Till­stånd för säsongs­ar­be­tare

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz och har blivit erbjuden en säsongsanställning i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här, kan du få ett arbetstillstånd för säsongsarbete. Du ska lämna in din ansökan och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i EU.

Till dig från Ukraina som sökt arbetstillstånd för säsongsarbete

Migrationsverket avslår för tillfället ansökningar om säsongsarbete från personer som är bosatta i Ukraina. Du som kommer från Ukraina omfattas däremot av massflyktsdirektivet. Om du kommer till Sverige och blir beviljad ett tillstånd enligt massflyktsdirektivet har du rätt att arbeta (även säsongsarbete) under så lång tid som tillståndet gäller.

Läs mer om massflyktsdirektivet och hur du ansöker

Krav för arbets­till­stånd

Om du ska arbeta kortare tid än 90 dagar kan du få arbetstillstånd för säsongsarbete. Medborgare i vissa länder behöver också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Om du ska arbeta längre tid än 90 dagar kan du få ett uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete.

För att få tillstånd för säsongsarbete ska du

 • vara bosatt i och befinna dig i ett land utanför EU
 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige
 • ha tillgång till en bostad med lämplig standard
 • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige (sjukförsäkringen ska vara giltig under hela vistelsen och bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård, tandvård, samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl)
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om arbetet avser ett reglerat yrke
 • ha för avsikt att lämna Sverige när tillståndet slutar gälla
 • om du arbetat för samma arbetsgivare under föregående säsong: skicka in kopior av samtliga lönespecifikationer från den anställningen
 • i de flesta fall betala en avgift (avgift för arbetstillstånd för säsongsarbete)

Läs vad din arbetsgivare måste göra för att du ska kunna få ett arbetstillstånd

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från din arbetsgivare med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • information om vilket försäkringsbolag du har ansökt eller tecknat en heltäckande sjukförsäkring hos och under vilken period försäkringen gäller (sjukförsäkringen ska gälla vid vård i Sverige)
 • hyresavtal eller intyg från hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsförmedling om ett kommande avtal. Om du hyr bostaden i andra hand ska du även skicka in handlingar som visar att detta har godkänts av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden
 • dokument som styrker att du har behörighet att utöva yrket om ansökan avser ett reglerat yrke
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Hyresavtalet eller intyget om bostad bör innehålla

 • bostadens adress
 • hyra
 • boendeyta (kvadratmeter)
 • antal rum och kök/toalett
 • hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid
 • hyresvärdens och hyresgästens kontaktuppgifter
 • hyresvärdens och hyresgästens underskrifter
 • uppgift om antal personer som kommer att dela på bostaden
 • uppgift om vilken typ av bostad (exempelvis villa, lägenhet eller korridorsboende) som du erbjuds

En säsongsarbetare är en person som huvudsakligen bor i ett land utanför EU/EES och Schweiz och som vistas tillfälligt i Sverige för att utföra arbete i en säsongsbunden verksamhet i enlighet med avtal om visstidsarbete.

Säsongsbunden verksamhet är kopplad till en viss tid på året då det krävs avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet. Säsongsarbete i Sverige förekommer bland annat inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbranschen, hotell-och restaurangverksamhet, drift av golf- och skidsportsanläggningar, turistnäring och inom nöjes-och temaparksverksamhet.

För bärplockare som är anställda av företag som inte är etablerade i Sverige gäller andra regler.

Läs mer om arbetstillstånd för bärplockare

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett beslut om tillstånd för säsongsarbete tas inom 90 dagar. Om din ansökan behöver kompletteras kan det ta längre tid innan du får ett beslut.

Du ska ha ansökt om och fått tillståndet beviljat innan du reser in i EU. Din ansökan kommer inte att kunna beviljas om du befinner dig inom EU.

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Bli foto­gra­ferad och lämna fingerav­tryck

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige kommer i de flesta fall lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet skickas till den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du får din ansökan om tillstånd för säsongsarbete beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står Säsongsarbete. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Kortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck i samband med att du har visa det ditt pass när du får beslut behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt.

Ambassaden eller generalkonsulatet kommer att lämna ut eller skicka uppehållstillståndskortet till dig när kortet är klart. Tänk på att det kan ta längre tid än fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Om ditt tillstånd för säsongsarbete gäller kortare tid än 90 dagar kan du behöva visum för att vistas i Sverige. På viseringsmärket ska det stå Säsongsarbete.

Du kan inte få ett tillstånd för säsongsarbete om du redan har haft ett tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan till exempel återkallas

 • om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd
 • om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre arbetar eller om anställningsvillkoren inte längre är uppfyllda.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Du som har eller har ansökt om ett tillstånd för säsongsarbete ska anmäla till Migrationsverket om du byter bostad.

Om du inte anmäler att du har bytt bostad kan detta leda till

 • avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd
 • att tillståndet återkallas
 • att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Du meddelar att du har bytt bostad genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om byte av bostad, nummer 266011 Pdf, 674.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer). Du ska också bifoga ett nytt hyresavtal.

Skicka blankett och hyresavtal till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Om du får en ny anställning eller arbetsgivare kan du ansöka om ett nytt arbetstillstånd för säsongsarbete när du befinner dig i Sverige.

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt tillstånd för säsongsarbete. Du ska också lämna in en ny ansökan om du har ett tillstånd för säsongsarbete men vill byta yrke eller arbetsgivare. Ansökan ska lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla.

Du kan bara få tillstånd för säsongsarbete i sex månader under en tolvmånadersperiod.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben via länken i mejlet som du får av din arbetsgivare.

Du kan också ansöka om tillstånd för säsongsarbete genom att lämna in en pappersansökan.

Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, blankett 261011 Pdf, 802.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om bostad – om arbetsgivaren hyr ut eller förmedlar bostaden, blankett 263011 Pdf, 663.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

När vi har tagit emot din ansökan

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd slutade gälla.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Du kan ansöka om tillstånd för säsongsarbete via blanketten Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, som du lämnar in till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan ska göras före inresa och du får inte vara bosatt i ett EU-land.

Ansökan om tillstånd för säsongsarbete i Sverige, blankett 261011 Pdf, 802.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om bostad – om arbetsgivaren hyr ut eller förmedlar bostaden, blankett 263011 Pdf, 663.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om till­stånd för säsongs­ar­bete

Arbetsgivaren ska vara etablerad i Sverige. Det innebär att arbetsgivaren har sitt säte och sin faktiska verksamhet här.

Om du är anställd av en utländsk arbetsgivare och ska komma och arbeta åt en uppdragsgivare i Sverige omfattas du inte av bestämmelserna om arbetstillstånd för säsongsarbete. Det är vanligt att bärplockare är anställda av utländska företag.

Läs mer om bärplockare

När du kommer till Sverige för säsongsarbete ska du kunna bo i en bostad med lämplig standard. 

Lämplig standard innebär att bostaden har

 • kontinuerlig uppvärmning
 • kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien
 • avlopp för spillvatten
 • tillgång till toalett och tvättställ samt badkar eller dusch
 • el för hushållsförbrukning
 • spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor
 • tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten, och
 • möjlighet till tvätt av kläder inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

Bostaden får inte heller ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden.

Du ska lämna in ett hyresavtal eller intyg från hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsförmedling om ett kommande avtal.

Om du hyr bostaden i andra hand ska du även skicka in handlingar som visar att detta har godkänts av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden.

Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ja. Om du byter bostad måste du meddela det till Migrationsverket och skicka in dokumentation över din nya bostad, till exempel hyresavtal.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård, tandvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett arbetstillstånd för säsongsarbete. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Som längst kan du få tillstånd i sex månader under en tolvmånadersperiod. Du kan ha ett långt eller flera korta tillstånd efter varandra under denna period.

Ja. Du får byta anställning till en annan arbetsgivare. Din nya arbetsgivare ska erbjuda dig ett säsongsarbete och ska ha annonserat ut tjänsten.

Du får arbeta under tiden Migrationsverket handlägger din nya ansökan om du ansöker innan ditt tidigare tillstånd slutar gälla.

Även om du byter arbetsgivare kan du inte få mer än sex månaders tillstånd under en tolvmånadersperiod.

Nej. Eventuella missförhållanden hos din tidigare arbetsgivare saknar betydelse om du har sökt anställning hos en annan arbetsgivare.

När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Tillstånd för säsongsarbete kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Men du måste kombinera dina tillstånd för säsongsarbete med någon annan typ av arbetstillstånd för att uppnå tidsperioden av fyra år, eftersom ett tillstånd för säsongsarbete som längst kan ges för sex månader under en tolvmånadersperiod.

Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete.

En ansökan om säsongsarbetstillstånd ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett. Om du under de senaste fem åren har haft ett tillstånd för säsongsarbete i Sverige som har följt villkoren för tillståndet ska din ansökan handläggas mer skyndsamt.

Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

Nej, för att få ett tillstånd för säsongsarbete kan du inte bo hemma hos någon annan. Det innebär att du inte heller kan bo hemma hos en släkting under tiden du ska arbeta i Sverige. Du måste hyra en bostad i första eller andra hand eller äga bostaden för att kravet ska vara uppfyllt.

Detta gäller när arbetsgivaren hyr ut bostad

Ja. Din arbetsgivare kan hyra ut en bostad till dig. Din arbetsgivare kan också hjälpa dig att få en bostad.

Det finns särskilda krav om din arbetsgivare hyr ut eller hjälper dig att få en bostad:

 • Hyran får inte stå i missförhållande till din lön eller bostadens standard.
 • Hyran får som huvudregel inte dras direkt från din lön.
 • Din arbetsgivare ska ge dig ett dokument med hyresvillkor.
 • Bostaden ska uppfylla allmänna hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Hyran får inte vara oskäligt hög i förhållande till bostadens standard. Migrationsverket jämför därför din hyra med hyran för liknande bostäder på den ort där du ska arbeta.

Efter att du har betalat din hyra ska din lön, efter skatt, vara sådan att dina levnadsförhållanden framstår som rimliga. Du ska till exempel inte behöva försörjningsstöd för dina levnadskostnader efter att hyran är betald.

Nej, i normalfallet kan hyran inte dras automatiskt från din lön. Den får dras direkt från din lön om du har samtyckt till det i förväg.

Ja. Om du hyr av din arbetsgivare, eller din arbetsgivare hjälper dig att hitta en bostad, ska du få ett skriftligt dokument med hyresvillkoren. Att du har fått ett skriftligt dokument med hyresvillkoren är ett krav för att du ska kunna få ett tillstånd för säsongsarbete.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: