Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Generella frågor och svar
 • Behöver jag ett pass när jag ansöker om arbetstillstånd?

  Ja, för att få arbetstillstånd ska du ha ett giltigt pass. Du ska bifoga en kopia av ditt pass i din ansökan.

  Läs mer om hur passkopian ska se ut

 • Vem påbörjar ansökan?

  Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress. Din arbetsgivare skickar sedan anställningserbjudandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som du ska utföra. När arbetsgivaren får tillbaka yttrandet slutför arbetsgivaren sin del av ansökan. Du får sedan ett mejl med instruktioner för att fylla i din del av ansökan.

  Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd 

  I vissa fall behövs inget anställningserbjudande. Det gäller till exempel om du är gästforskare. Gästforskare ska i stället lämna in ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet).

  Läs mer om särskilda regler för vissa yrken och länder

 • Får jag ta hjälp av ett ombud?

  Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

  Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

 • När behöver jag inte ha arbetstillstånd?

  Vissa personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

  Läs mer om undantaget från kravet på arbetstillstånd

 • Vilken ansökan ska jag använda om jag är i Sverige och har uppe­hålls- och arbets­till­stånd för arbete och nu ska byta arbets­gi­vare?

  Du kan lämna in en ansökan på webben. Arbetsgivaren påbörjar i de flesta fall ansökan.

  Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

  Läs mer här om vad som kan gälla vid byte av arbete

 • Hur lång tid innan mitt arbetstillstånd slutar gälla ska jag lämna in en ny ansökan?

  Du ska lämna in din ansökan innan ditt arbetstillstånd slutar gälla. Du ska inte lämna in din ansökan mer än fyra månader innan ditt arbetstillstånd slutar gälla om din ansökan avser samma arbetsgivare och yrke som du redan har tillstånd för. Om du byter yrke eller arbetsgivare måste du ibland lämna in en ansökan innan ditt arbetstillstånd slutar gälla.

  Läs mer i frågan Får jag byta yrke eller arbetsgivare utan att meddela Migrationsverket?

 • Vad innebär förvaltningslagen som började gälla 1 juli 2018 för mig som sökande?

  Den nya förvaltningslagen är till för dig som är sökande för att du ska känna dig mer trygg i hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar ditt ärende.

  Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du enligt förvaltningslagen skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.

  För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du fylla i blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, nummer 271011, och skicka den till Migrationsverket.

  Begäran om att avgöra ett ärende, nummer 271011PDF

 • Får jag byta yrke eller arbetsgivare utan att meddela Migrationsverket?

  Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, om du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Då ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd.

  När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på ditt arbetstillstånd kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan.

  Det framgår av ditt tidigare beslut hur ditt arbetstillstånd är begränsat.

  Läs mer om vad som gäller vid byte av arbete

 • Vad händer om jag inte kan påbörja min anställning i tid?

  Om du inte påbörjar din anställning inom fyra månader efter att du har fått arbetstillstånd kan ditt arbetstillstånd återkallas. Det innebär att du inte längre har rätt att arbeta i Sverige.

Frågor och svar om lön och övriga anställningsvillkor
 • Vad är kraven gällande lön?

  För att kunna få arbetstillstånd ska du bland annat erbjudas en lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du måste också arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

  Det är du som ansöker om arbetstillstånd som ska bevisa att din lön är i nivå med gällande kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

 • Vad gör jag om lönen är i nivå med vad som är brukligt inom branschen, men ändå under kollektivavtalet?

  Migrationsverket har möjlighet att jämföra din lön med gällande kollektivavtal och det fackliga yttrande som lämnas in tillsammans med ditt anställningserbjudande.

  Om din lön är sämre än gällande kollektivavtal är det du som ska visa att din lön är i nivå med vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du kan till exempel lämna in information och dokumentation som visar detta.

 • Vad gäller om jag förutom min lön även har andra ersättningar och förmåner?

  Om din grundlön inte är tillräcklig prövar Migrationsverket om det finns andra ersättningar eller förmåner i anställningserbjudandet som ska räknas som lön. Rena lönetillägg räknas som lön men semesterersättning eller ersättning för mertid och övertid räknas inte som lön. Traktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg räknas också som lön. Ersättning för tidsbegränsade tjänsteresor ingår däremot inte. Fri bostad räknas som lön, så länge det inte endast är fri bostad vid tjänsteresor. Även andra förmåner som inte är kopplade till tjänsten eller tjänsteresor kan räknas med i lönen. Det kan vara mat, resor till och från jobbet eller bil som används privat.

  För att ersättningen eller förmånen ska räknas med i lönen krävs att dessa uttryckligen framgår av anställningsvillkoren och är regelbundet återkommande. Det måste också finnas tillräckliga uppgifter för att Migrationsverket ska kunna värdera ersättningen eller förmånen som du får. Det är du som söker arbetstillstånd som ska visa att du får en ersättning eller förmån som ska räknas som lön.

  Migrationsverket har tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, är tillräcklig för att uppfylla kravet på arbetstillstånd.

  Läs det rättsliga ställningstagandet, SR 52/2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Varför ska det framgå vilka arbetsuppgifter jag ska ha?

  Migrationsverket behöver veta vilket yrke du ska arbeta inom men även vilka arbetsuppgifter du har. Dessa uppgifter har bland annat betydelse vid bedömningen av om den erbjudna lönen motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Frågor och svar om försäkringar
 • Vilka försäkringar krävs?

  Du ska omfattas av försäkringar som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

  För att ha försäkringar som är i nivå med kollektivavtal krävs att du omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Om din anställning omfattas av ett gällande kollektivavtal ingår dessa försäkringar för dig i avtalet.

  Om du har ett sämre försäkringsskydd kan din arbetsgivare kompensera dig med till exempel högre lön så länge som dina anställningsvillkor inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

 • Vilka uppgifter om försäkringar ska lämnas?

  Första gången du ansöker om arbetstillstånd ska din arbetsgivare uppge vilka försäkringar som kommer att tecknas för dig. Om du ansöker om förlängning ska du uppge vilka försäkringar du har omfattats av under ditt tidigare arbetstillstånd. Ibland kan Migrationsverket behöva göra ytterligare kontroller gällande tecknade försäkringar. I de fallen skickar Migrationsverket en komplettering om detta.

 • När ska försäkringarna tecknas?

  Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig och försäkringarna ska gälla från det att du börjar arbeta. Om du inte har omfattats av försäkringar under hela den tid du har arbetat ska du ange detta i din ansökan och förklara varför.

 • Vad gäller om jag omfattas av utländska försäkringar?

  Även utländska försäkringar kan tecknas. Det är viktigt att de försäkringar som arbetsgivaren har tecknat inte är sämre än de som följer av kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Uppgift om försäkring ska därför lämnas vid ansökan.

Frågor och svar om annonsering
 • När måste annonsering ske?

  Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet.

  Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

 • När behöver arbetsgivaren inte annonsera ut tjänsten?

  I vissa fall behöver inte arbetsgivare annonsera ut tjänsten.

  Arbetsgivaren behöver inte annonsera ut tjänsten om ansökan gäller en anställning som du har sedan tidigare.

  Om du är anställd utomlands och ska arbeta i Sverige på entreprenad, i ett bemanningsföretag eller på grund av en koncern- eller företagsförflyttning behöver arbetsgivaren inte annonsera ut tjänsten. Anledningen till detta är att det handlar om en anställning som du redan har. Om du vid ett senare tillfälle blir lokalanställd ska din arbetsgivare i Sverige annonsera ut din tjänst vid det tillfället.

  En arbetsgivare behöver inte annonsera ut en tjänst som normalt inte står öppen för den reguljära arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara anställning som imam, präst, ledningspersonal vid företag eller anställda vid utländska statliga institutioner.

  Om det företag som du arbetar på byter ägare kan det vara en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att den nya ägaren är skyldig att ta över befintlig personal till befintliga anställningsvillkor. Då behöver din tjänst inte annonseras ut på nytt.

  Om du har ett arbetstillstånd som endast är begränsat till ett yrke får du byta arbetsgivare utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd så länge ditt arbete är inom samma yrke. I de fallen behöver din arbetsgivare inte annonsera ut din tjänst.

 • När måste en internationell koncern annonsera en tjänst?

  Om du redan är anställd inom koncernen i ett annat land och stationeras till företaget i Sverige en viss tid och sedan ska återgå till din anställning i hemlandet behöver tjänsten inte annonseras ut. Är det fråga om en nyrekrytering till en tjänst i Sverige krävs att tjänsten annonseras ut även om du har varit anställd på en annan befattning inom koncernen. Tjänsten måste också annonseras om din tjänst flyttas över till företaget i Sverige.

 • Måste tjänsten annonseras ut om jag har ett uppehållstillstånd som är begränsat till yrke och byter arbetsgivare inom samma yrke?

  Nej, kravet på unionsföreträde och utannonsering gäller inte vid byte av anställning inom samma yrke om du har ett arbetstillstånd som är knutet endast till yrke. Tjänsten behöver därmed inte utannonseras.

 • Hur ska tjänsten annonseras ut?

  Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Genom att annonsera i Arbetsförmedlingens platsbank blir annonsen synlig även i den europeiska platsbanken EURES och personer bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet.

  Det är möjligt att annonsera ut tjänsten genom andra kanaler än Arbetsförmedlingen så länge annonsen har gjorts tillgänglig inom EU/EES och Schweiz på annat sätt, till exempel genom annonsering via någon annan etablerad europeisk kanal för platsannonser. Det räcker inte att annonsera på arbetsgivarens webbplats eller i ett antal större tidningar. Om annonsering har skett på annat sätt än genom Arbetsförmedlingen och EURES är det viktigt att visa att annonseringen har nått ut inom EU/EES och Schweiz på ett motsvarande sätt.

  När det gäller en tjänst som kan bli aktuell endast för en begränsad krets av personer, som kan nås med riktade rekryteringsåtgärder, kan det vara tillräckligt att tjänsten har utannonseras i en databas för rekrytering som används av den aktuella kretsen av personer. Vid bedömningen av vilka rekryteringsåtgärder som krävs bör arbetsgivaren till exempel ta hänsyn till om tjänsten är särskilt reglerad, om tjänsten ställer höga krav på utbildning eller erfarenhet, eller om tjänsten på grund av sin speciella karaktär endast kan vara aktuell för en begränsad krets av personer.

 • Hur länge ska tjänsten annonseras ut?

  En annons ska ligga ute under tio dagar. Annonseringen bör ske i viss anslutning till anställningens början. Annonsering av en tjänst avbryts när ett anställningserbjudande upprättas.

  Om annonsens slutdatum är längre tillbaka än sex månader innan anställningen ska påbörjas kan det innebära att ansökan om arbetstillstånd avslås.

Frågor och svar om fackligt yttrande
 • Varför behövs ett fackligt yttrande?

  Anledningen till att en facklig organisation ska få tillfälle att lämna synpunkter över anställningserbjudandet är för att säkerställa att löne- och anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller enligt kollektivavtal eller som är brukligt inom yrket eller branschen.

 • Vem ansvarar för att lämna in fackligt yttrande?

  Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att hämta in ett fackligt yttrande. Om arbetsgivaren inte har hämtat in ett fackligt yttrande skickar Migrationsverket anställningserbjudandet till berörd facklig organisation. Detta kommer att fördröja handläggningstiden. Därför är det viktigt att arbetsgivaren själv hämtar in det fackliga yttrandet.

 • Vad händer om den fackliga organisationen inte vill yttra sig?

  Om den fackliga organisationen avstår från att lämna synpunkter över anställningsvillkoren kommer Migrationsverket att ta ställning till om de erbjudna anställningsvillkoren motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Frågor och svar om arbetsgivaren
 • Varför ska arbetsgivaren lämna uppgift om antal anställda i företaget?

  Inom vissa branscher finns det högre utredningskrav men arbetsgivare med fler än 50 anställda undantas från dessa krav. Uppgiften är också viktig när Migrationsverket tittar på om arbetsgivaren har betalat in de arbetsgivaravgifter som den ska göra. Om företaget tillhör en koncern är det antal anställda i företaget i Sverige som ska uppges.

 • Varför vill Migrationsverket ha uppgifter om när företaget startade sin faktiska verksamhet?

  Migrationsverket behöver veta när den faktiska verksamheten startade för att kunna bedöma om det är en nystartad verksamhet. För nystartade verksamheter gäller särskilda utredningskrav vilket innebär att ytterligare handlingar ska lämnas in vid ansökan.

  Läs mer på sidan Högre krav för vissa branscher

 • Varför behöver Migrationsverket veta vilket datum arbetsgivaren blev ansluten till gällande kollektivavtal?

  Migrationsverket behöver känna till datum för när avtalet tecknades för att kunna se hur länge du har omfattats av kollektivavtalet. Det datum som ska anges är när avtalet tecknades.

Frågor och svar om förlängningar
 • När behöver jag lämna in kontrolluppgift från Skatteverket?

  Du ska lämna in kontrolluppgift från Skatteverket när du ansöker om förlängning. För att visa att du uppfyllt villkoren för arbetstillstånd ska du skicka in en sammanställning av dina kontrolluppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor.

  Läs mer om kontrolluppgifter vid ansökan om förlängning

 • Vad gäller om jag får lön från hemlandet?

  Om du inte har betalat skatt i Sverige ska du i stället för kontrolluppgift bifoga en sammanställning månad för månad av din lön och dina traktamenten. Ange vad din lön motsvarar i svenska kronor per månad. Ange även hur många dagar per månad som du har arbetat i Sverige. Migrationsverket kan behöva komplettera ditt ärende med underlag som visar den lön du har fått.

 • Vad gäller om jag har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet?

  När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda varje månad under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Ett acceptabelt avbrott i anställningen är att vara sjukskriven eller föräldraledig. Ange i ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och varför. Bifoga intyg som visar din frånvaro, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

  Om du inte har arbetat alls eller endast under en mycket begränsad tid kan du få avslag i samband med din ansökan om permanent uppehållstillstånd.

 • Kan andra avbrott än sjukdom och föräldraledighet accepteras?

  Det finns möjlighet att ha vissa avbrott i anställningen som inte beror på föräldraledighet eller sjukskrivning. Till exempel om du har varit tjänstledig eller rest till hemlandet. Avbrott i anställningen upp till två månader kan godtas. Ange i ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och varför.

  Se även frågan Vad gäller om jag har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet?

 • Vad gäller om jag har tillstånd i eller har besökt andra Schengenländer under tillståndsperioden?

  Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, eller har varit på besök i ett annat Schengenland under tiden som du har haft arbetstillstånd i Sverige, ska du ange detta i din ansökan om förlängning. Detta har bland annat betydelse när Migrationsverket prövar om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Då tittar Migrationsverket på i vilken utsträckning du har varit utrest från Sverige och vilken betydelse detta har för din anknytning till Sverige.

 • Hur bedöms anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning?

  När du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket om du uppfyllt villkoren för tillståndet under din tidigare tillståndsperiod och om du uppfyller villkoren för att beviljas ett nytt arbetstillstånd.

  Vid en förlängningsansökan ska Migrationsverket göra en helhetsbedömning över anställningsvillkoren över tid.

 • Måste min arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal?

  Nej, så länge som villkoren i ditt anställningsavtal inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

  Det krävs inte att en arbetsgivare ska erbjuda villkor som helt motsvarar kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal ska kunna utforma sina villkor på ett sätt som avviker från kollektivavtal så länge som villkoren inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

 • Vad händer om villkoren ändras under min tillståndsperiod?

  Anställningsvillkor kan ändras under en tillståndsperiod, och vissa villkor kan ibland avtalas retroaktivt. För vissa arbetstagare är det också möjligt att ingå enskilda överenskommelser med arbetsgivaren om villkor rörande till exempel semester och pensionsinbetalningar.

  Det är du som ansöker om arbetstillstånd som ska bevisa att dina anställningsvillkor är i nivå med vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du kan till exempel lämna in information och dokumentation som visar detta.

 • Vad händer med mig om Migrationsverket hittar en brist och berättar det för min arbetsgivare?

  Om din arbetsgivare rättar en brist först efter att Migrationsverket har påtalat det värderar vi detta i vår helhetsbedömning.

  Vi gör en individuell bedömning och kontrollerar bland annat om villkoren har varit i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen och vilka åtgärder som din arbetsgivare har vidtagit för att kompensera bristen.

  Vi tittar även på andra omständigheter som talar för och emot att ansökan ska beviljas.

 • Vad händer om min arbetsgivare har rättat till en tidigare brist i anställningsvillkoren?

  Om du inte har fått anställningsvillkor som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen under en viss period men din arbetsgivare har rättat bristen innan Migrationsverket har påtalat den ska vi beakta det vid helhetsbedömningen.

  Då tittar vi på vilken bristen är och varför den har gjorts. Utifrån en helhetsbedömning kan exempelvis mindre administrativa brister tillåtas. Även en mindre betydande brist som har pågått en längre tid kan tillåtas.

  Utgångspunkten är att en brist ska ha åtgärdats av arbetsgivaren och att du ska ha kompenserats för bristen, om det är möjligt. Bristen ska också ha åtgärdats i nära anslutning till att den upptäcktes.

 • Vad händer om bristerna beror på andra saker, än min arbetsgivares hantering?

  Migrationsverket tittar på när under anställningstiden som bristen har uppkommit. Om exempelvis din löneutbetalning har försenats eller en försäkring inte har kunnat tecknas på grund av svårighet att ordna folkbokföring eller bankkonto i samband med att du tillträdde din tjänst kan det vanligtvis accepteras om du har kompenserats.

 • Kan jag arbeta medan min ansökan om förlängning handläggs?

  För att du ska ha rätt att arbeta under tiden som din ansökan om förlängning handläggs krävs att du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och att du har lämnat in din ansökan innan giltighetstiden på ditt förra arbetstillstånd löpte ut.

 • Kan jag resa ut ur Sverige när jag väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd?

  Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det nya uppehålls- och arbetstillståndet inte är klart riskerar du att inte få komma in i Sverige om du befinner dig utanför landets gränser. Därför behöver du alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige.

  Här kan du hitta information om hur lång tid det har tagit att få ett beslut från Migrationsverket i tidigare ärenden

 • Jag har haft ett arbetstillstånd i två år men fick avslag när jag ansökte om förlängning på grund av brister hos min tidigare arbetsgivare. Kan jag resa hem för att ansöka om ett nytt arbetstillstånd?

  Ja, du kan ansöka om ett nytt arbetstillstånd när du har rest tillbaka till ditt hemland.

Frågor och svar om familj
 • Får min medföljande familj också arbeta i Sverige?

  Ja, de familjemedlemmar som får ett uppehålls- och arbetstillstånd får arbeta i Sverige. De är inte begränsade till ett yrke eller en arbetsgivare.

 • Får jag ta hjälp av ett ombud?

  Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

  Om hela familjen ska företrädas av ombudet ska fullmakt bifogas för alla familjemedlemmar.

  Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

  Fullmakt, blankett nummer 106011 PDF

 • Går det att styrka släktskap med familjemedlem genom att lämna in ett pass där familjen finns införd?

  Nej, även födelsebevis måste bifogas.

 • Går det att skicka barnets pass istället för födelsebevis om föräldrarnas namn finns införda i passhandlingen?

  Nej, även födelsebevis måste bifogas.

 • Måste vi bifoga personbevis när jag och min familj ansöker om permanent uppehållstillstånd?

  Nej, om du och dina familjemedlemmar ansöker om permanent uppehållstillstånd behöver ni inte bifoga personbevis. Om Migrationsverket behöver se folkbokföring kan vi själva hämta information via Skatteverket.

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd
 • Vad krävs för att kunna få permanent uppehållstillstånd?

  När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Du ska ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som du har haft arbetstillstånd för.

  Migrationsverket kontrollerar att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete. Du ska också ha uppfyllt villkoren för arbetstillstånd under tillståndstiden.

  Läs mer om hur vi bedömer anställningsvillkoren under frågan Hur bedöms anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning?

 • Vad kontrollerar Migrationsverket vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd?

  Migrationsverket kontrollerar att dina anställningsvillkor har uppfyllts under dina tidigare tillståndsperioder genom de kontrolluppgifter och lönespecifikationer som du lämnar in. Vi kontrollerar även om du har omfattats av försäkringar under din tillståndstid.

  Dina anställningsvillkor får inte ha varit sämre än vad som följer av kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Migrationsverket gör en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor över tid. Om det finns brister kontrollerar vi varför det finns en brist och om den har rättats till.

 • Kan jag ändå få fortsatt arbetstillstånd, även om jag inte kan få permanent uppehållstillstånd?

  Om du inte kan få permanent uppehållstillstånd kan du få ytterligare ett arbetstillstånd om du har särskilda skäl.

  Det kan till exempel finnas särskilda skäl att få arbetstillstånd för längre tid än fyra år om du är anställd i en koncern utomlands och upprepade gånger sänds till Sverige för att utföra arbete här under en begränsad tid.

  Det kan också finnas särskilda skäl att få förlängt arbetstillstånd om du inte har för avsikt att bosätta dig i Sverige men under en kortare tid behöver ytterligare tillstånd för att slutföra en arbetsuppgift.

