Apotek

Apotek (öppenvårdsapotek) har rätt till statlig ersättning för subventionen av läkemedel och vissa andra varor till personer som har lämnat in en ansökan om asyl i Sverige, massflyktingar och till vissa personer som hålls i förvar. 

Infor­ma­tion om mass­flyk­tingar från Ukraina

Den 3 mars 2022 beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Med anledning av massflyktsdirektivet och situationen i Ukraina får Migrationsverket många frågor från bland annat kommuner, regioner och apotek. Vi har tagit fram information som rör massflyktsdirektivet där vi listar vanliga frågor och svar. Sidan uppdateras löpande.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet till kommuner, regioner och apotek

Vem kan apotek få statlig ersätt­ning för?

För mer information om vem som är asylsökande, massflykting eller person som hålls i förvar, se sidan Personer apotek kan få ersättning för.

Villkor för ersätt­ning

Apotek kan få ersättning för receptförskrivna läkemedel till asylsökande, massflyktingar samt till personer (som inte är folkbokförda) som hålls i förvar. Det gäller de personer som vid köptillfället, det vill säga expeditionsdatum, var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem.

Apotekskunden ska styrka sin rätt till subven­tion

För att subventionen ska gälla måste personen vid köptillfället kunna styrka att han eller hon har ansökt om asyl i Sverige, är massflykting eller en person som hålls i förvar. Hur personen kan styrka detta, se sidan Personer apotek kan få ersättning för.

Om det inte går att klargöra rätt till subvention ska hela kostnaden betalas av personen. Öppenvårdsapoteket har ingen skyldighet att återbetala kostnaden om det i efterhand kan visas att personen var asylsökande och hade rätt till subvention. 

Vilka apoteksvaror är subven­tio­ne­rade?

En person som har lämnat in en ansökan om asyl eller beviljats tillstånd som massflykting, omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande och massflyktingar har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom är receptförskrivna smittskyddsläkemedel subventionerade. Detsamma gäller för personer som hålls i förvar.

Om personen är under 18 år gäller subventionen oavsett åkomma så länge läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen. Det gäller även preventivmedel.

Om personen har fyllt 18 år gäller subventionen endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som skrivs ut i samband med

 • hälso- och sjukvård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård
 • vård vid abort.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan apoteket inte få ersättning för

 • moms
 • preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning för asylsökande eller massflyktingar som har fyllt 18 år
 • läkemedel vid fertilitetsbehandling.

Migrationsverket subventionerar inte preventivmedel som skrivs ut i samband med preventivmedelsrådgivning eftersom de i de allra flesta fall inte är att betrakta som ett läkemedel utskrivna för att förebygga eller behandla en sjukdom. Däremot gäller subvention för preventivmedel som skrivs ut av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå.

Eftersom subventionen av läkemedel till asylsökande och massflyktingar inte omfattas av bestämmelserna för läkemedelsförmån får utbyte av läkemedel inte ske.

Egen­av­gift för asyl­sö­kande och mass­flyk­tingar

Asylsökande barn och barn som beviljats tillstånd som massflyktingar, som är under 18 år behöver inte betala egenavgift för läkemedel.

En vuxen asylsökande eller massflykting ska betala en egenavgift på 50 kronor för recept förskrivna vid samma tillfälle av samma förskrivare. Uttaget på receptet får gälla högst tre månaders förbrukning. Om personen har recept från flera olika förskrivare eller från samma förskrivare men vid olika utskrivningstillfällen, ska ytterligare 50 kronor betalas per förskrivare och utskrivningstillfälle. Om receptet har flera uttag med tre månader per uttag, får ett nytt uttag ske tidigast två månader efter första uttaget.

Lämna in en ansökan

Ansökan görs av ett behörigt apoteksföretag med tillstånd att bedriva verksamhet från Läkemedelsverket.

Av ansökan ska det framgå uppgifter om

 • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se LMA-kort eller kvitto på asylansökan eller uppehållstillståndskort för massflykting)
 • (eventuellt) personens födelsedatum och namn
 • expeditionsdatum och kostnad för uttaget receptförskrivet läkemedel
 • receptärendenummer som anges på receptexpeditionen
 • förskrivarkod som finns för läkemedel. Om förskrivarkod inte finns, ange kortfattat orsak i ansökan.

Ansökan om ersättning skickas in till Migrationsverket i efterskott, till exempel månadsvis. Apoteket kan lämna in en ansökan på två sätt:

Ansökan via faktu­ra

Lämna in en ansökan via faktura för alla köptillfällen under perioden.

Vi önskar att du i första hand skickar e-faktura. På sidan Fakturor från leverantörer finns mer information om hur det går till.

För fakturor i pappersformat ska referensnummer 1199 anges i rätt fält i fakturan samt i adressen:

Migrationsverket

Ref. nr. 1199
Box 398
737 26 Fagersta

Ansökan via ansök­nings­blan­kett

Om det inte är möjligt att skicka in en ansökan som e-faktura kan du lämna in en ansökan genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för receptförskrivna läkemedel till asylsökande och till personer som hålls i förvar, blankett 4540 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För att summeringarna ska fungera måste du ladda ner blanketten, spara den på datorn och öppna den i exempelvis Adobe Acrobat Reader.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Statlig ersättning asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Att tänka på

Ersättningen betalas endast för receptförskrivna läkemedel.

För ansökan via faktura:
Apotek saknar rätt till dröjsmålsränta på yrkad ersättning, eftersom bestämmelserna i räntelagen (1975:635) inte är tillämpliga för sådan riktad statlig ersättning som regleras i hälso- och sjukvårdsförordningen (1996:1357).

Apotek får inte ta ut fakturaavgift.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen i samband med att beslut fattas i ärendet. Om beslut fattats i ärendet före angett förfallodatum i fakturan så sker utbetalning på förfallodatumet.

Över­klaga

Ett apotek kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från att klaganden (apoteket) tagit del av beslutet. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

LMA-kort

Vid frågor om LMA-kort, kontakta berörd mottagningsenhet.

Statlig ersätt­ning

Statlig ersättning asylsökande (SEA) har hand om ansökningar om statlig ersättning från apotek för

 • asylsökande (inklusive personer med uppehållstillstånd som bor i tillfälliga bostäder/eget boende)
 • massflyktingar
 • personer som hålls i förvar

För information om hur du ansöker via faktura eller via blankett, se information längre upp på sidan.

Ring oss

010‑485 37 42

Telefontider:
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejla oss

Om du behöver nå en handläggare utanför telefontiden går det bra att mejla till oss:

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange det i mejlet.

Om du vill skicka kompletteringar via mejl och du vet vem som är ansvarig handläggare är adressen förnamn.efternamn@migrationsverket.se (utan prickar över å, ä och ö).

Faxa oss

031‑795 53 30