Migrationsverket logotyp

Ny fakturaadress till Migrationsverket

Migrationsverket har bytt skanningsleverantör och adressen för ansökan via fakturor i pappersformat är ändrad till:

Migrationsverket
Box 398
737 26 Fagersta

Vi önskar att du skickar ansökningar/fakturor som e-fakturor, om det är möjligt.

Migrationsverket har skickat ett brev till alla leverantörer med information om adressbytet.

För mer information om vem som är asylsökande eller tagen i förvar, se sidan Asylsökande och LMA-kort.

Villkor för ersätt­ning

Apotek kan få ersättning för receptförskrivna läkemedel och vissa andra varor till asylsökande, samt till personer (som inte är folkbokförda) som är tagna i förvar. Det gäller de personer som vid köptillfället var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem.

Apotek som har en Överenskommelse med Migrationsverket om förenklat ansökningsförfarande kan skicka in ansökan via fakturor till Migrationsverket. Apotek utan en sådan överenskommelse ska i stället skicka in en ansökan till Migrationsverket. Längre ner på sidan finns det information om vart apoteket ska skicka in ansökan.

Apotekskunden ska styrka sin rätt till subven­tion

För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige genom att visa upp ett giltigt LMA-kort. Det ärendenummer (dossiernummer) som finns på LMA-kortet, alternativt på ett kvitto, ska sedan anges på ansökan till Migrationsverket.

Om det inte går att klargöra rätt till subvention ska hela kostnaden betalas av personen. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen var asylsökande och hade rätt till subvention. 

Vilka apoteksvaror är subven­tio­ne­rade?

En person som har lämnat in en ansökan om asyl omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade.

Är den asylsökande under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel.

Är den asylsökande under 16 år gäller subventionen även recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tid av samma förskrivare.

Om den asylsökande har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med

 • hälso- och sjukvård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård
 • vård vid abort.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan apoteket inte få ersättning för

 • preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning för asylsökande som har fyllt 18 år
 • läkemedel vid fertilitetsbehandling.

Migrationsverket subventionerar inte preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning eftersom de i de allra flesta fall inte är att betrakta som ett läkemedel utskrivna för att förebygga eller behandla en sjukdom. Däremot gäller subvention för preventivmedel som skrivs ut av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå.

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Egen­av­gift för asyl­sö­kande

Asylsökande barn under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Då det gäller livsmedelsanvisning på recept för asylsökande barn under 16 år är kostnaden 50 kronor för det beräknade behovet för högst tre månader.

En vuxen asylsökande ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om den asylsökande har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Egenavgiften inkluderar även

 • insulin
 • stomiartiklar (gäller recept för max tre månaders behov och där samma förskrivare vid samma tillfälle har skrivit ut på hjälpmedelskort)
 • livsmedel till barn under 16 år (gäller recept för livsmedel där det beräknade behovet gäller högst tre månader och som är utskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare).

Asylsökande behöver inte betala egenavgift för

 • förbrukningsartiklar (hela kostnaden ersätts för artiklar som behövs för att ta läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som har skrivits ut på hjälpmedelskort)
 • smittskyddsläkemedel (hela kostnaden ersätts).

Lämna in en ansökan

En ansökan bör komma in till Migrationsverket månadsvis, för köptillfällena föregående månad. Oavsett form av ansökan ska det framgå uppgifter om

 • personens namn och födelsedatum
 • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se LMA-kort eller kvitto på asylansökan)
 • datum och kostnad för uttaget receptförskrivet läkemedel.

Apotek med över­ens­kom­melse om förenklat ansök­nings­för­fa­rande

Lämna in en ansökan via faktura för alla köptillfällen under föregående månad.

Vi önskar att du skickar fakturor som e-fakturor, om det är möjligt. För fakturor i pappersformat är adressen:

Migrationsverket
Box 398
737 26 Fagersta

Apotek som inte har över­ens­kom­melse om förenklat ansök­nings­för­fa­rande

Lämna in en ansökan genom att skriva ett brev till Migrationsverket. Märk brevet med "Ansökan om ersättning för receptförskrivna läkemedel". I brevet ska det förutom ovan angivna uppgifter, även framgå uppgifter om vilket konto (plus- eller bankgiro) apoteket vill ha ersättningen insatt på.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress.

Du behöver skicka med kopia på

 • underlag som styrker kostnad för receptförskrivet läkemedel
 • underlag som styrker behörighet att söka ersättning.

Du ska skicka din ansökan till den mottagningsenhet eller det förvar, där den asylsökande är inskriven. Se sidan Post- och faxadresser.

Att tänka på

Ersättningen betalas endast för receptförskrivna läkemedel.

För ansökan via faktura:
Apotek saknar rätt till dröjsmålsränta på yrkad ersättning, eftersom bestämmelserna i räntelagen (1975:635) inte är tillämpliga för sådan riktad statlig ersättning som regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen (1996:1357).

Apotek får inte ta ut fakturaavgift.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

För apotek med överenskommelse ska ändring av plusgironummer eller bankgironummer anmäls skriftligen av behörig företrädare för apoteket. Anmälan skickas till samma adress som Överenskommelse med Migrationsverket om förenklat ansökningsförfarande.

Över­klaga

Ett apotek kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från att klaganden (apoteket) tagit del av beslutet. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer. 

Rätts- och landin­for­ma­tion

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Främst senaste årens domar och beslut finns från och med juli 2020 i Rättsfallssamlingen.

Tidigare års domar och beslut finns än så länge endast att söka fram genom detaljerad sökning. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram dessa domar och beslut i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i Lifos PDF