ICT-tillstånd

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz, anställd på ett företag utanför EU/EES, och ska arbeta hos företaget i Sverige, kan du få ett ICT-tillstånd (Intra-Corporate Transfer). Det gäller dig som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget.

På grund av ett planerat underhåll kan det vara störningar i våra e-tjänster söndagen den 26 maj klockan 10.00–12.00.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.

Krav för ICT-till­stånd

För att få ett ICT-tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige
 • ha de yrkeskvalifikationer och erfarenheter som krävs för uppdraget som chef eller specialist, eller ha den utbildning som krävs för en praktiktjänstgöring
 • ha ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området som rör din anställning i hemlandet. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige
 • ha varit anställd i minst tre månader utan uppehåll vid tidpunkten för förflyttning inom företaget
 • efter förflyttningens tid kunna överflyttas till ett företag i ett land utanför EU som tillhör samma företag eller till ett företag inom samma koncern
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om förflyttningen avser ett reglerat yrke.

Din arbetsgivare måste

 • lämna information om anställningen
 • erbjuda en ersättning som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
 • erbjuda en anställning som ger dig möjlighet att försörja dig.

Anställningsavtalet och praktikantavtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och adress utanför EES-området
 • arbetstagarens namn och adress
 • när anställningen utanför EES-området påbörjades
 • orten där arbetet/praktiken utförs
 • kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter
 • lön och andra löneförmåner
 • arbetstagarens yrkesbenämning eller tjänstetitel (gäller ej praktikanter).

Avtalet ska vara översatt till svenska eller engelska.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • fackligt yttrande
 • examensbevis (om du är praktikant)
 • anställningsavtal från arbetsgivaren i hemlandet
 • praktikantavtal (om du är praktikant)
 • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort.

Ett ICT-tillstånd ger dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige i ett företag som är etablerat i Sverige inom samma koncern som värdföretaget. Du som redan har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat men som ska tjänstgöra i Sverige kan få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Chef

En chef är en person som har en ledande ställning och som främst leder företagets administration och arbetar under och får vägledning av styrelsen, aktieägare eller motsvarande. Chefer är till exempel personer som leder värdföretaget eller en avdelning av värdföretaget, som övervakar och kontrollerar det arbete som utförs och som har behörighet att anställa, avskeda och vidta andra personalåtgärder.

Specialist

En specialist är en person som har specialkunskaper som är viktiga för företagets verksamhetsområden, teknik eller förvaltning. Utöver kunskaper som är specifika för värdföretaget granskar Migrationsverket även om personen har en hög kvalifikationsnivå och lämplig yrkeserfarenhet för en typ av arbete eller verksamhet som kräver särskilt kunnande, inklusive en eventuellt officiellt godkänd yrkestillhörighet.

Praktikant

En praktikant är en person som har universitets- eller högskoleexamen, förflyttas internt för karriärutveckling eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder och får lön under förflyttningen.

För att få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska du

 • ha ett giltigt pass
 • ha ett ICT-tillstånd som är utfärdat av en annan EU-stat
 • tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige
 • ha ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige (se vad avtalen ska innehålla under rubriken Krav för att få ett ICT-tillstånd)
 • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om vistelsen i Sverige är kortare än ett år gäller kravet för hela vistelsen. Om vistelsen är längre än ett år ska sjukförsäkringen gälla i tre månader
 • kunna styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om förflyttningen avser ett reglerat yrke.

Din arbetsgivare måste

 • lämna information om anställningen
 • erbjuda en ersättning som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
 • erbjuda en anställning som ger dig möjlighet att försörja dig.

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Försörjningskrav

För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Så ansöker din familj

Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerade partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för din partner
 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj. Det står i på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumenten.

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska din familj ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Ett beslut om ICT-tillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse tas inom 90 dagar. Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du har ett ICT-tillstånd som är beviljat i ett annat EU-land får du resa in i Sverige och arbeta under tiden som du väntar på ditt beslut, förutsatt att tillståndstiden för ditt tillstånd inte har tagit slut eller att tidsfristen på 90 dagar inte har passerat. Tidsfristen gäller för 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Du ska visa upp pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Beslutet skickas till den ambassad eller det generalkonsulat som du angav i din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får din ansökan om ICT-tillstånd beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står ICT. Om du får din ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse beviljad får du ett uppehållstillståndskort där det står ICT mobile. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka kortet till din adress i Sverige. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Uppehållstillståndskortet ger dig rätt att arbeta i Sverige hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i ansökan. Kortet gäller för den tid som står i beslutet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Visum

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck i samband med att du visade ditt pass, behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att göra detta så snart som möjligt. Det behöver bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom dessa uppgifter inte kan sparas.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas.

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse kan inte beviljas om du har uppnått den maximala tiden för företagsintern förflyttning. Det innebär att tillstånd inte kan beviljas för längre tid än tre år för chefer och specialister, eller för längre tid än ett år för praktikanter. Om du har ett ICT-tillstånd i en annan EU-stat kan du endast få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse som är giltigt under samma tid som ICT-tillståndet.

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Du som har eller har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara om du inte får den ersättning du har erbjudits eller att dina anställningsvillkor har försämrats.

Om du inte anmäler förändringar som påverkar villkoret för tillståndet kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, att tillståndet återkallas, eller att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Du meddelar förändringar till Migrationsverket genom att skicka ett brev till Migrationsverket där du förklarar vad som har förändrats. Du måste tydligt ange ditt namn och ditt beteckningsnummer (ärendenummer).

Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Även din arbetsgivare ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet.

Om du får en ny anställning eller arbetsgivare kan du ansöka om ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när du befinner dig i Sverige. Även dina familjemedlemmar som har fått uppehållstillstånd som familjemedlem till dig kan ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige

Om du vill fortsätta att arbeta i Sverige ska du förlänga ditt ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse. Ansökan ska göras innan det nuvarande tillståndet går ut. Tillståndet kan förlängas upp till tre år om du arbetar som chef eller specialist, eller upp till ett år om du är praktikant.

I de flesta fall betalar du en avgift för att förlänga ditt tillstånd.

Avgift för ICT-tillstånd

Så ansöker du

Du ansöker om att förlänga ditt ICT-tillstånd med webbansökan.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du ansöker om förlängning av ditt ICT-tillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt tillstånd och dessutom ska du

 • ha haft ICT-tillstånd eller arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

När Migra­tions­verket har tagit emot din ansökan om förläng­ning

Du har rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd gick ut.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan
sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Beslut om förläng­ning

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd behöver du ett uppehållstillståndskort. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Läs mer om uppehållstillståndskort

E-tjänsten underlättar ansökan

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

ICT-till­stånd

Du kan ansöka om ICT-tillstånd via blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige, 184011, som du lämnar in till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan ska göras före inresa och du får inte vara bosatt i ett EU-land.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige, blankett 184011 Pdf, 782.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.com.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

ICT-till­stånd i ett annat EU-land

Om du har ett ICT-tillstånd som du har fått beviljat i ett annat EU-land kan du lämna in din ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige, blankett 184011 Pdf, 782.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • information om anställningen och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden (det här ska du få av din arbetsgivare)
 • ett anställningsavtal från din arbetsgivare utanför EES-området. Om du är praktikant ska du också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige
 • examensbevis/registerutdrag från ditt universitet om du är praktikant
 • information om vilket försäkringsbolag du har tecknat försäkring hos och under vilken period försäkringen gäller
 • dokument som styrker att du har behörighet att utöva yrket om ansökan avser ett reglerat yrke
 • kopia av ditt nuvarande ICT-tillstånd om du har fått ett sådant tillstånd i ett annat EU-land
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Förlänga till­stånd

Du kan ansöka om att förlänga ditt ICT-tillstånd via blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, 184011, som du lämnar in till Migrationsverket.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige, blankett 184011 Pdf, 782.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för ICT-tillstånd

Du ska skicka med

 • blanketten Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett nummer 184011
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kontrolluppgift med uppgift om din inkomst för föregående år om du arbetade i Sverige då
 • lönespecifikationer för i år om du arbetar i Sverige nu
 • information om anställningen och ett fackligt yttrande över de anställningsvillkor du blir erbjuden (det här ska du få av din arbetsgivare)
 • kopia av ditt nuvarande ICT-tillstånd om du ansöker om ICT för rörlighet för längre vistelse
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Förlänga till­stånd för familj

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker de via blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, 132011.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

När din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd samtidigt som du ansöker om permanent uppehållstillstånd tillkommer nya krav.

Läs mer om vad som gäller när du har eller ska ansöka om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker samtidigt som dig

Vanliga frågor och svar om ICT-till­stånd

När det i frågorna och svaren står ICT-tillstånd betyder det oftast både ICT-tillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Ett värdföretag är ett etablerat företag utanför EU/EES och Schweiz. Värdföretaget ska även vara etablerat i Sverige och vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern. Det har ingen betydelse i vilken rättslig form företaget bedrivs. Värdföretaget kan därför drivas som till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag.

Begreppet ersättning är vidare än begreppet lön. Med lön brukar avses grundlön och vissa tillägg som anställde kan ha rätt till, till exempel tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Begreppet ersättning innefattar själva lönen men även annat som typiskt sett ingår i lönen för arbetstagare i Sverige med en jämförbar befattning. Vad som ingår i ersättningen kan därför variera mellan olika branscher. För att bedöma en ansökan måste Migrationsverket kontrollera kollektivavtal eller vad som är brukligt i den aktuella branschen.

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett ICT-tillstånd. Du behöver en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Även i det fallet behöver du visa att du har tecknat eller ansökt om en sjukförsäkring under tre månader för att täcka tiden fram till dess att du blir folkbokförd.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig. Du bör därför omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring via din arbetsgivare.

Utöver dessa försäkringar behöver du själv ansöka om en heltäckande sjukförsäkring som gäller om du behöver vård i Sverige. Läs mer i frågorna Varför behöver jag en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige och Vad är en heltäckande sjukförsäkring?

ICT-ansökningar hanteras inom 30 dagar. Om din ansökan behöver kompletteras kan det ta längre tid.

Du som har eller har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla till Migrationsverket om något förändras som påverkar villkoren för tillståndet. Det kan till exempel vara att du inte får den ersättning du har erbjudits eller att dina anställningsvillkor försämras.

Om du inte anmäler förändringar som påverkar villkoret för tillståndet kan detta leda till avslag på din ansökan om tillstånd eller förlängt tillstånd, att tillståndet återkallas, eller att du i värsta fall kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Även ett värdföretag ska underrätta Migrationsverket om förändringar som påverkar villkoren för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Nej. Migrationsverket får inte bevilja arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen om du tänker arbeta i Sverige inom ramen för ett ICT-tillstånd.

Ett undantag är om du ska arbeta i Sverige mindre än 90 dagar. Då kan du få ett arbetstillstånd enligt de nationella bestämmelserna.

Du kan inte få ett ICT-tillstånd om du

 • är bosatt inom EU. Du räknas oftast som bosatt inom EU om du har ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land på annan grund än besök
 • är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
 • är gästforskare
 • är utstationerad enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz
 • är studerande
 • hyrs ut av en arbetsförmedling, ett bemanningsföretag eller av ett annat företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag.

Om du har ett erbjudande om en anställning hos en annan arbetsgivare, eller har blivit erbjuden en lokalanställning hos värdföretaget där du är eller har varit koncernanställd, kan du lämna in din ansökan om arbetstillstånd när du befinner dig i Sverige. Ansökan prövas i sådana fall enligt de nationella reglerna och inte på ICT-bestämmelserna.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Om du har lämnat in din ansökan innan ditt tidigare tillstånd har slutat gälla få du fortsätta arbeta i Sverige medan Migrationsverket prövar din ansökan.

Om du lämnar Sverige och ansöker om ett nytt tillstånd från ett land utanför EU/EES kan du få ett nytt ICT-tillstånd om du uppfyller villkoren. Du kan inte ansöka från Sverige eftersom du redan har haft tillstånd under tre år.

Du kan alltså förflyttas till Sverige inom företaget flera gånger men efter att du har haft ICT-tillstånd i tre på varandra följande år måste du resa ut från Sverige och EU/EES för att ansöka om ett nytt ICT-tillstånd.

Nej, ett ICT-tillstånd kan inte förlängas för längre tid än tre år. Vill du ansöka om ett nytt ICT-tillstånd efter tre år måste du lämna EU/EES-området och ansöka på nytt.

Nej, du kan ansökan om ett nytt ICT-tillstånd så snart det föregående tillståndet slutar gälla och du har lämnat EU/EES-området. Ansökan om ett nytt ICT-tillstånd kan inte beviljas förrän det föregående ICT-tillståndet slutar gälla.

När du har haft arbetstillstånd i Sverige i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Du kan räkna med tiden som du har haft ICT-tillstånd i den sammanlagda tillståndstiden.

När Migrationsverket prövar ansökan om permanent uppehållstillstånd kontrollerar Migrationsverket bland annat att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete som du har haft tillstånd för, under den period som du har haft ett tillstånd för arbete i Sverige.

Har du haft ett ICT-tillstånd i tre år är kraven för att få ett permanent uppehållstillstånd inte uppfyllda. Permanent uppehållstillstånd får ges först efter att du har haft tillstånd för arbete i Sverige i fyra år.

Har du haft ett ICT-tillstånd i tre år och därefter fått ett nytt ICT-tillstånd för två år kommer frågan om permanent uppehållstillstånd prövas först efter att ditt tvååriga tillstånd slutar gälla. Observera att du behöver lämna in ansökan om förlängt ICT-tillstånd innan det föregående tillståndet slutar gälla.

Ja.

Ja, om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga till en migrationsdomstol. I beslutet du får står det hur du ska göra för att överklaga.

Om du har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land och ska tjänstgöra i Sverige ska du ansöka om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse om vistelsen i Sverige är längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

När du ansöker ska du bland annat skicka med en kopia av ditt uppehållstillståndskort. Av kortet ska det framgå att du har ett ICT-tillstånd.

Eftersom du har ett ICT-tillstånd i ett EU-land får du resa in, vistas och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Företaget i Sverige ska vara en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern som det företag som är etablerat i EU-landet där du arbetar. Ditt tillstånd i Spanien måste vara giltigt under hela den period du ska vistas och arbeta i Sverige.

Du ska ansöka om ICT-tillstånd i det EU-land där du ska arbeta längst tid. Sedan kan du utnyttja din rätt till rörlighet för vistelse i Sverige. Det innebär att du får arbeta i Sverige i 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Om ditt arbete i Sverige är längre än 90 dagar kan du ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Så länge ditt tillstånd i det andra EU-landet är giltigt får du arbeta i Sverige under tiden som Migrationsverket prövar din ansökan.

Om du har ett ICT-tillstånd utfärdat i Sverige och ansöker om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i ett annat EU-land och de avslår din ansökan, ska du återtas till Sverige. Detta gäller också om EU-landet inte vill att du är i landet för arbete under en kortare vistelse eller om ditt ICT-tillstånd har slutat gälla eller återkallats. Det andra EU-landet måste begära att du lämnar det landet.

När du har återtagits har du rätt att vistas i Sverige under den resterande tillståndstiden och kan då ansöka om en förlängning av tillståndstiden eller om ett nationellt uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Om tillståndstiden har gått ut och du inte längre har något tillstånd som ger dig rätt att vistas i Sverige, får du ändå vistas i Sverige under tre månader. Om du vill ansöka om nytt tillstånd måste du lämna Sverige.

Det här gäller även för dina familjemedlemmar.

Personer som är bosatta inom EU omfattas inte av reglerna om ICT-tillstånd. Om du fortfarande bor i Sverige kommer Migrationsverket att pröva din ansökan om förlängning enligt reglerna i 6 kap, 2 § utlänningslagen. Om du inte längre bor i Sverige utan har rest tillbaka till ditt hemland omfattas du av reglerna om ICT-tillstånd. Om du är i hemlandet för bara en kortare period, till exempel på semester, prövar Migrationsverket din ansökan enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.

Om du är specialist inom en etablerad koncern och ska arbeta inom koncernen i Sverige i mer än 90 dagar omfattas du av ICT-bestämmelserna. Det innebär att du behöver ansöka om ICT-tillstånd innan du reser in i Sverige. Om du ska arbeta kortare tid än 90 dagar behöver du varken ett ICT-tillstånd eller arbetstillstånd. Om du behöver visum för att resa in i Sverige ska du ansöka om visum.

Om du redan har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land kan du arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan att ansöka om tillstånd. Om du ska arbeta en längre period måste du ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Frågor och svar om familjemedlemmar

Ja, även din familj kan ansöka och få uppehålls- och arbetstillstånd. Som familjemedlemmar räknas make/maka, sambo och registrerad partner och ogifta barn under 18 år. För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna försörja både dig själv och din familj.

Läs mer om försörjningskrav för arbetstagare

Ett barn som tidigare har haft uppehållstillstånd som familjemedlem men som har fyllt 18 år vid förlängningsansökan kan inte få fortsatt uppehållstillstånd som familjemedlem.

Familjemedlemmar till dig som har ett ICT-tillstånd får uppehållstillstånd för samma tid som dig. Om du lämnar EU/EES för att ansöka om en ny ICT-period behöver även din familj lämna landet eftersom även de ska ansöka om och få tillståndet beviljat före inresan.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: