Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för arbetstagare

Frågor och svar om ICT-tillstånd

Ett värdföretag är ett etablerat företag utanför EU/EES och Schweiz. Värdföretaget ska även vara etablerat i Sverige och vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern. Det har ingen betydelse i vilken rättslig form företaget bedrivs. Värdföretaget kan därför drivas som till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag.

Begreppet ersättning är vidare än begreppet lön. Med lön brukar avses grundlön och vissa tillägg som anställde kan ha rätt till, till exempel tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Begreppet ersättning innefattar själva lönen men även annat som typiskt sett ingår i lönen för arbetstagare i Sverige med en jämförbar befattning. Vad som ingår i ersättningen kan därför variera mellan olika branscher. För att bedöma en ansökan måste Migrationsverket kontrollera kollektivavtal eller vad som är brukligt i den aktuella branschen.

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett ICT-tillstånd. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Även i det fallet behöver du visa att du har tecknat eller ansökt om en sjukförsäkring under tre månader för att täcka tiden fram till dess att du blir folkbokförd.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig. Du bör därför omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring via din arbetsgivare.

Utöver dessa försäkringar behöver du själv ansöka om en heltäckande sjukförsäkring som gäller om du behöver vård i Sverige. Läs mer i frågorna Varför behöver jag en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige och Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

Du som har eller har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara att du inte får den ersättning du har erbjudits eller att dina anställningsvillkor försämras.

Om du inte anmäler förändringar som påverkar villkoret för tillståndet kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, att tillståndet återkallas, eller att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Även ett värdföretag ska underrätta Migrationsverket om förändringar som påverkar villkoren för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Nej. Migrationsverket får inte bevilja arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen om du tänker arbeta i Sverige inom ramen för ett ICT-tillstånd.

Ett undantag är om du ska arbeta i Sverige mindre än 90 dagar. Då kan du få ett arbetstillstånd enligt de nationella bestämmelserna.

Du kan inte få ett ICT-tillstånd om du

 • är bosatt inom EU. Du räknas oftast som bosatt inom EU om du har ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land på annan grund än besök
 • är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
 • är gästforskare
 • är utstationerad enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz
 • är studerande
 • hyrs ut av en arbetsförmedling, ett bemanningsföretag eller av ett annat företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag.

Om du har ett erbjudande om en annan anställning hos en annan arbetsgivare kan du lämna in din ansökan om arbetstillstånd när du befinner dig i Sverige. Den nya anställningen kan inte avse ett ICT-tillstånd.

Om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd har slutat gälla få du fortsätta arbeta i Sverige medan Migrationsverket prövar din ansökan.

Om du lämnar Sverige och ansöker om ett nytt tillstånd från ett land utanför EU/EES kan du få ett nytt ICT-tillstånd om du uppfyller villkoren. Du kan inte ansöka från Sverige eftersom du redan har haft tillstånd under tre år.

Du kan alltså förflyttas till Sverige inom företaget flera gånger men efter att du har haft ICT-tillstånd i tre på varandra följande år måste du resa ut från Sverige och EU/EES för att ansöka om ett nytt ICT-tillstånd.

När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. ICT-tillstånd kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.

Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete.

Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

Om du har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land och ska tjänstgöra i Sverige ska du ansöka om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse om vistelsen i Sverige är längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

När du ansöker ska du bland annat skicka med en kopia av ditt uppehållstillståndskort. Av kortet ska det framgå att du har ett ICT-tillstånd.

Eftersom du har ett ICT-tillstånd i ett EU-land får du resa in, vistas och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Företaget i Sverige ska vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern som det företag som är etablerat i EU-landet där du arbetar. Ditt tillstånd i Spanien måste vara giltigt under hela den period du ska vistas och arbeta i Sverige.

Du ska ansöka om ICT-tillstånd i det EU-land där du ska arbeta längst tid. Sedan kan du utnyttja din rätt till rörlighet för vistelse i Sverige. Det innebär att du får arbeta i Sverige i 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Om ditt arbete i Sverige är längre än 90 dagar kan du ansöka om ICT-tillstånd
för rörlighet för längre vistelse.

Så länge ditt tillstånd i det andra EU-landet är giltigt får du arbeta i Sverige under tiden som Migrationsverket prövar din ansökan.

Om du har ett ICT-tillstånd utfärdat i Sverige och ansöker om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i ett annat EU-land och de avslår din ansökan, ska du återtas till Sverige. Detta gäller också om EU-landet inte vill att du är i landet för arbete under en kortare vistelse eller om ditt ICT-tillstånd har slutat gälla eller återkallats. Det andra EU-landet måste begära att du lämnar det landet.

När du har återtagits har du rätt att vistas i Sverige under den resterande tillståndstiden och kan då ansöka om en förlängning av tillståndstiden eller om ett nationellt uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Om tillståndstiden har gått ut och du inte längre har något tillstånd som ger dig rätt att vistas i Sverige, får du ändå vistas i Sverige under tre månader. Om du vill ansöka om nytt tillstånd måste du lämna Sverige.

Det här gäller även för dina familjemedlemmar.

Personer som är bosatta inom EU omfattas inte av reglerna om ICT-tillstånd. Om du fortfarande bor i Sverige kommer Migrationsverket att pröva din ansökan om förlängning enligt reglerna i 6 kap, 2 § utlänningslagen. Om du inte längre bor i Sverige utan har rest tillbaka till ditt hemland omfattas du av reglerna om ICT-tillstånd. Om du är i hemlandet för bara en kortare period, till exempel på semester, prövar Migrationsverket din ansökan enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.