  Om du har varit arbetslös och därför inte kan få permanent uppehållstillstånd kan det finnas särskilda skäl att i stället få ett förlängt arbetstillstånd.

  Som längst kan du få arbetstillstånd under sex år.

 • Jag har inte längre något arbete, påverkar det mina möjligheter att få permanent uppehållstillstånd?

  Om du har haft tillstånd för arbete under fyra år under en sjuårsperiod behöver du inte ha en fortsatt anställning för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det krävs att du under tillståndstiden har haft anställning och arbetat, och att anställningsvillkoren har varit uppfyllda.

 • Jag har varit föräldraledig under min anställning, påverkar det min ansökan om permanent uppehållstillstånd?

  Om du har haft avbrott i din anställning på grund av sjukdom eller föräldraledighet ska du lämna in utbetalningsuppgifter från Försäkringskassan. Om du kan visa att du har varit sjukskriven eller föräldraledig godtas dessa avbrott, men om du endast har arbetat under en begränsad tid kan det försvåra dina möjligheter att få permanent uppehållstillstånd.

  Andra typer av avbrott i anställningen godtas inte i samma omfattning.

 • Jag har haft ett arbetstillstånd i fyra år men fick avslag när jag ansökte om permanent uppehållstillstånd. Kan jag resa hem för att ansöka om ett nytt tidsbegränsat arbetstillstånd?

  Det är som regel endast möjligt att få arbetstillstånd i fyra år under en sjuårsperiod. Eftersom du redan har haft arbetstillstånd i fyra år kan du inte få ett nytt tidsbegränsat arbetstillstånd direkt efter din hemresa. Du kan få ett nytt arbetstillstånd när sjuårsperioden löpt ut. Sjuårsperioden börjar räknas från den dagen du fick ditt första arbetstillstånd.

  Läs mer om hur du ska beräkna din sammanlagda tid i Rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tillståndstid enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  I stället för arbetstillstånd kan du ansöka om EU-blåkort. EU-blåkort ger dig rätt att arbeta i Sverige.

  Du kan få ett EU-blåkort om du har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning, har en högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

  Om du uppfyller kraven för EU-blåkort kan du få ett sådant även om du redan har haft ett arbetstillstånd i fyra år. Du måste lämna Sverige innan du ansöker om EU-blåkort.

  Läs mer om EU-blåkort

  Om du ska säsongsarbete kan du istället ansöka om ett arbetstillstånd för säsongsarbete. Om du är anställd på ett företag utanför EU/EES och Schweiz och ska arbeta som chef, specialist eller praktikant på företaget i Sverige kan du ansöka om ett ICT-tillstånd. Även detta kan du beviljas trots att du redan haft arbetstillstånd i fyra år.

  Läs mer om arbetstillstånd för säsongsarbetare

  Läs mer om ICT-tillstånd

 • Jag har haft arbets­till­stånd som slutade gälla för sex år sedan, och så har jag haft ett nytt arbetstillstånd under de två senaste åren. Jag har nu ansökt om förlängning . Kan jag få perma­nent uppe­hålls­till­stånd?

  Nej, du kan inte få permanent uppehållstillstånd eftersom du inte har haft arbetstillstånd i fyra år under de senaste sju åren. Du kan däremot få ett nytt tidsbegränsat arbetstillstånd.

 • Jag har haft arbetstillstånd i fyra år, men det är bara under de två senaste åren som jag har varit i Sverige och arbetat. Kan jag få ett nytt arbetstillstånd?

  Det är bara det tillstånd som du faktiskt har använt som räknas in när Migrationsverket beräknar din sammanlagda tillståndstid. Så snart du rest in i Sverige räknas ditt tillstånd som använt. Eftersom du inte reste in i Sverige under ditt första arbetstillstånd räknas endast dina två senaste år av arbetstillstånd. Om du uppfyller villkoren för fortsatt tillstånd kan du därför få ett nytt tidsbegränsat arbetstillstånd.

  Om du hade rest in i Sverige under din första tillståndsperiod ska den tiden räknas med. Det gäller även om du exempelvis dröjde till slutet av giltighetstiden med att resa in i Sverige eller, efter inresan, aldrig påbörjade din anställning. Då krävs det särskilda skäl för att få ett fortsatt tidsbegränsat arbetstillstånd.

  Läs mer om hur du ska beräkna din sammanlagda tid i Rättsligt ställningstagande om beräkning av sammanlagd tillståndstid enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?