Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för arbetstagare

Frågor och svar om ICT-tillstånd
 • Vad menas med ett värdföretag?

  Ett värdföretag är ett etablerat företag utanför EU/EES och Schweiz. Värdföretaget ska även vara etablerat i Sverige och vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern. Det har ingen betydelse i vilken rättslig form företaget bedrivs. Värdföretaget kan därför drivas som till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag.

 • Vad är skillnaden på lön och ersättning?

  Begreppet ersättning är vidare än begreppet lön. Med lön brukar avses grundlön och vissa tillägg som anställde kan ha rätt till, till exempel tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Begreppet ersättning innefattar själva lönen men även annat som typiskt sett ingår i lönen för arbetstagare i Sverige med en jämförbar befattning. Vad som ingår i ersättningen kan därför variera mellan olika branscher. För att bedöma en ansökan måste Migrationsverket kontrollera kollektivavtal eller vad som är brukligt i den aktuella branschen.

 • Varför behöver jag en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige?

  Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett ICT-tillstånd. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

  Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Även i det fallet behöver du visa att du har tecknat eller ansökt om en sjukförsäkring under tre månader för att täcka tiden fram till dess att du blir folkbokförd.

 • Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

  Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

 • Behöver min arbetsgivare teckna försäkringar?

  Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig. Du bör därför omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring via din arbetsgivare.

  Utöver dessa försäkringar behöver du själv ansöka om en heltäckande sjukförsäkring som gäller om du behöver vård i Sverige. Läs mer i frågorna Varför behöver jag en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige och Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

 • Varför måste jag meddela Migrationsverket om det sker förändringar i villkoren?

  Du som har eller har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara att du inte får den ersättning du har erbjudits eller att dina anställningsvillkor försämras.

  Om du inte anmäler förändringar som påverkar villkoret för tillståndet kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, att tillståndet återkallas, eller att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

  Även ett värdföretag ska underrätta Migrationsverket om förändringar som påverkar villkoren för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

 • Kan jag få min ansökan prövad enligt de nationella bestämmelserna om arbetstillstånd istället för enligt bestämmelserna om ICT-tillstånd?

  Nej. Migrationsverket får inte bevilja arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen om du tänker arbeta i Sverige inom ramen för ett ICT-tillstånd.

  Ett undantag är om du ska arbeta i Sverige mindre än 90 dagar. Då kan du få ett arbetstillstånd enligt de nationella bestämmelserna.

 • Vilka personer undantas från bestämmelserna om ICT-tillstånd?

  Du kan inte få ett ICT-tillstånd om du

  • är bosatt inom EU. Du räknas oftast som bosatt inom EU om du har ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land på annan grund än besök 
  • är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
  • är gästforskare
  • är utstationerad enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz
  • är studerande
  • hyrs ut av en arbetsförmedling, ett bemanningsföretag eller av ett annat företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag.
 • Jag har ett ICT-tillstånd och har fått ett erbjudande om arbete på en annan arbetsplats. Får jag ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige?

  Om du har ett erbjudande om en annan anställning hos en annan arbetsgivare kan du lämna in din ansökan om arbetstillstånd när du befinner dig i Sverige. Den nya anställningen kan inte avse ett ICT-tillstånd.

 • Jag har ansökt om förlängning av mitt ICT-tillstånd. Får jag arbeta i Sverige innan jag får mitt beslut?

  Om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd har slutat gälla få du fortsätta arbeta i Sverige medan Migrationsverket prövar din ansökan.

 • Jag har arbetat i Sverige som specialist och haft ICT-tillstånd under tre år och vill fortsätta arbeta på samma företag i Sverige. Kan jag göra det?

  Om du lämnar Sverige och ansöker om ett nytt tillstånd från ett land utanför EU/EES kan du få ett nytt ICT-tillstånd om du uppfyller villkoren. Du kan inte ansöka från Sverige eftersom du redan har haft tillstånd under tre år.

  Du kan alltså förflyttas till Sverige inom företaget flera gånger men efter att du har haft ICT-tillstånd i tre på varandra följande år måste du resa ut från Sverige och EU/EES för att ansöka om ett nytt ICT-tillstånd.

 • Kan jag få permanent uppehållstillstånd när jag har arbetat i Sverige med ett ICT-tillstånd?

  När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. ICT-tillstånd kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.

  Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete.

 • Om jag får avslag, kan jag överklaga?

  Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

 • Jag har ett ICT-tillstånd i Tyskland, kan jag komma till Sverige för att arbeta inom samma företag?

  Om du har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land och ska tjänstgöra i Sverige ska du ansöka om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse om vistelsen i Sverige är längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

  När du ansöker ska du bland annat skicka med en kopia av ditt uppehållstillståndskort. Av kortet ska det framgå att du har ett ICT-tillstånd.

 • Jag har ett ICT-tillstånd i Spanien och ska arbeta en kortare period i Sverige, behöver jag ansöka om ett ICT-tillstånd?

  Eftersom du har ett ICT-tillstånd i ett EU-land får du resa in, vistas och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Företaget i Sverige ska vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern som det företag som är etablerat i EU-landet där du arbetar. Ditt tillstånd i Spanien måste vara giltigt under hela den period du ska vistas och arbeta i Sverige.

 • Jag ska jobba i två månader i Sverige och i sex månader i Frankrike. Hur gör jag då?

  Du ska ansöka om ICT-tillstånd i det EU-land där du ska arbeta längst tid. Sedan kan du utnyttja din rätt till rörlighet för vistelse i Sverige. Det innebär att du får arbeta i Sverige i 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Om ditt arbete i Sverige är längre än 90 dagar kan du ansöka om ICT-tillstånd
  för rörlighet för längre vistelse.

 • Jag har ansökt om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige, får jag börja arbeta innan jag fått mitt beslut?

  Så länge ditt tillstånd i det andra EU-landet är giltigt får du arbeta i Sverige under tiden som Migrationsverket prövar din ansökan.

 • Jag har ett ICT-tillstånd i Sverige och har ansökt om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Frankrike men fått avslag. Kan jag återvända till Sverige?

  Om du har ett ICT-tillstånd utfärdat i Sverige och ansöker om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i ett annat EU-land och de avslår din ansökan, ska du återtas till Sverige. Detta gäller också om EU-landet inte vill att du är i landet för arbete under en kortare vistelse eller om ditt ICT-tillstånd har slutat gälla eller återkallats. Det andra EU-landet måste begära att du lämnar det landet.

  När du har återtagits har du rätt att vistas i Sverige under den resterande tillståndstiden och kan då ansöka om en förlängning av tillståndstiden eller om ett nationellt uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Om tillståndstiden har gått ut och du inte längre har något tillstånd som ger dig rätt att vistas i Sverige, får du ändå vistas i Sverige under tre månader. Om du vill ansöka om nytt tillstånd måste du lämna Sverige.

  Det här gäller även för dina familjemedlemmar.

 • Jag arbetar inom en koncern som specialist och ansöker om förlängning av mitt arbetstillstånd. Vad innebär reglerna om ICT-tillstånd för mig?

  Personer som är bosatta inom EU omfattas inte av reglerna om ICT-tillstånd. Om du fortfarande bor i Sverige kommer Migrationsverket att pröva din ansökan om förlängning enligt reglerna i 6 kap, 2 § utlänningslagen. Om du inte längre bor i Sverige utan har rest tillbaka till ditt hemland omfattas du av reglerna om ICT-tillstånd. Om du är i hemlandet för bara en kortare period, till exempel på semester, prövar Migrationsverket din ansökan enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.

 • Jag är specialist, när kan jag arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

  Om du är specialist inom en etablerad koncern och ska arbeta inom koncernen i Sverige i mer än 90 dagar omfattas du av ICT-bestämmelserna. Det innebär att du behöver ansöka om ICT-tillstånd innan du reser in i Sverige. Om du ska arbeta kortare tid än 90 dagar behöver du varken ett ICT-tillstånd eller arbetstillstånd. Om du behöver visum för att resa in i Sverige ska du ansöka om visum.

  Om du redan har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land kan du arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan att ansöka om tillstånd. Om du ska arbeta en längre period måste du ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Frågor och svar om familj till den som har ICT-tillstånd
 • Kan min familj få uppehålls- och arbetstillstånd?

  Ja, även din familj kan ansöka och få uppehålls- och arbetstillstånd. Som familjemedlemmar räknas make/maka, sambo och registrerad partner och ogifta barn under 18 år.

 • Mitt barn har fyllt 18 år vid vår ansökan om förlängning, vad gäller då?

  Ett barn som tidigare har haft uppehållstillstånd som familjemedlem men som har fyllt 18 år vid förlängningsansökan kan inte få fortsatt uppehållstillstånd som familjemedlem.

Frågor och svar om tillstånd för säsongsarbete
Frågor och svar om bostad för säsongsarbetare

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?