När du ska anställa någon från ett land utanför EU

När du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett arbetstillstånd. Du måste också ha annonserat ut tjänsten innan du kan avtala om en anställning med arbetstagaren.

Infor­ma­tion till dig som ska anställa någon som har haft till­stånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt till­stånd för arbete

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som hen har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Vid ansökan om förlängning får arbetstagaren arbeta under handläggningstiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Om arbetstagaren ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd kan Migrationsverket behöva vänta med beslut. Detta beror på att vi bara kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd när det tidsbegränsade uppehållstillståndet har tagit slut. Om vi måste vänta kan vi inte uppfylla målet att handlägga ansökningar gällande högkvalificerad arbetskraft inom 30 dagar.

Därför rekommenderar vi att ansökan om förlängt arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd inte görs mer än 30 dagar innan det befintliga arbetstillståndet slutar gälla.

Ibland gäller andra regler

Om du ska anställa någon som har varit asylsökande, arbetssökande på anställningsintervju, eller om det gäller yrken under rubriken särskilda regler för vissa yrken och länder, gäller andra regler.

Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder

När du anställer någon som har varit asylsökande

Anställa någon som har kommit till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

Anställa EU-medborgare

1

Annonsera

Vid nyrekrytering måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det kan du göra genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och har varit tillgänglig för alla i samtliga EU/EES-länder och Schweiz. Annonsering enbart på exempelvis LinkedIn eller i andra kanaler som riktar sig till en begränsad krets mottagare uppfyller därför i de flesta fall inte kravet.

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet. Flyttas däremot tjänsten till Sverige räknas det som en ny anställning och då ska tjänsten utannonseras och personen som ska arbeta hos dig måste ansöka om nytt arbetstillstånd.

Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2

Lämna information om anställningen

Logga in med e-legitimation för att lämna information om anställningen. När du har påbörjat e-tjänsten kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in och fortsätta.

I e-tjänsten fyller du i uppgifter om företaget, anställningen samt den person du ska anställa. Du behöver namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och mejladress för den som ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd.

För verksamhet med filial i Sverige ansvarar filialen för att i informationen om anställningen redovisa vilka anställningsvillkor som gäller i informationen om anställningen och vid behov lämna ytterligare uppgifter om anställningen till Migrationsverket.

Läs mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök efter SSYK2012-koder Pdf, 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3

Skicka informationen om anställningen till berört fack­för­bund

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar informationen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du informationen om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta fackförbund utifrån yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4

Bifoga dokument

När du har fått tillbaka yttrandet från den fackliga organisationen skannar eller fotograferar du det. Därefter loggar du åter in och laddar upp yttrandet.

Bran­scher med högre krav

Du som har ett företag inom en bransch där högre krav gäller ska även skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det gör du exempelvis med hjälp av

  • årsredovisning eller årsbokslut för föregående räkenskapsår
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • likvida medel på bank eller checkkrediter
  • kontrakt om pågående och kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer hen endast att se informationen om anställningen och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Branscher där högre krav gäller

Nystar­tade verk­sam­heter

Du som har en nystartad verksamhet (som har funnits kortare tid än ett år) ska skicka med dokument som visar att du har förutsättningar att betala lön under minst tre månader till de personer du ska anställa. Det kan du göra med hjälp av till exempel

  • dokument som visar likvida bankmedel eller checkkrediter
  • balans- och resultatrapporter för nuvarande år
  • avtal om pågående eller kommande uppdrag.

Om du tidigare har anställt personer som har fått arbetstillstånd på grund av att de har arbetat hos dig ska du även skicka företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna. Av skattekontoutdraget ska inbetalda arbetsgivaravgifter framgå. Du ska också skicka med dokument som visar att de tidigare anställda har omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid de har haft arbetstillstånd i Sverige.

När arbetstagaren senare själv ansöker om arbetstillstånd kommer hen endast att se informationen om anställningen och det fackliga yttrandet. Övriga dokument du laddar upp kommer inte att vara synliga för arbetstagaren.

Om du är ombud för arbets­gi­varen

Du som är ombud för arbetsgivaren ska skicka med en fullmakt från arbetsgivaren där det framgår att du får företräda arbetsgivaren.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

5

Slutför arbetsgivarens del av ansökan

När du har bifogat alla dokument slutför du din del av ansökan. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner för att fylla i sin del av ansökan.

När du är inloggad i e-tjänsten kan du se om arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad.

6

Migrationsverket handlägger

Du och personen som ska arbeta hos dig får ett mejl när arbetstagarens ansökan har kommit in till Migrationsverket. Migrationsverket kommer att kontakta dig eller arbetstagaren om det behövs mer information.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om ni har lämnat alla uppgifter och skickat in alla dokument.

Migrationsverket måste kontrollera arbetstagarens pass innan vi kan fatta beslut. Arbetstagaren kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om arbetstagaren befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om arbetstagaren befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer arbetstagaren inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om arbetstagaren behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta arbetstagaren med information om hur och när passet ska visas upp.

Om det finns familjemedlemmar som söker tillsammans med arbetstagaren måste Migrationsverket kontrollera även deras pass.

Handläggningstider

7

Beslut

Du som arbetsgivare får ett meddelande per post när beslutet är fattat. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Arbetstagaren får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet får arbetstagaren genom den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där han eller hon bor. Om arbetstagaren är i Sverige får han eller hon beslutet med post till den adress han eller hon har angett.

Arbetstagaren ska ha fått sitt arbetstillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige och börjar arbeta. Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort. Den som behöver visum för att resa till Sverige får kortet av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Den som kan resa till Sverige utan visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket i Sverige. Arbetstagaren behöver dock ansöka om och få sitt tillstånd klart innan han eller hon reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8

Underrätta Skatteverket

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Du behöver meddela Skatteverket bara när du anställer en person för första gången. Om det gäller en ansökan om förlängning behöver du inte meddela Skatteverket.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka regler som gäller när personen har fått sitt beslut

Denna tjänst fungerar bäst med Internet Explorer som webbläsare.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan lämna information om anställningen via e-tjänsten fyller du i stället i blanketten Information om anställningen, 232011.

Om anställningen gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också bifoga blanketten Namnlista, 234011. Skicka blanketten till arbetstagaren som ska lämna in den tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: