Projektstöd till projekt för frivillig återvandring

Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring. I uppdraget ingår att vi ska underlätta återvandring för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten.

Om projekt­verk­sam­heten

Målet med Migrationsverkets uppdrag är att stödja enskilda personer så att de själva ska kunna avgöra om och när de vill återvandra. En stor del av arbetet med frivillig återvandring utgörs av projektverksamhet. Projektverksamheten kompletterar och samverkar med insatser från andra myndigheter och organisationer utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Artikel 13:

"Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land".

Migrationsverket kan ge ekonomiskt stöd till projekt vars syfte är att främja frivillig återvandring genom till exempel informationsspridning, utbildningsinsatser och insatser som underlättar reintegrering under en inledande period.

Projektrap­porter och förstu­dier

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om de projekt och förstudier som tidigare har fått projektstöd.

Modell för åter­vand­ring

Projektet Program för human återvandring I och II (medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden 2005–2008) och underprojektet Individuell plan: tidslinje – bygga broar (med stöd av Migrationsverket 2007) skapade strukturer för individuellt riktat arbete till återvandrare i Bosnien och Hercegovina, genom att anpassa beprövade metoder till dagens situation och behov.

Inom ramen för dessa projekt inrättades Center för Lokal Utveckling (CLU). Ett av centrens syften var att stödja återvandrare att planera och genomföra sin återvandring på ett smidigt och konstruktivt sätt. CLU har utvecklat sin verksamhet och är idag en egen organisation: CLDD, Center for Local Development and Diaspora.

CLDD har tagit fram en modell för återvandring som delar in återvandringsprocessen i åtta etapper.

Läs mer om 8-stegsmodellen på CLDD:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.