid du ska besöka Sverige
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • returbiljett eller dokument som visar att du har pengar för att köpa en biljett.

Inbjudan för besök längre än 90 dagar, blankett nummer 248011PDF
Invitation for visiting longer than 90 days, form number 249011 (på engelska)PDF

Beroende på vilken anledning ditt besök gäller kan det finnas ytterligare krav.

Ytterligare krav för uppehållstillstånd beroende på anledning för besöket

Besöka släkt och vänner i Sverige

För att få uppehållstillstånd för att besöka släkt och vänner ska du dessutom

 • ha fått en inbjudan från den person du ska besöka.

Den person som du ska besöka i Sverige ska fylla i blanketten Inbjudan för besök längre än 90 dagar, nummer 248011, och skicka den till dig. Han eller hon ska också skicka med kopia av pass, id-kort eller liknande som visar hans eller hennes identitet.

Inbjudan för besök längre än 90 dagar, blankett nummer 248011PDF
Invitation for visiting longer than 90 days, form number 249011 (på engelska)PDF

Besöka Sverige i religiöst syfte

För att få uppehållstillstånd för att besöka Sverige i religiöst syfte ska du dessutom

 • ha ett intyg från organisationen i Sverige.

Om du är munk eller nunna och tillhör en religiös organisation kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök om ditt syfte med besöket i Sverige är att exempelvis praktiskt arbeta i klosterhushållet.

Om du är missionär och tillhör en religiös organisation kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök om ditt syfte med besöket är att missionera i Sverige under en kortare period.

Tänk på att organisationen i Sverige inte får ge någon ersättning till dig.

Om du är en imam och är inbjuden till Sverige för att delta i verksamhet som omfattas av dina vanliga arbetsuppgifter, till exempel gästpredikan och föreläsningar, måste du ha ett arbetstillstånd för att få utöva verksamheten i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Besöka Sverige som utbytesdoktorand

För att få uppehållstillstånd för att besöka Sverige som utbytesdoktorand ska du dessutom

 • ha ett intyg från universitetet i Sverige och ett intyg från universitetet i ditt hemland.

Tänk på att du kan försörja dig genom stipendium från ditt hemuniversitet, men universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning till dig.

Besöka Sverige som volontär eller praktikant

För att få uppehållstillstånd för att arbeta som volontär eller göra praktik ska du dessutom

 • ha ett intyg från organisationen eller företaget i Sverige
 • ha ett intyg från en eventuell organisation i ditt hemland.

Du kan försörja dig genom ersättning från någon organisation eller förening i ditt hemland, men organisationen eller företaget i Sverige får inte ge någon ersättning till dig.

Volontärer som arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst ska ansöka om uppehållstillstånd för volontärsarbete.

Uppehållstillstånd för volontärer som arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst

Om du får betalt för din praktiktjänstgöring gäller andra regler.

Praktik genom internationellt utbyte

Praktik med anknytning till högre utbildning

Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Avgifter för visum och uppehållstillstånd för besök

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intervju

Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information angående om du behöver boka tid för intervjun. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige. Även barn som ansöker ska följa med.

Migra­tions­verket hand­lägger

Efter din intervju skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet. Väntetiden är cirka två månader från att du lämnat in din ansökan till ambassaden.

Du kommer att kontaktas och få information när beslutet är klart.

Om du får uppe­hålls­till­stånd

Ett uppehållstillstånd för besök gäller oftast sex månader. Som längst kan du få uppehållstillstånd för besök i ett år.

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Om du är undantagen kravet på arbetstillstånd men ditt arbete ska pågå längre tid än tre månader ska du ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om undantag från kravet på arbetstillstånd

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Om du kommer från ett land där du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet för att resa till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju. När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kommer från ett land där du kan resa till Sverige utan visum ska du kunna visa upp en kopia av ditt beslut om uppehållstillstånd när du reser. När du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du får avslag

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Information om fullmakt

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Vill du besöka Sverige kortare tid än 90 dagar?

Om du vill besöka Sverige kortare tid än 90 dagar ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, men du kan behöva ansöka om visum. Om du behöver ett visum beror på vilket land du kommer ifrån eller om du har uppehållstillstånd i annat Schengenland alternativt är varaktigt bosatt i ett EU-land.

Läs mer om besök kortare än 90 dagar på dessa sidor:

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?