Om du är specialist inom en etablerad koncern och ska arbeta inom koncernen i Sverige i mer än 90 dagar omfattas du av ICT-bestämmelserna. Det innebär att du behöver ansöka om ICT-tillstånd innan du reser in i Sverige. Om du ska arbeta kortare tid än 90 dagar behöver du varken ett ICT-tillstånd eller arbetstillstånd. Om du behöver visum för att resa in i Sverige ska du ansöka om visum.

Om du redan har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land kan du arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan att ansöka om tillstånd. Om du ska arbeta en längre period måste du ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Frågor och svar om familj till den som har ICT-tillstånd

Ja, även din familj kan ansöka och få uppehålls- och arbetstillstånd. Som familjemedlemmar räknas make/maka, sambo och registrerad partner och ogifta barn under 18 år.

Ett barn som tidigare har haft uppehållstillstånd som familjemedlem men som har fyllt 18 år vid förlängningsansökan kan inte få fortsatt uppehållstillstånd som familjemedlem.

Frågor och svar om tillstånd för säsongsarbete

Arbetsgivaren ska vara etablerad i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren har sitt säte och sin faktiska verksamhet här.

Om du är anställd av en utländsk arbetsgivare och ska komma och arbeta åt en uppdragsgivare i Sverige omfattas du inte av bestämmelserna om arbetstillstånd för säsongsarbete. Det är vanligt att bärplockare är anställda av utländska företag.

Läs mer om bärplockare

När du kommer till Sverige för säsongsarbete ska du kunna bo i en bostad med lämplig standard.

Lämplig standard innebär att bostaden har

 • kontinuerlig uppvärmning
 • kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien
 • avlopp för spillvatten
 • tillgång till toalett och tvättställ samt badkar eller dusch
 • el för hushållsförbrukning
 • spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor
 • tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten, och
 • möjlighet till tvätt av kläder inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

Bostaden får inte heller ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden.

Du ska lämna in ett hyresavtal eller intyg från hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsförmedling om ett kommande avtal.

Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716)PDF

Ja. Om du byter bostad måste du meddela det till Migrationsverket och skicka in dokumentation över din nya bostad, till exempel hyresavtal.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett arbetstillstånd för säsongsarbete. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Som längst kan du få tillstånd i sex månader under en tolvmånadersperiod. Du kan ha ett långt eller flera korta tillstånd efter varandra under denna period.

Ja. Du får byta anställning till en annan arbetsgivare. Din nya arbetsgivare ska erbjuda dig ett säsongsarbete och ska ha annonserat ut tjänsten.

Du får arbeta under tiden Migrationsverket handlägger din nya ansökan om du ansöker innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla.

Även om du byter arbetsgivare kan du inte få mer än sex månaders tillstånd under en tolvmånadersperiod.

Nej. Eventuella missförhållanden hos din tidigare arbetsgivare saknar betydelse om du har sökt anställning hos en annan arbetsgivare.

När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Tillstånd för säsongsarbete kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Men du måste kombinera dina tillstånd för säsongsarbete med någon annan typ av arbetstillstånd för att uppnå tidsperioden av fyra år, eftersom ett tillstånd för säsongsarbete som längst kan ges för sex månader under en tolvmånadersperiod.

Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete.

En ansökan om säsongsarbetstillstånd ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett. Om du under de senaste fem åren har haft ett tillstånd för säsongsarbete i Sverige som har följt villkoren för tillståndet ska din ansökan handläggas mer skyndsamt.

Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

Nej, för att få ett tillstånd för säsongsarbete kan du inte bo hemma hos någon annan. Det innebär att du inte heller kan bo hemma hos en släkting under tiden du ska arbeta i Sverige. Du måste hyra en bostad i första eller andra hand eller äga bostaden för att kravet ska vara uppfyllt.

Frågor och svar om bostad för säsongsarbetare

Ja. Din arbetsgivare kan hyra ut en bostad till dig. Din arbetsgivare kan också hjälpa dig att få en bostad.

Det finns särskilda krav om din arbetsgivare hyr ut eller hjälper dig att få en bostad:

 • Hyran får inte stå i missförhållande till din lön eller bostadens standard.
 • Hyran får som huvudregel inte dras direkt från din lön.
 • Din arbetsgivare ska ge dig ett dokument med hyresvillkor.
 • Bostaden ska uppfylla allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Hyran får inte vara oskäligt hög i förhållande till bostadens standard. Migrationsverket jämför därför din hyra med hyran för liknande bostäder på den ort där du ska arbeta.

Efter att du har betalat din hyra ska din lön, efter skatt, vara sådan att dina levnadsförhållanden framstår som rimliga. Du ska till exempel inte behöva försörjningsstöd för dina levnadskostnader efter att hyran är betald.

Nej, i normalfallet kan hyran inte dras automatiskt från din lön. Den får dras direkt från din lön om du har samtyckt till det i förväg.

Ja. Om du hyr av din arbetsgivare, eller din arbetsgivare hjälper dig att hitta en bostad, ska du få ett skriftligt dokument med hyresvillkoren. Att du har fått ett skriftligt dokument med hyresvillkoren är ett krav för att du ska kunna få ett tillstånd för säsongsarbete.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?