Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd

Gene­rella frågor och svar om arbetstillstånd

Ja, för att få arbetstillstånd ska du ha ett giltigt pass. Du ska bifoga en kopia av ditt pass i din ansökan.

Läs mer om hur passkopian ska se ut

Ja, du har tre månader på dig att hitta en ny anställning efter det att din tidigare anställning har upphört om du under den tiden har ett gällande tillstånd för arbete. Om du vill ansöka om förlängt tillstånd behöver du ha en anställning när du lämnar in din ansökan i Sverige. Det är viktigt att du ansöker om ett nytt arbetstillstånd inom den tiden.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress. Din arbetsgivare skickar sedan informationen om anställningen till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som du ska utföra. När arbetsgivaren får tillbaka yttrandet slutför arbetsgivaren sin del av ansökan. Du får sedan ett mejl med instruktioner för att fylla i din del av ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd 

I vissa fall behövs inte någon information om anställningen. Det gäller till exempel om du är gästforskare. Gästforskare ska i stället lämna in ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet).

Läs mer om särskilda regler för vissa yrken och länder

Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vissa personer kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

Läs mer om undantaget från kravet på arbetstillstånd

Du ska inte lämna in din ansökan mer än fyra månader innan ditt arbetstillstånd slutar gälla om din ansökan avser samma arbetsgivare och yrke som du redan har tillstånd för. Du ska lämna in din ansökan innan ditt arbetstillstånd slutar gälla. Om du inte ansöker i tid får du inte arbeta under handläggningstiden. 

Om du byter yrke eller arbetsgivare kan du ibland behöva lämna in en ansökan innan ditt arbetstillstånd slutar gälla.

Läs mer i frågan Får jag byta yrke eller arbetsgivare utan att meddela Migrationsverket?

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått fyra månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.

För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du göra detta skriftligen. Använd gärna blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, nummer 270011, och skicka den till Migrationsverket.

En begäran kan endast skickas in en gång i varje ärende.

Begäran om att avgöra ett ärende, 270011 Pdf, 662.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, om du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Då ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd.

När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på ditt arbetstillstånd kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan.

Det framgår av ditt tidigare beslut hur ditt arbetstillstånd är begränsat.

Läs mer om vad som gäller vid byte av arbete

Om du inte påbörjar din anställning inom fyra månader efter att du har fått arbetstillstånd ska ditt arbetstillstånd återkallas. Det innebär att du inte längre har rätt att arbeta i Sverige.

Om Migrationsverket inte har fattat beslut i ditt ärende ännu går det bra att skjuta fram startdatumet för ditt tillstånd. Meddela Migrationsverket vilka ändringar i din ansökan som du vill göra.

Om du redan fått beslut från Migrationsverket kan inga ändringar göras. Du kan istället begära att tillståndet återkallas och sedan ansöka på nytt vid ett senare tillfälle.

Om du har ett uppehålls- och arbetstillstånd för arbete i Sverige kan du driva ett eget företag vid sidan av din anställning. Din anställning ska vara det huvudsakliga syftet med vistelsen i Sverige och villkoren för ditt arbetstillstånd måste vara uppfyllda. Inkomsterna från företaget kommer inte att beaktas i bedömningen om villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda.

Frågor och svar om lön och övriga anställningsvillkor

För att kunna få arbetstillstånd ska du bland annat ha en lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Från och med den 1 november 2023 måste du också arbeta i sådan omfattning att du uppnår en god försörjning, vilket motsvarar 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Det är den medianlön som var publicerad vid ansökningstillfället som Migrationsverket kommer att utgå från vid prövningen av ditt ärende.

Det är du som ansöker om arbetstillstånd som ska bevisa att du med din lön kommer att uppfylla kravet på god försörjning samt bevisa att din lön är i nivå med gällande kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Det gör du genom att bifoga anställningsavtalet till din ansökan.

Läs om gällande försörjningskrav här

Migrationsverket har möjlighet att jämföra din lön med gällande kollektivavtal och det fackliga yttrande som lämnas in tillsammans med ditt anställningsavtal och informationen om anställningen som din arbetsgivare lämnar.

Om din lön är sämre än gällande kollektivavtal är det du som ska visa att din lön är i nivå med vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du kan till exempel lämna in information och dokumentation som visar detta.

Om din grundlön inte är tillräcklig prövar Migrationsverket om det finns andra ersättningar eller förmåner i ditt anställningsavtal som ska räknas som lön. Rena lönetillägg räknas som lön men semesterersättning eller ersättning för mertid och övertid räknas inte. Långtidstraktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg räknas också som lön. Ersättning för tidsbegränsade tjänsteresor ingår däremot inte. Fri bostad räknas som lön om arbetstagaren beskattas för bostaden, så länge det inte endast är fri bostad vid tjänsteresor. Även andra förmåner som inte är kopplade till tjänsten eller tjänsteresor kan räknas med i lönen. Det kan vara mat, resor till och från jobbet eller bil som används privat.

För att ersättningen eller förmånen ska räknas med i lönen krävs att dessa uttryckligen framgår av anställningsvillkoren och är regelbundet återkommande. Det måste också finnas tillräckliga uppgifter för att Migrationsverket ska kunna värdera ersättningen eller förmånen som du får. Det är du som söker arbetstillstånd som ska visa att du får en ersättning eller förmån som ska räknas som lön.

Migrationsverket har tagit fram ett rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, är tillräcklig för att uppfylla kravet på arbetstillstånd.

Läs det rättsliga ställningstagandet, RS/007/2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket behöver veta vilket yrke du ska arbeta inom men även vilka arbetsuppgifter du har. Dessa uppgifter har bland annat betydelse vid bedömningen av om din lön motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Ditt arbetstillstånd kommer bara att gälla för det slag av arbete du uppger i din ansökan. 

Den svenska semesterlagen gäller för alla anställda i Sverige och ger dig rätt till fem veckors betald semester varje år. Hur mycket semester du kan eller måste ta ut beror på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren under året. Kontrollera med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för just dig.

Semesterlagen hittar du på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om försäkringar

Du ska omfattas av försäkringar som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

För att ha försäkringar som är i nivå med kollektivavtal krävs att du omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Om din anställning omfattas av ett kollektivavtal ingår dessa försäkringar för dig i avtalet.

Om ditt försäkringsskydd skiljer sig från ovan kan din arbetsgivare kompensera dig med till exempel högre lön så länge som dina anställningsvillkor inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Första gången du ansöker om arbetstillstånd ska din arbetsgivare uppge vilka försäkringar som kommer att tecknas för dig. Om du ansöker om förlängning ska du uppge vilka försäkringar du har omfattats av under ditt tidigare arbetstillstånd. Ibland kan Migrationsverket behöva göra ytterligare kontroller gällande tecknade försäkringar. I de fallen skickar Migrationsverket en komplettering om detta.

Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig och försäkringarna ska gälla från det att du börjar arbeta. Om du inte har omfattats av försäkringar under hela den tid du har arbetat ska du ange detta i din ansökan och förklara varför.

Även utländska försäkringar kan tecknas. Det är viktigt att de försäkringar som arbetsgivaren har tecknat inte är sämre än de som följer av kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Uppgift om försäkring ska därför lämnas vid ansökan.

Frågor och svar om annonsering

Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet.

Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Arbetsgivaren behöver inte annonsera ut tjänsten om ansökan gäller en anställning som du har sedan tidigare.

Om du är anställd utomlands och ska arbeta i Sverige på entreprenad, i ett bemanningsföretag eller på grund av en koncern- eller företagsförflyttning behöver arbetsgivaren inte annonsera ut tjänsten. Anledningen till detta är att det handlar om en anställning som du redan har. Om du vid ett senare tillfälle blir lokalanställd ska din arbetsgivare i Sverige annonsera ut din tjänst vid det tillfället.

En arbetsgivare behöver inte annonsera ut en tjänst som normalt inte står öppen för den reguljära arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara anställning som imam, präst, ledningspersonal vid företag eller anställda vid utländska statliga institutioner.

Om det företag som du arbetar på byter ägare kan det vara en så kallad verksamhetsövergång. Det innebär att den nya ägaren är skyldig att ta över befintlig personal till befintliga anställningsvillkor. Då behöver din tjänst inte annonseras ut på nytt.

Om du har ett arbetstillstånd som endast är begränsat till ett yrke får du byta arbetsgivare utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd så länge ditt arbete är inom samma yrke. I de fallen behöver din arbetsgivare inte annonsera ut din tjänst.

Om du redan är anställd inom koncernen i ett annat land och stationeras till företaget i Sverige en viss tid och sedan ska återgå till din anställning i hemlandet behöver tjänsten inte annonseras ut. Är det fråga om en nyrekrytering till en tjänst i Sverige krävs att tjänsten annonseras ut även om du har varit anställd på en annan befattning inom koncernen. Tjänsten måste också annonseras om din tjänst flyttas över till företaget i Sverige.

Om du har ett arbetstillstånd som endast är begränsat till ett yrke får du byta arbetsgivare utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd så länge ditt arbete är inom samma yrke. I de fallen behöver din arbetsgivare inte annonsera ut din tjänst.

Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Genom att annonsera i Arbetsförmedlingens platsbank blir annonsen synlig även i den europeiska platsbanken EURES och personer bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet.

Det är möjligt att annonsera ut tjänsten genom andra kanaler än Arbetsförmedlingen så länge annonsen har gjorts tillgänglig inom EU/EES och Schweiz på annat sätt, till exempel genom annonsering via någon annan etablerad europeisk kanal för platsannonser. Det räcker inte att annonsera på arbetsgivarens webbplats eller i ett antal större tidningar. Annonsering enbart på exempelvis LinkedIn eller i andra kanaler som riktar sig till en begränsad krets mottagare uppfyller i de flesta fall inte heller kravet. Om annonsering har skett på annat sätt än genom Arbetsförmedlingen och EURES är det viktigt att visa att annonseringen har nått ut inom EU/EES och Schweiz på ett motsvarande sätt.

När det gäller en tjänst som kan bli aktuell endast för en begränsad krets av personer, som kan nås med riktade rekryteringsåtgärder, kan det vara tillräckligt att tjänsten har utannonseras i en databas för rekrytering som används av den aktuella kretsen av personer. Vid bedömningen av vilka rekryteringsåtgärder som krävs bör arbetsgivaren till exempel ta hänsyn till om tjänsten är särskilt reglerad, om tjänsten ställer höga krav på utbildning eller erfarenhet, eller om tjänsten på grund av sin speciella karaktär endast kan vara aktuell för en begränsad krets av personer.

En annons ska ligga ute under tio dagar innan ett anställningsavtal tecknas. Annonseringen bör ske i viss anslutning till anställningens början.

Om annonsens slutdatum är längre tillbaka än sex månader innan anställningen ska påbörjas kan det innebära att ansökan om arbetstillstånd avslås.

Frågor och svar om fackligt yttrande

Anledningen till att en facklig organisation ska få tillfälle att lämna synpunkter över anställningsvillkoren är för att säkerställa att löne- och anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller enligt kollektivavtal eller som är brukligt inom yrket eller branschen.

Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att hämta in ett fackligt yttrande. Om arbetsgivaren inte har hämtat in ett fackligt yttrande skickar Migrationsverket informationen om anställningen till berörd facklig organisation. Detta kommer att fördröja handläggningstiden. Därför är det viktigt att arbetsgivaren själv hämtar in det fackliga yttrandet.

Om den fackliga organisationen avstår från att lämna synpunkter över anställningsvillkoren kommer Migrationsverket att ta ställning till om de erbjudna anställningsvillkoren motsvarar kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Frågor och svar om arbetsgivaren

Inom vissa branscher finns det högre utredningskrav men arbetsgivare med fler än 50 anställda undantas från dessa krav. Uppgiften är också viktig när Migrationsverket tittar på om arbetsgivaren har betalat in de arbetsgivaravgifter som den ska göra. Om företaget tillhör en koncern är det antal anställda i företaget i Sverige som ska uppges.

Migrationsverket behöver veta när den faktiska verksamheten startade för att kunna bedöma om det är en nystartad verksamhet. För nystartade verksamheter gäller särskilda utredningskrav vilket innebär att ytterligare handlingar ska lämnas in vid ansökan.

Läs mer på sidan Högre krav för vissa branscher

Migrationsverket behöver känna till datum för när avtalet tecknades för att kunna se hur länge du har omfattats av kollektivavtalet. Det datum som ska anges är när avtalet tecknades.

Frågor och svar om förlängningar

Du ska lämna in inkomstuppgift från Skatteverket när du ansöker om förlängning. För att visa att du uppfyllt villkoren för arbetstillstånd ska du skicka in en sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor.

Läs mer om inkomstuppgifter vid ansökan om förlängning

Om du inte har betalat skatt i Sverige ska du i stället för inkomstuppgift bifoga en sammanställning månad för månad av din lön och dina traktamenten. Ange vad din lön motsvarar i svenska kronor per månad. Ange även hur många dagar per månad som du har arbetat i Sverige. Migrationsverket kan behöva komplettera ditt ärende med underlag som visar den lön du har fått.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Ett acceptabelt avbrott i arbetet är att vara sjukskriven eller föräldraledig. Ange i ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och varför. Bifoga intyg som visar din frånvaro, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Om du inte har arbetat alls eller endast under en mycket begränsad tid kan du få avslag i samband med din ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Det finns möjlighet att ha vissa avbrott i anställningen som inte beror på föräldraledighet eller sjukskrivning. Till exempel om du har varit tjänstledig eller rest till hemlandet. Ange i ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och varför.

Se även frågan Vad gäller om jag har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet?

Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Schengenland, eller har varit på besök i ett annat Schengenland under tiden som du har haft arbetstillstånd i Sverige, ska du ange detta i din ansökan om förlängning. Detta har bland annat betydelse när Migrationsverket prövar om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Då tittar Migrationsverket på i vilken utsträckning du har varit utrest från Sverige och vilken betydelse detta har för din anknytning till Sverige.

När du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket om du uppfyllt villkoren för tillståndet under din tidigare tillståndsperiod och om du uppfyller villkoren för att beviljas ett nytt arbetstillstånd.

Vid en förlängningsansökan ska Migrationsverket göra en helhetsbedömning över anställningsvillkoren över tid.

Nej, så länge som villkoren i ditt anställningsavtal inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Det krävs inte att en arbetsgivare ska erbjuda villkor som helt motsvarar kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal ska kunna utforma sina villkor på ett sätt som avviker från kollektivavtal så länge som villkoren inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Anställningsvillkor kan ändras under en tillståndsperiod, och vissa villkor kan ibland avtalas retroaktivt. För vissa arbetstagare är det också möjligt att ingå enskilda överenskommelser med arbetsgivaren om villkor rörande till exempel semester och pensionsinbetalningar.

Det är du som ansöker om arbetstillstånd som ska bevisa att dina anställningsvillkor är i nivå med vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Du kan till exempel lämna in information och dokumentation som visar detta.

Din arbetsgivare kan vara skyldig att anmäla till Migrationsverket om något av dina anställningsvillkor ändras jämfört med de uppgifter som låg till grund för ditt arbetstillstånd. De ändrade anställningsvillkoren bör anmälas senast en månad efter det att de har börjat tillämpas.

Om din arbetsgivare rättar en brist först efter att Migrationsverket har påtalat det värderar vi detta i vår helhetsbedömning.

Vi gör en individuell bedömning och kontrollerar bland annat om villkoren har varit i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen och vilka åtgärder som din arbetsgivare har vidtagit för att kompensera bristen.

Vi tittar även på andra omständigheter som talar för och emot att ansökan ska beviljas.

Om du inte har fått anställningsvillkor som är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen under en viss period men din arbetsgivare har rättat bristen innan Migrationsverket har påtalat den ska vi beakta det vid helhetsbedömningen.

Då tittar vi på vilken bristen är och varför den har gjorts. Utifrån en helhetsbedömning kan exempelvis mindre brister tillåtas. Migrationsverket tittar även på om det vore oskäligt att återkalla ditt tillstånd eller vägra en förlängning av ditt arbetstillstånd.

Utgångspunkten är att en brist ska ha åtgärdats av arbetsgivaren och att du ska ha kompenserats för bristen, om det är möjligt. Bristen ska också ha åtgärdats i nära anslutning till att den upptäcktes.

Migrationsverket tittar på när under anställningstiden som bristen har uppkommit. Om exempelvis din löneutbetalning har försenats eller en försäkring inte har kunnat tecknas på grund av svårighet att ordna folkbokföring eller bankkonto i samband med att du tillträdde din tjänst kan det vanligtvis accepteras om du har kompenserats.

För att du ska ha rätt att arbeta under tiden som din ansökan om förlängning handläggs krävs att du har haft arbetstillstånd i minst sex månader och att du har lämnat in din ansökan innan giltighetstiden på ditt förra arbetstillstånd löpte ut.

Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det nya uppehålls- och arbetstillståndet inte är klart riskerar du att inte få komma in i Sverige om du befinner dig utanför landets gränser. Därför behöver du alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut och du har ansökt om förlängning kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. Du ska vara medveten om att en sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum och att Migrationsverket inte kan styra hur ambassaden eller konsulatet beslutar i ansökan.

Om du behöver göra en tjänsteresa utanför Sverige under tiden som din ansökan handläggs, har du möjlighet att ansöka om visum, så kallad D-visering. Observera att om du kommer från ett land som inte behöver visering för att resa till Sverige och Schengenområdet behöver du inte ansöka om D-visering. Du kan då resa in i Sverige utan visum även om din ansökan om förlängning av arbetstillstånd inte har beviljats ännu.

Läs mer om visum för tjänsteresa

Ja, du kan ansöka om ett nytt arbetstillstånd när du har rest tillbaka till ditt hemland.

Frågor och svar om familj

Ja, de familjemedlemmar som får ett uppehålls- och arbetstillstånd får arbeta i Sverige. De är inte begränsade till ett yrke eller en arbetsgivare.

Ja, det får du. Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

Om hela familjen ska företrädas av ombudet ska fullmakt bifogas för alla familjemedlemmar.

Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nej, även födelsebevis måste bifogas.

Nej, om du och dina familjemedlemmar ansöker om permanent uppehållstillstånd behöver ni inte bifoga personbevis. Om Migrationsverket behöver se folkbokföring kan vi själva hämta information via Skatteverket.

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd

När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan försörja dig själv som arbetstagare eller egen företagare och lever ett skötsamt liv kan du få permanent uppehållstillstånd. Du ska ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som du har haft arbetstillstånd för.

Migrationsverket kontrollerar att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete. Du ska också ha uppfyllt villkoren för arbetstillstånd under tillståndstiden.

Läs mer om hur vi bedömer anställningsvillkoren under frågan Hur bedöms anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning?

Migrationsverket kontrollerar att dina anställningsvillkor har uppfyllts under dina tidigare tillståndsperioder genom de inkomstuppgifter från Skatteverket och lönespecifikationer som du lämnar in. Vi kontrollerar även om du har omfattats av försäkringar under din tillståndstid.

Dina anställningsvillkor får inte ha varit sämre än vad som följer av kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Migrationsverket gör en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor över tid. Om det finns brister kontrollerar vi varför det finns en brist och om den har rättats till.

Du ska kunna försörja dig själv som arbetstagare eller egen företagare.

Du ska leva ett skötsamt liv, vilket innebär att du kan få avslag på din ansökan om permanent uppehållstillstånd om du till exempel har begått brott.

Om du inte kan få eller vill ha permanent uppehållstillstånd efter fyra år kan du få arbetstillstånd i ytterligare två år om villkoren för förlängt tillstånd är uppfyllda.

Om du har haft avbrott i din anställning på grund av sjukdom eller föräldraledighet ska du lämna in utbetalningsuppgifter från Försäkringskassan. Om du kan visa att du har varit sjukskriven eller föräldraledig godtas dessa avbrott, men om du endast har arbetat under en begränsad tid kan det försvåra dina möjligheter att få permanent uppehållstillstånd.

Andra typer av avbrott i anställningen godtas inte i samma omfattning.

Ja, du kan få ett nytt arbetstillstånd om villkoren förlängt arbetstillstånd är uppfyllda.

Sidan senast uppdaterad: