Apotek

Apotek (öppenvårdsapotek) har rätt till statlig ersättning för subventionen av läkemedel och vissa andra varor till personer som har lämnat in en ansökan om asyl i Sverige och till vissa personer som hålls i förvar. 

Ange två koder i ansökan (faktura) från april 2021

För ansökningar från och med den 1 april 2021, ska apoteken via fakturasystem eller på annat sätt, förutom övriga uppgifter, styrka att ansökan avser receptförskrivet läkemedel eller vissa andra varor genom att

 • ange det receptärendenummer som finns på receptexpeditionen och
 • ange den förskrivarkod som finns för läkemedel. För hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år behöver förskrivarkod bara anges om det finns på förskrivningen. Se mer information nedan.

Apotek har tidigare haft överenskommelse med Migrationsverket om förenklat ansökningsförfarande. Dessa överenskommelser saknar idag rättskraft och har sagts upp och upphörde att gälla den 31 mars 2021.

Vem kan apotek få statlig ersätt­ning för?

För mer information om vem som är asylsökande eller person som hålls i förvar, se sidan Asylsökande, personer som hålls i förvar och LMA-kort.

Villkor för ersätt­ning

Apotek kan få ersättning för receptförskrivna läkemedel och vissa andra varor till asylsökande, samt till personer (som inte är folkbokförda) som hålls i förvar. Det gäller de personer som vid köptillfället, det vill säga expeditionsdatum, var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem.

Apotekskunden ska styrka sin rätt till subven­tion

För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige genom att visa upp ett giltigt LMA-kort. Det ärendenummer (dossiernummer) som finns på LMA-kortet, alternativt på ett kvitto, ska sedan anges på ansökan till Migrationsverket.

Om det inte går att klargöra rätt till subvention ska hela kostnaden betalas av personen. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen var asylsökande och hade rätt till subvention. 

Vilka apoteksvaror är subven­tio­ne­rade?

En person som har lämnat in en ansökan om asyl omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade.

Om den asylsökande är under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel.

Om den asylsökande är under 16 år gäller subventionen även recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tid av samma förskrivare.

Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med

 • hälso- och sjukvård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård
 • vård vid abort.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan apoteket inte få ersättning för

 • preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning för asylsökande som har fyllt 18 år
 • läkemedel vid fertilitetsbehandling.

Migrationsverket subventionerar inte preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning eftersom de i de allra flesta fall inte är att betrakta som ett läkemedel utskrivna för att förebygga eller behandla en sjukdom. Däremot gäller subvention för preventivmedel som skrivs ut av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå.

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Egen­av­gift för asyl­sö­kande

Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Då det gäller livsmedelsanvisning på recept för asylsökande barn under 16 år är kostnaden 50 kronor för det beräknade behovet för högst tre månader.

En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Egenavgiften inkluderar även

 • insulin
 • stomiartiklar (gäller recept för max tre månaders behov och där samma förskrivare vid samma tillfälle har skrivit ut på hjälpmedelskort)
 • livsmedel till barn under 16 år (gäller recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare).

Asylsökande behöver inte betala egenavgift för

 • förbrukningsartiklar (hela kostnaden ersätts för artiklar som behövs för att ta läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som har skrivits ut på hjälpmedelskort)
 • smittskyddsläkemedel (hela kostnaden ersätts).

Lämna in en ansökan

Ansökan görs av ett behörigt apoteksföretag med tillstånd att bedriva verksamhet från Läkemedelsverket.

Av ansökan ska det framgå uppgifter om

 • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se LMA-kort eller kvitto på asylansökan)
 • personens födelsedatum och (eventuellt) namn
 • expeditionsdatum och kostnad för uttaget receptförskrivet läkemedel eller vissa andra varor (se ovan)
 • receptärendenummer som anges på receptexpeditionen
 • förskrivarkod som finns för läkemedel. För hjälpmedel och livsmedel till barn under 16 år behöver förskrivarkod bara anges om det finns på förskrivningen. Om förskrivarkod inte finns, ange kortfattat orsak i ansökan.

Ansökan om ersättning skickas in till Migrationsverket i efterskott, till exempel månadsvis. Apoteket kan lämna in en ansökan på två sätt:

Ansökan via faktu­re­rings­sy­stemet

Lämna in en ansökan via faktura för alla köptillfällen under perioden.

Vi önskar att du skickar ansökan som e-faktura, om det är möjligt.

För fakturor i pappersformat är adressen:

Migrationsverket
Box 398
737 26 Fagersta

Ansökan via ansök­nings­blan­kett

Om det inte är möjligt att skicka in en ansökan som e-faktura kan du lämna in en ansökan genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för receptförskrivna läkemedel till asylsökande och till personer som hålls i förvar, blankett 4540PDF

Du ska skicka din ansökan till den mottagningsenhet eller den förvarsenhet där den asylsökande eller personen som hålls i förvar är inskriven. Se sidan Post- och faxadresser.

Att tänka på

Ersättningen betalas endast för receptförskrivna läkemedel.

För ansökan via faktura:
Apotek saknar rätt till dröjsmålsränta på yrkad ersättning, eftersom bestämmelserna i räntelagen (1975:635) inte är tillämpliga för sådan riktad statlig ersättning som regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen (1996:1357).

Apotek får inte ta ut fakturaavgift.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Över­klaga

Ett apotek kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från att klaganden (apoteket) tagit del av beslutet. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.