Apotek

Apotek (öppenvårdsapotek) har rätt till statlig ersättning för subventionen av läkemedel och vissa andra varor till personer som har lämnat in en ansökan om asyl i Sverige, massflyktingar och till vissa personer som hålls i förvar. 

Migra­tions­verket förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan folk­bok­föra sig

Den 14 juni meddelade EU att massflyktsdirektivet kommer att förlängas. Förlängningen innebär att de personer som har haft uppehållstillstånd i två år får möjlighet att bli folkbokförda vilket betyder att de inte längre omfattas av LMA och skrivs ut ur mottagningssystemet.

Läs nyheten Migra­tions­verket förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan folk­bok­föra sig

Migrationsverket har tagit fram information som rör massflyktsdirektivet där vi listar vanliga frågor och svar. Sidan uppdateras löpande.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet till kommuner, regioner och apotek

Kompletterande information finns om hur en region eller ett apotek kan kontrollera om en person har folkbokfört sig eller ej.

Läs nyheten Kontrollera om en person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig

Vem kan apotek få statlig ersätt­ning för?

För mer information om vem som är asylsökande, massflykting eller person som hålls i förvar, se sidan Personer apotek kan få ersättning för.

Villkor för ersätt­ning

 • Apotek kan få ersättning för receptförskrivna läkemedel till asylsökande, massflyktingar samt till personer (som inte är folkbokförda) som hålls i förvar. Det gäller de personer som vid köptillfället, det vill säga expeditionsdatum, var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem.
 • Personen ska vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige, är massflykting eller en person som hålls i förvar. Hur personen kan styrka detta, se sidan Personer apotek kan få ersättning för.

Kost­nader som inte ersätts

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande och massflyktingar inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Lämna in en ansökan

Ansökan görs av ett behörigt apoteksföretag med tillstånd att bedriva verksamhet från Läkemedelsverket.

Av ansökan ska det framgå uppgifter om

 • personens dossiernummer hos Migrationsverket som normalt anges med två siffror, bindestreck och därefter sex siffror (se LMA-kort eller kvitto på asylansökan eller uppehållstillståndskort för massflykting)
 • (eventuellt) personens födelsedatum och namn
 • expeditionsdatum
 • kostnad för uttaget receptförskrivet läkemedel efter avdrag för egenavgift (som är 50 kronor för vuxna)
 • receptärendenummer som anges på receptexpeditionen
 • förskrivarkod som finns för läkemedel. Om förskrivarkod inte finns, ange kortfattat orsak i ansökan.

Ansökan om ersättning skickas in till Migrationsverket i efterskott, till exempel månadsvis. Apoteket kan lämna in en ansökan på två sätt:

Ansökan via faktu­ra

Lämna in en ansökan via faktura för alla köptillfällen under perioden.

Vi önskar att du i första hand skickar e-faktura. På sidan Fakturor från leverantörer finns mer information om hur det går till.

För fakturor i pappersformat ska referensnummer 1199 anges i rätt fält i fakturan samt i adressen:

Migrationsverket

Ref. nr. 1199
Box 398
737 26 Fagersta

Ansökan via ansök­nings­blan­kett

Om det inte är möjligt att skicka in en ansökan som e-faktura kan du lämna in en ansökan genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för receptförskrivna läkemedel till asylsökande och till personer som hålls i förvar, blankett 4540 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Statlig ersättning asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Att tänka på

Ersättningen betalas endast för receptförskrivna läkemedel.

För ansökan via faktura:
Apotek saknar rätt till dröjsmålsränta på yrkad ersättning, eftersom bestämmelserna i räntelagen (1975:635) inte är tillämpliga för sådan riktad statlig ersättning som regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen (1996:1357).

Apotek får inte ta ut fakturaavgift.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen i samband med att beslut fattas i ärendet. Om beslut fattats i ärendet före angett förfallodatum i fakturan så sker utbetalning på förfallodatumet.

Överklaga

Ett apotek kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från att klaganden (apoteket) tagit del av beslutet. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

LMA-kort

Vid frågor om LMA-kort, kontakta berörd mottagningsenhet.

Statlig ersätt­ning

Statlig ersättning asylsökande (SEA) har hand om ansökningar om statlig ersättning från apotek för

 • asylsökande (inklusive personer med uppehållstillstånd som bor i tillfälliga bostäder/eget boende)
 • massflyktingar
 • personer som hålls i förvar

För information om hur du ansöker via faktura eller via blankett, se information längre upp på sidan.

Ring oss

010‑485 37 42

Telefontider:
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejla oss

Om du behöver nå en handläggare utanför telefontiden går det bra att mejla till oss:

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange det i mejlet.

Om du vill skicka kompletteringar via mejl och du vet vem som är ansvarig handläggare är adressen förnamn.efternamn@migrationsverket.se (utan prickar över å, ä och ö).