Arbetstillstånd för artister

Som artist räknas till exempel sångare, musiker, dansare, cirkusartister, skådespelare, regissörer och filmare. Du som följer med som tekniker och liknande räknas också in i denna kategori. Artister som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd.

Krav för arbets­till­stånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha en anställning i Sverige med anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha ett skriftligt anställningsavtal eller ett kontrakt med arrangören i Sverige, underskrivet av båda parter
 • ha en anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning. Det innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Läs om gällande försörjningskrav här

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort
 • kontraktet som ska innehålla eventuell turnéplan, gage, tidpunkt och plats för engagemanget och vara undertecknat av dig och arrangören.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Det här är särskilt viktigt att tänka på om ansökan gäller ett engagemang som ligger nära i tid.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Du behöver inte ha arbetstillstånd om du

 • har ett tillfälligt engagemang för en radio- eller TV-utsändning av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB.
 • ska arbeta tillfälligt i Sverige i högst fjorton dagar under en period av tolv månader. Det gäller dig som artist, dina tekniker och annan turnépersonal. Förutsättningen är att det finns en inbjudan från en etablerad arrangör.

Medborgare i vissa länder kan dock behöva visum.

Lista över etablerade arrangörer

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Du som inte behöver visum lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du angav i din ansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid som du erbjuds arbete men inte längre än ditt pass är giltigt. Om du ska fortsätta arbeta i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader ska visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Svenska institutets webbplats om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck om du kan resa utan visum

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du. Som familj räknas

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerade partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år.

Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.

Om du får tillstånd för minst sex månader kan din partner också få arbetstillstånd.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska de ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Om ditt kontrakt med arrangören blir förlängt ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Om du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och om du ansökt innan det nuvarande tillståndet går ut har du rätt att fortsätta arbeta medan du väntar på beslut.

Du kan få tillstånd för den tid engagemanget pågår men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd som artist kan beviljas för högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Om du fortfarande har kontrakt efter fyra år kan du få permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge du bor i Sverige.

Så ansöker du

Du ansöker om att förlänga ditt tillstånd via webben. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i samma webbansökan.

Tillsammans med din ansökan om förlängning ska du skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • anställningsavtalet eller kontraktet
 • anställningsintyg från alla dina arbetsgivare med uppgift om de tider du arbetat i Sverige om du haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år och om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

När vi har tagit emot din ansökan om förläng­ning

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck på Migrationsverket så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Viktigt om försäk­ring

För att du ska kunna få arbetstillstånd måste din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar din anställning. Försäkringen ska gälla från och med den dagen som du börjar arbeta.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det räcker däremot inte att vara inskriven hos Försäkringskassan för att uppfylla försäkringskraven som gäller för arbetstillstånd.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 836 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, 148011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige, blankett 148011 Pdf, 836 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: