Ansök om projektstöd för åter­vand­ring

2022 års utlys­ning av projektstöd

Enligt regleringsbrevet för 2022 får anslagsposten användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner
 • utbildningsinsatser
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

Såväl förstudier och implementerande projekt som projekt som bygger på tidigare erfarenheter välkomnas.

Fokus­om­råden för 2022 års utlys­ning

Kriterier som premieras i granskningen (men inte utesluter andra välunderbyggda initiativ):

Geografiskt fokus: Sverige, Afrikas horn och/eller Irak

Tematiskt fokus Sverige: Projekt som i Sverige fokuserar på utbildning av kommunala och civilsamhällets nyckelpersoner i återvandringsfrågor så som de förklaras i prop. 1996/97:25 i frågor kopplade till återvandring/tillfällig återvandring/stöd till att återuppbygga forna hemländer/koppling till Agenda 2030.

Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, proposition 1996/97:25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tematiskt fokus för projekt utanför Sverige: med ovan geografiskt fokus och allmänna inriktning och som om möjligt inkluderar aspekter av stöd till återvändare.

Stöd till projekt som ger mervärde till den demokratiska processen, kvinnors möjligheter samt återvandrande och återvändande personer från fokusländernas grannländer samt Europa.

Att arbeta med insatser som leder till förbättrade möjligheter för självförsörjning ses som ytterligare positivt.

Varje ansökan kommer att bedömas enligt följande bedömningskriterier:

 • Projektets relevans och nytta
 • Genomförande och kvalitetssäkring
 • Effekt och spridning
 • Projektets kapacitet.

Målgrupp

Målgruppen för deltagare i projekt utanför Sverige, till exempel vid deltagande i implementerande projekt: i huvudsak personer som har fått uppehållstillstånd (PUT) i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten. Personer som har tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) kan ingå.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

Villkor för finan­sie­ring

För att Migrationsverket ska kunna bevilja stöd till ett projekt ska det finnas

 • väldefinierade, mätbara mål för projektverksamheten som Migrationsverket ska kunna följa upp under projekttiden
 • en skiss över projektets organisation
 • en budget för projektet
 • styrkt kopia på sökandes senaste revisionsberättelse
 • protokollsutdrag som styrker firmatecknarens behörighet
 • en extern revisor
 • en extern utvärderare (gäller ej förstudie)
 • resultat- och balansräkningar från de tre senaste åren (gäller den som söker projektstöd för första gången)
 • en erkänd samarbetsorganisation i det aktuella landet (gäller riktade insatser genom utbildningsprogram eller tillfälligt deltagande i återuppbyggnad och utveckling i landet)
 • avtal mellan båda parterna eller en avsiktsförklaring från organisationen i det aktuella landet (gäller insatser med en samarbetsorganisation utomlands)
 • studieplan och program (gäller utbildnings- och fortbildningsinsatser)
 • resplaner och program (gäller vid informations- och rekognoseringsresor).

Projektstöd från Migrationsverket får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Övrigt

Projekt kan äga rum i Sverige, utanför landet eller både i Sverige och i ett eller flera länder utanför Sverige.

Företräde kommer att ges till projektägare inom det civila samhället.

Projektägare med privat, kommunal eller liknande tillhörighet kommer att beaktas i mån av tillgängliga medel.

Egen medfinansiering bidrar till möjligheterna att erhålla projektstöd.

Beslut

Vi fattar beslut inom en månad efter att ansökan har kommit in till Migrationsverket. Om ansökan behöver kompletteras, fattar vi beslut inom en månad efter att kompletteringarna har kommit in till Migrationsverket.

Lämna in en ansökan

Projektansökan består av

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan är det viktigt att du använder dig av dessa ansökningsblanketter när du skickar in din ansökan.

Projektansökningar bedöms löpande och under dialog med sökande. Ansökningar ska dock komma in elektroniskt till Migrationsverket via migrationsverket@migrationsverket.se senast 27 juni 2022.

Underskrivna handlingar skickas också via post till:

Migrationsverket
Att: Scarlett Rueda Ståhl
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, DUA
Box 1430
171 27 Solna

Poststämpelns datum gäller.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Sidan senast uppdaterad: