ICT-tillstånd

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz, anställd på ett företag utanför EU/EES, och ska arbeta hos företaget i Sverige, kan du få ett ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer). Det gäller dig som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget.

Ett ICT-tillstånd ger dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige i ett företag som är etablerat i Sverige inom samma koncern som värdföretaget. Du som redan har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat men som ska tjänstgöra i Sverige kan få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Krav för att få ett ICT-tillstånd

För att få ett ICT-tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige
 • ha de yrkeskvalifikationer och erfarenheter som krävs för uppdraget som chef eller specialist, eller ha den utbildning som krävs för en praktiktjänstgöring
 • ha ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området som rör din anställning i hemlandet. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige
 • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige. Om vistelsen i Sverige är kortare än ett år gäller kravet för hela vistelsen. Om vistelsen är längre än ett år ska sjukförsäkringen gälla i tre månader
 • ha varit anställd i minst tre månader utan uppehåll vid tidpunkten för förflyttning inom företaget
 • efter förflyttningens tid kunna överflyttas till ett företag i ett land utanför EU som tillhör samma företag eller till ett företag inom samma koncern
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om förflyttningen avser ett reglerat yrke.

Din arbetsgivare måste

 • skapa ett anställningserbjudande
 • erbjuda en ersättning som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
 • erbjuda en anställning som ger dig möjlighet att försörja dig.

Anställningsavtalet och praktikantavtalet ska innehålla följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens namn och adress utanför EES-området.
 • Arbetstagarens namn och adress.
 • När anställningen utanför EES-området påbörjades.
 • Orten där arbetet/praktiken utförs.
 • Kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter.
 • Lön och andra löneförmåner.
 • Arbetstagarens yrkesbenämning eller tjänstetitel (gäller ej praktikanter).

Avtalet ska vara översatt till svenska eller engelska.

Chefer, specialister och praktikanter

En chef är

 • en person som har en ledande ställning och som främst leder företagets administration och arbetar under och får vägledning av styrelsen, aktieägare eller motsvarande. Chefer är till exempel personer som leder värdföretaget eller en avdelning av värdföretaget, som övervakar och kontrollerar det arbete som utförs och som har behörighet att anställa, avskeda och vidta andra personalåtgärder.

En specialist är

 • en person som har specialkunskaper som är viktiga för företagets verksamhetsområden, teknik eller förvaltning. Utöver kunskaper som är specifika för värdföretaget granskar Migrationsverket även om personen har en hög kvalifikationsnivå och lämplig yrkeserfarenhet för en typ av arbete eller verksamhet som kräver särskilt kunnande, inklusive en eventuellt officiellt godkänd yrkestillhörighet.

En praktikant är en person som

 • har universitets- eller högskoleexamen
 • förflyttas internt för karriärutveckling eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder och
 • får lön under förflyttningen.

Krav för att få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse

För att få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska du

 • ha ett giltigt pass
 • ha ett ICT-tillstånd som är utfärdat av en annan EU-stat
 • tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige
 • ha ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige (se vad avtalen ska innehålla under rubriken Krav för att få ett ICT-tillstånd)
 • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om vistelsen i Sverige är kortare än ett år gäller kravet för hela vistelsen. Om vistelsen är längre än ett år ska sjukförsäkringen gälla i tre månader
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om förflyttningen avser ett reglerat yrke.

Din arbetsgivare måste

 • skapa ett anställningserbjudande
 • erbjuda en ersättning som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
 • erbjuda en anställning som ger dig möjlighet att försörja dig.

Läs mer om vem som räknas som chef, specialist eller praktikant

Så ansöker du

I de flesta fall betalar du en avgift.

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift för ICT-tillstånd

ICT-tillstånd

Du kan ansöka om ICT-tillstånd via blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, som du lämnar in till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan ska göras före inresa och du får inte vara bosatt i ett EU-land.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som inte är i Sverige, blankett nummer 196011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

ICT-tillstånd i ett annat EU-land

Om du har ett ICT-tillstånd som du har fått beviljat i ett annat EU-land kan du lämna in din ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 184011 (på svenska)PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)PDF

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • anställningserbjudande och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden (det här ska du få av din arbetsgivare)
 • ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige
 • examensbevis/registerutdrag från ditt universitet om du är praktikant
 • information om vilket försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos och under vilken period försäkringen gäller
 • dokument som styrker att du har behörighet att utöva yrket om ansökan avser ett reglerat yrke
 • kopia av ditt nuvarande ICT-tillstånd om du har fått ett sådant tillstånd i ett annat EU-land
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

När vi har tagit emot din ansökan

Ett beslut om ICT-tillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse tas inom 90 dagar. Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du har ett ICT-tillstånd som är beviljat i ett annat EU-land får du resa in i Sverige och arbeta under tiden som du väntar på ditt beslut, förutsatt att tillståndstiden för ditt tillstånd inte har tagit slut eller att tidsfristen på 90 dagar inte har passerat. Tidsfristen gäller för 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnade in din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

Om du får din ansökan om ICT-tillstånd beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står ICT. Om du får din ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står ICT mobile. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du behöver visum för att resa till Sverige ska du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Detta gäller också om du ansöker om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse när du är i Sverige.

Kortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet.

Ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse kan inte beviljas om du har uppnått den maximala tiden för företagsintern förflyttning. Det innebär att tillstånd inte kan beviljas för längre tid än tre år för chefer och specialister, eller för längre tid än ett år för praktikanter. Om du har ett ICT-tillstånd i en annan EU-stat kan du endast få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse som är giltigt under samma tid som ICT-tillståndet.

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Anmälningsskyldighet

Du som har eller har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara om du inte får den ersättning du har erbjudits eller att dina anställningsvillkor har försämrats.

Om du inte anmäler förändringar som påverkar villkoret för tillståndet kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, att tillståndet återkallas, eller att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer).

Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Även din arbetsgivare ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet.

Tillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerade partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för din partner.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumenten.

Förlänga ditt tillstånd

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse. Ansökan ska lämnas in innan det nuvarande tillståndet går ut. Tillståndet kan förlängas upp till tre år om du arbetar som chef eller specialist, eller upp till ett år om du är praktikant.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt ICT-tillstånd via blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, som du lämnar in till Migrationsverket.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 184011 (på svenska)PDF

Anställningserbjudande, blankett nummer 232011 (på svenska och engelska)
PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgift för ICT-tillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker de via blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett nummer 132011 (på svenska)PDF

Du ska skicka med

 • blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 184011
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kontrolluppgift med uppgift om din inkomst för föregående år om du arbetade i Sverige då
 • lönespecifikationer för i år om du arbetar i Sverige nu
 • anställningserbjudande och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden (det här ska du få av din arbetsgivare)
 • kopia av ditt nuvarande ICT-tillstånd om du ansöker om ICT för rörlighet för längre vistelse
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

När vi har tagit emot din ansökan

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd gick ut.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan
sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka en tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Byte av arbetsgivare eller yrke

Om du får en ny anställning eller arbetsgivare kan du ansöka om ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när du befinner dig i Sverige. Även dina familjemedlemmar som har fått uppehållstillstånd som familjemedlem till dig kan ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.