Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Du som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Om du befinner dig i Sverige och vill förlänga ditt besök så att det sammanlagt blir längre än 90 dagar ska du också ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Du som är viseringsfri och har ett gällande uppehållstillstånd, utfärdat av Sverige eller ett annat Schengenland, behöver inte ansöka om förlängning av ditt besök om du ska stanna kortare tid än 90 dagar efter det att ditt uppehållstillstånd har slutat gälla. Din viseringsfria tid kan återupptas om du har dagar kvar att använda. Med hjälp av EU:s viseringskalkylator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du räkna ut hur många dagar du har kvar. Detta kan även gälla dig som har en giltig Schengenvisering.

Innan du ansöker om uppe­hålls­till­stånd för besök

Du som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Du kommer enbart att få beslut i den ansökan som anses vara mest fördelaktigt för dig, vilket oftast är ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd eftersom den ger dig rätt att bosätta dig i Sverige. Om ansökan om uppehållstillstånd för besök görs i Sverige riskerar du att få avslag på din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Om du befinner dig utanför Sverige får du vänta tills beslut tas i den ansökan som är mest fördelaktig för dig. Det kan innebära att de datum som du ansöker om uppehållstillstånd för besök för kan ha passerat när beslutet tas. Migrationsverket rekommenderar dig därför att inte ansöka om ett uppehållstillstånd för besök i dessa fall.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd för besök ska du

 • avse att vistas i Sverige endast i besökssyfte
 • ha för avsikt att återvända till hemlandet eller bosättningslandet efter vistelsen
 • kunna försörja dig under den tid du ska vara i Sverige (läs mer om vad som gäller för respektive kategori under rubrikerna nedan)
 • ha ett giltigt pass (passet ska vara giltigt minst tre månader efter besökets slutdatum)
 • ha en medicinsk reseförsäkring som gäller i Sverige för hela din planerade vistelse.

Undantag från kravet på medi­cinsk rese­för­säk­ring

Om något av detta gäller för dig behöver du inte ha en medicinsk reseförsäkring:

 • du har ett giltigt Europeiskt försäkringskort (EHIC) eller är bosatt i Storbritannien och har ett UK Global Health Insurance Card (GHIC). Du ska då bifoga en kopia av ditt försäkringskort till ansökan
 • du är bosatt i Australien, och har permanent uppehållstillstånd eller är medborgare där
 • du är medborgare och bosatt i Algeriet
 • du är folkbokförd i Sverige.

Villkor för ditt besök och vad du ska bifoga till din ansökan

Vad du ska bifoga din ansökan och vilka villkor som gäller för ditt besök är beroende av vad anledningen till besöket är. Välj den rubrik som passar dig.

För besök av nära släkt, som syskon, barn eller barnbarn, kan uppehållstillstånd för besök beviljas så att den sammanlagda vistelsen uppgår till sex månader. Om det finns särskilda skäl kan en sammanlagd vistelse på upp till nio månader beviljas.

Föräldrar som inte längre är arbetsföra (till exempel pensionärer), och som besöker sitt barn i Sverige, kan beviljas uppehållstillstånd för besök så att den sammanlagda vistelsen uppgår till ett år.

För besök av en partner i Sverige kan uppehållstillstånd för besök ges så att den sammanlagda vistelsen uppgår till sex månader.

Hur långt uppehållstillstånd som kan ges bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Om du vill besöka Sverige som turist i längre än 90 dagar kan du beviljas ett uppehållstillstånd för besök så att den sammanlagda vistelsen blir högst sex månader. Hur långt uppehållstillstånd som kan ges bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Vid affärs- eller konferensbesök kan ett uppehållstillstånd för besök i undantagsfall beviljas om din vistelse kommer att överstiga 90 dagar. Hur långt uppehållstillstånd som kan ges bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

 • kopia av ditt hemlandspass som visar personuppgifter samt alla sidor i passet som visar in- och utresestämplar och viseringar (läs mer om att göra korrekta passkopior)
 • kontoutdrag, lönespecifikation, anställningsintyg eller något annat dokument som visar att du eller din garant har pengar för den tid du ska besöka Sverige (du behöver ha minst 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar)
 • kopia av medicinsk reseförsäkring där villkoren för försäkringen framgår (för egna företagare räcker det att omfattas av företagets försäkring, se även rubriken Undantag från kravet på medicinsk reseförsäkring ovan)
 • kopia av gällande uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, om du redan har ett sådant
 • en fullmakt, om någon annan företräder dig och fyller i ansökan åt dig (Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.)
 • intyg från företag/organisation om vilket syfte besöket har och hur länge det beräknas pågå.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Om du vill besöka Sverige för att genomgå medicinsk behandling här kan ett uppehållstillstånd för besök ges för den beräknade vårdtiden i Sverige, dock högst för ett år.

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

 • kopia av ditt hemlandspass som visar personuppgifter samt alla sidor i passet som visar in- och utresestämplar och viseringar (läs mer om att göra korrekta passkopior)
 • kontoutdrag, lönespecifikation, anställningsintyg eller något annat dokument som visar att du eller din garant har pengar för den tid du ska besöka Sverige, du behöver ha minst 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar
 • kopia av medicinsk reseförsäkring där villkoren för försäkringen framgår (se även rubriken Undantag från kravet på medicinsk reseförsäkring ovan)
 • kopia av gällande uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, om du redan har ett sådant
 • en fullmakt, om någon annan företräder dig och fyller i ansökan åt dig (Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.).
 • läkarintyg (intyget ska innehålla läkarens namn, avdelning, vårdinrättning, diagnos, behandling, efterbehandling, tid för behandling, kostnad, betalning för den planerade behandlingen och efterbehandlingen)
 • kvitto på betald behandling eller annan försörjning för behandlingen.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Om du ska besöka Sverige för studier eller forskning kan du ansöka om tillstånd för upp till ett år.

Är du antagen till en högskola eller ett universitet ska du istället ansöka om uppehållstillstånd för studier.

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för doktorandstudier

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Det räcker att du omfattas av en försäkring från ditt lärosäte i Sverige eller i ditt hemland.

Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om du ska vistas i Sverige som missionär med ett uppdrag från en församling eller ett trossamfund kan du beviljas uppehållstillstånd för upp till sammanlagt tre år. Tillstånd beviljas då för ett år i taget. Om din vistelse kommer att vara längre än ett år måste tillståndet vara beviljat innan du reser till Sverige.

Munkar och nunnor kan ansöka om tillstånd för så lång tid som klostertiden löper, dock inledningsvis maximalt ett till två år. Om din vistelse kommer att vara längre än ett år måste uppehållstillståndet vara beviljat innan du reser till Sverige. Efter fyra år kan du i samband med en ansökan om förlängt uppehållstillstånd ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om du inte beviljas permanent uppehållstillstånd kan du istället få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Du kan i så fall ansöka om permanent uppehållstillstånd igen efter ytterligare två år.

Om du arbetar för en religiös organisation och är inbjuden till Sverige för att delta i verksamhet som omfattas av dina vanliga arbetsuppgifter, till exempel gästpredikan och föreläsningar, måste du ha ett arbetstillstånd för att få utöva verksamheten i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Du blir inte folk­bok­förd

Om du beviljas uppehållstillstånd för kortare tid än ett år blir du inte folkbokförd och har då inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

Beviljas du uppehållstillstånd för längre tid än ett år ska du vända dig till Skatteverket för att folkbokföra dig.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om du ska besöka Sverige som volontär eller för praktik kan du ansöka om tillstånd för upp till ett år.

Om du får betalt för din praktiktjänstgöring gäller andra regler:

Praktik genom internationellt utbyte

Praktik med anknytning till högre utbildning

Om du är volontär och ansöker inom ramen för Europeiska solidaritetskåren gäller andra regler:

Uppehållstillstånd för volontärer

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Om du vill förlänga ditt besök på grund av en extraordinär händelse kan du inte samtidigt ange andra skäl för ditt besök. Du ska vara beredd att åka hem så snart som tillfälle ges. En extraordinär händelse kan till exempel vara ett askmoln eller en pandemi som gör att det tillfälligt inte går att resa. Det är Migrationsverket som beslutar att en händelse är extraordinär och det kommer då att meddelas på webbplatsen. Just nu finns ingen pågående extraordinär händelse.

Du kan bara ansöka om förlängning på grund av extraordinär händelse om du befinner dig i Sverige.

Du får inte arbeta

Uppehållstillståndet gäller bara för ett besök och inte för att du ska arbeta eller bosätta dig i Sverige.

Du blir inte folk­bok­förd

Du blir inte folkbokförd i Sverige och har inte rätt till sociala förmåner. Du måste därför ha en individuell medicinsk reseförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd för besök. Migrationsverket rekommenderar att försäkringen täcker kostnader på minst 30 000 euro, att den gäller i alla Schengenländer och att den gäller för akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.

I ansökan ska du bifoga följande:

Om ansökan gäller ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare måste du som företräder den sökande bifoga

Kortare hand­lägg­ningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Ansök om uppe­hålls­till­stånd för besök via e‑tjänsten

Om du ska vistas i Sverige i mer än 90 dagar kan du ansöka i e-tjänsten. Detta gäller både för dig som befinner dig utanför Sverige och för dig som redan befinner dig i Sverige och vill förlänga ditt besök till mer än 90 dagar sammanlagt.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

När du slutför din ansökan i e-tjänsten kommer du att behöva boka en tid på en ambassad eller ett generalkonsulat för att visa upp ditt pass och visa att du befinner dig i ditt hemland eller vistelseland (om du gör din ansökan utanför Sverige) eller på plats i Sverige (om du gör din ansökan från Sverige). Vid besöket kommer du även få lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Observera att det gäller även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas. Befinner du dig utomlands kommer du även bli intervjuad vid ambassaden eller generalkonsulatet.

Här kan du se vilken utlandsmyndighet du ska boka tid på:

Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Om du vill besöka Sverige kortare tid än 90 dagar ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, men du kan behöva ansöka om visum.

Läs mer om att ansöka om visum

Om du befinner dig utanför Sverige ska du lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller ett generalkonsulat.

Om du vill besöka Sverige kortare tid än 90 dagar ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, men du kan behöva ansöka om visum.

Läs mer om att ansöka om visum

Så här ansöker du om du befinner dig utanför Sverige och inte ansöker i e‑tjänsten

Fyll ansökningsblanketter och bilagor:

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett 164011 Pdf, 901.7 kB, öppnas i nytt fönster.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person eller organisation som du ska besöka. Du ska fylla i en ansökan per person.

Vad du ska bifoga till din ansökan

Du behöver bifoga fler dokument till din ansökan. Vad du ska bifoga är beroende av vad anledningen till besöket är. Se rubriken Villkor för ditt besök och vad du ska bifoga till din ansökan.

Lämna in din ansökan

Du ska lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulatet i det land där du är medborgare eller bor. Inte alla svenska ambassader och generalkonsulat handlägger migrationsärenden.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Du kan se ambassadernas och generalkonsulatens öppettider på deras webbplatser.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Avgifter för visum och uppehållstillstånd för besök

Intervju

Du kommer att få göra en intervju i samband med att du lämnar in din ansökan. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information angående om du behöver boka tid för intervjun. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om ditt besök till Sverige. Även barn som ansöker ska följa med.

Om du befinner dig i Sverige och vill förlänga ett pågående besök så att det sammanlagt blir längre än 90 dagar ska du förutom att skicka in din ansökan med post även boka en tid för att slutföra din ansökan.

För att kunna boka tid måste du först ha skickat in din ansökan och fått bekräftelse på att den är mottagen. Vid besöket ska du kunna visa upp ditt pass samt lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Observera att det även gäller om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Boka tid för att slutföra din ansökan

Om du vill besöka Sverige kortare tid än 90 dagar ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, men du kan behöva ansöka om visum.

Läs mer om att ansöka om visum

Så här ansöker du om du befinner dig i Sverige och inte ansöker i e‑tjänsten

I din ansökan ska du bifoga

Ytterligare dokument ska bifogas

Du behöver bifoga ytterligare dokument till din ansökan. Vilka dokument som ska bifogas beror på vad anledningen till ditt besök är. Se rubriken Villkor för ditt besök och vad du ska bifoga till din ansökan.

Betala ansökningsavgiften

Du betalar via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan Meddelande till betalningsmottagaren skriver du

 • ansökan uppehållstillstånd besök
 • för- och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller
 • för- och efternamn för alla personer om du betalar avgift för flera personer samtidigt.

Skicka din ansökan

Ansökan ska läggas i ett kuvert som du skriver ”Ansökan om uppehållstillstånd för besök” på.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök skickas med post till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå
Sverige

Du kan också lämna ansökan i en brevlåda vid något av Migrationsverkets servicecenter.

Migrationsverkets adresser

Boka tid för att slutföra din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan skickar vi ett mottagningskvitto och information om förenklad delgivning till den adress du har uppgivit i Sverige.

Du kommer även att uppmanas boka tid för att slutföra din ansökan. Du måste själv boka tiden hos Migrationsverket. Vid besöket ska du kunna visa upp ditt pass samt lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Observera att du kommer att behöva lämna fingeravtryck och bli fotograferad även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Boka tid för att slutföra din ansökan

Efter att du har gjort ansökan

När vi tagit emot din ansökan från utlandet

Om du ansöker från utlandet och har gjort en intervju på ambassad och samtidigt lämnat dina fingeravtryck och blivit fotograferad skickas din ansökan till Migrationsverket i Sverige som handlägger och tar beslut i ärendet.

Du kommer att bli kontaktad av ambassaden och få information när beslutet är klart.

När vi tagit emot din ansökan inifrån Sverige

Om du har ansökt via e-tjänsten får du ett mottagningskvitto med information om mottagen ansökan och förenklad delgivning till den mejladress du uppgav när du genomförde ansökan. När du slutförde din ansökan fick du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Vid besöket ska du kunna visa upp ditt pass. Observera att du ska göra detta även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Om du har ansökt på pappersblankett skickar vi ett mottagningskvitto och information om förenklad delgivning till den adress du uppgivit i Sverige. Du får även en uppmaning att boka tid för att slutföra din ansökan. Vid besöket ska du kunna visa upp ditt pass samt lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Du måste själv boka tiden hos Migrationsverket. För att kunna boka tid måste du först ha skickat in din ansökan och fått bekräftelse på att den är mottagen. Observera att du kommer att behöva lämna fingeravtryck och bli fotograferad även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd inifrån Sverige kommer beslutet skickas hem till den adress i Sverige som du har uppgett i din ansökan. Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen.

Boka tid för att slutföra din ansökan

Om du reser hem innan du fått beslut

Om du har ansökt inifrån Sverige och väljer att resa hem innan du fått beslut i ditt ärende bör du meddela Migrationsverket om du inte längre vill fortsätta med din ansökan. Vi kan då avskriva din ansökan. Du meddelar oss lättast genom att skicka ett meddelande via vårt webbformulär:

Mejla oss

Du ska även ange ditt beteckningsnummer när du kontaktar oss. Du hittar ditt beteckningsnummer högst upp till höger på kvittot du fått från oss när vi tog emot din ansökan.

Om du lämnar Sverige efter att din visering, viseringsfria tid eller uppehållstillstånd löpt ut rekommenderar vi att du vid utresan har med dig ditt mottagningskvitto för ansökan. Det är gränspolisen som ansvarar för gränskontroller till och från Sverige. Du bör därför kontakta dem om du har frågor om gränskontroller.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information. Det är därför till din fördel att din ansökan är komplett, så att vi inte behöver be dig om kompletteringar.

Tid till beslut

Uppe­hålls­till­stånds­kort för dig som ansökt från utlandet

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har rätt att vara i Sverige. Kortet är ett bevis för att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Om du kommer från ett land där du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet för att resa till Sverige. Därför kommer du att få lämna dina fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du gör din ansökan. När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kommer från ett land där du kan resa till Sverige utan visum ska du kunna visa upp en kopia av ditt beslut om uppehållstillstånd när du reser. När du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad på Migrationsverket. Vid besöket ska du kunna visa upp ditt pass. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Uppe­hålls­till­stånds­kort för dig som ansökt ini­från Sverige

Om du får ett tillstånd ska du få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis för att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Kortet skickas automatiskt till den adress du uppgivit i ansökan. Kortet skickas till dig inom ca en vecka efter beslut.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Sidan senast uppdaterad: