Vägled­ning för ansökan om stöd till projekt för åter­vand­rings­förbe­re­delser

Här kan du läsa mer om vilka kriterier som gäller och hur du ansöker om stöd till projekt för återvandringsförberedelser.

Varje ansökan kommer att bedömas enligt följande kriterier:

 • Projektets relevans och nytta
 • Genomförande och kvalitetssäkring
 • Kapacitet att genomföra projektet
 • Effekt och spridning av resultat.

Målgrupp

Målgruppen för deltagare i aktiviteter eller som insatser riktas mot är personer som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten. Personer som har tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) kan ingå. Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

Villkor för finan­sie­ring

För att Migrationsverket ska kunna bevilja stöd till ett projekt ska det finnas

 • väldefinierade, mätbara mål för projektverksamheten som Migrationsverket ska kunna följa upp under projekttiden
 • en skiss över projektets organisation
 • en budget för projektet
 • styrkt kopia på sökandes senaste revisionsberättelse
 • protokollsutdrag som styrker firmatecknarens behörighet
 • en extern revisor
 • resultat- och balansräkningar från de tre senaste åren (gäller den som söker projektstöd för första gången)
 • om projekt genomförs utanför Sverige:
  • en erkänd samarbetsorganisation i det aktuella landet (gäller exempelvis riktade insatser genom utbildningsprogram eller tillfälligt deltagande i återuppbyggnad och utveckling i landet)
 • avtal eller en avsiktsförklaring om projekt genomförs med en samarbetsorganisation
 • studieplan och program (gäller utbildnings- och fortbildningsinsatser)
 • resplaner och program (gäller för alla resor som genomförs inom projektet).

Projektstöd från Migrationsverket får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Övrig infor­ma­tion

Projekt kan äga rum i Sverige, utanför landet eller både i Sverige och i ett eller flera länder utanför Sverige.

Beslut

Vi fattar beslut inom en månad efter att ansökan har kommit in till Migrationsverket. Om ansökan behöver kompletteras, fattar vi beslut inom en månad efter att kompletteringarna har kommit in.

Lämna in en ansökan

Projektansökan består av

 • ansökan
 • budget
 • övriga stödjande dokument.

Skicka in handlingarna via mejl till internationellt-utvecklingssamarbete@migrationsverket.se – samt även underskrivna handlingar via post till:

Migrationsverket
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete
Box 1430
171 27 Solna

Poststämpelns datum gäller.

Ansök­nings­blan­ketter

Ansökningsblankett för projekt om stöd till projekt för åter­vand­rings­för­be­re­delser Word, 42.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget för projekt om frivillig återvandring, blankett 4478 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan är det viktigt att du använder dig av dessa ansökningsblanketter när du skickar in din ansökan. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via internationellt-utvecklingssamarbete@migrationsverket.se.

Sidan senast uppdaterad: