Så ansöker du om arbetstillstånd

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Infor­ma­tion till dig som har haft till­stånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt till­stånd för arbete eller permanent uppehållstillstånd

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att bland annat lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om att förlänga ditt arbetstillstånd

Ibland gäller andra regler

För vissa yrken och länder gäller särskilda regler för ansökan om arbetstillstånd. Andra regler gäller också den som har varit asylsökande och ansöker om arbetstillstånd eller den som är på besök hos en arbetsgivare i Sverige.

Ansökan om arbetstillstånd för vissa yrken och länder

Ansökan om arbetstillstånd för den som har varit asylsökande

Ansökan om arbetstillstånd för den som är på besök hos en arbetsgivare i Sverige

Ansökan om att förlänga arbetstillståndet

1

Erbjudande om anställning

För att få arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande om arbete i Sverige. Din arbetsgivare måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar innan anställningserbjudandet skapades.

Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

2

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den e-postadress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer att använda e-postadressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare som ska anställa

3

Du får ett mejl

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om din familj följer med dig till Sverige ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i anställningserbjudandet stämmer med det du och din arbetsgivare har kommit överens om.

4

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du ansöker om förlängt arbetstillstånd behöver du bifoga fler dokument till din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om att förlänga ditt arbetstillstånd

Arbete som personlig assi­stent

Om du söker arbetstillstånd som personlig assistent ska du lämna in en kopia av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Beslutet visar att det finns en person som du ska arbeta hos och att denna person har rätt till assistansersättning.

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011PDF


Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumenten. 

Medgivande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för familjen

5

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du och din arbetsgivare får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer att kontakta er om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

6

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda din ansökan ytterligare även om du lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Handläggningstider för arbetstillstånd

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte sparas. Om din familj ansöker om tillstånd behöver de också bli fotograferade och lämna sina fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet. Kontakta alltid ambassaden eller generalkonsulatet innan besöket.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du kommit till Sverige. Du behöver dock ansöka om och få ditt arbetstillstånd klart innan du reser till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får du av den ambassad eller det generalkonsulat du har angivit i din ansökan. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Om du har fått arbetstillstånd kommer du att få uppehållstillståndskortet inom fyra veckor efter det att du blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Innan du lämnar in din ansökan ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet.

Om din familj följer med dig till Sverige ska varje familjemedlem lämna in en egen ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett 148011PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-08