Praktik med anknytning till högre utbildning

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har blivit erbjuden en praktikplats i Sverige på ett företag, universitet, myndighet eller organisation, behöver du ha ett uppehållstillstånd för praktik. Praktiken ska ha anknytning till din utbildning.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd som praktikant ska du

 • inom två år före ansökan ha fått en examen från högre utbildning eller följa ett utbildningsprogram som leder till en sådan examen
 • ha ett giltigt pass (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • ha fått ett skriftligt avtal om praktik där villkoren för din praktik framgår
 • ha ett intyg om att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (om du ska vara i Sverige i högst ett år)
 • ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa.

Praktiken ska ha anknytning till din utbildning. Det innebär att praktiken ska genomföras inom samma område och på samma kvalifikationsnivå som det utbildningsprogram du läser eller har läst.

Läs om vilka krav som gäller för din arbetsgivare

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • få ett mejl från arbetsgivaren med en länk som leder dig till e-tjänsten
 • ha kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • kunna betala ansökningsavgiften med kontokort
 • ha ett intyg om pågående utbildning eller examen inom högre utbildning
 • ha ett intyg om att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (om du ska vara i Sverige i högst ett år)
 • avtal om praktik.

Reglerna gäller för dig som har fått praktikplats på ett företag, ett universitet, en myndighet eller organisation och praktiken har anknytning till din pågående utbildning eller examen inom högre utbildning.

Om du har fått en praktikplats genom ett internationellt utbytesprogram inom organisationer som exempelvis AIESEC, IAESTE, JUF och SACCUSA, eller genom ett avtal om praktikutbyte mellan länder, gäller andra regler. Praktiken ska då inte ha anknytning till en högre utbildning.

Läs mer om praktik genom internationellt utbyte

Om du har fått en praktikplats som inte har anknytning till högre utbildning och som inte ingår i ett internationellt avtal ska du ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd. Du måste då kunna visa att du har blivit erbjuden en lön och anställningsvillkor som motsvarar svenska regler för praktikanter.

Läs mer om arbetstillstånd enligt ordinarie regler för arbetstillstånd

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

I vissa fall kan du få ditt pass kontrollerat digitalt, i stället för att visa upp det personligen.

Läs mer om e-tjänsten för digital passkontroll

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Bli foto­gra­ferad och lämna fingerav­tryck

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck i samband med att du visade ditt pass, behöver du besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att göra detta så snart som möjligt.

Du behöver bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Följ ditt ärende i Min sida

Om du har gjort din ansökan i e-tjänsten kan du logga in i Min sida för att följa ditt ärende och se om du har fått beslut.

Min sida

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. Om praktikorganisationen har ansökt åt dig kommer beslutet att skickas till den ambassad eller generalkonsulat närmast där du bor. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för den tid du erbjuds praktik, men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Tillstånd som praktikant kan beviljas för en eller flera perioder för sammanlagt högst 18 månader.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Du som får tillstånd för kortare tid än tre månader får inte något uppehållstillståndskort och ska därför visa upp beslutet tillsammans med ditt pass när du reser till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Det går inte att förlänga ett uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning.

Om du får ett arbete

Om du får ett arbete i Sverige har du möjlighet att ansöka om arbetstillstånd utan att resa hem. Du måste ansöka innan ditt uppehållstillstånd för praktik löper ut.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Viktigt om försäk­ring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Om du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, 100031, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan. Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information innan du lämnar in din ansökan.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, blankett 100031 Pdf, 761.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om till­stånd för prak­ti­kanter (högre utbild­ning)

Du ska ansöka och beviljas ett uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning innan du reser in i Sverige. Om du har ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och har slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning kan du ansöka från Sverige.

Dina anställningsvillkor, inklusive din lön, under praktiktjänstgöringen ska vara i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen för praktikanter.

Frågor och svar om försäkringar för praktikanter (högre utbildning)

Du behöver visa att du har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige för att kunna beviljas ett uppehållstillstånd. Du behöver ha en heltäckande sjukförsäkring om du under din vistelse i Sverige skulle behöva sjukvård.

Om du ansöker om tillstånd för längre än ett år kommer du att kunna folkbokföras och omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet. Då behöver du ingen sjukförsäkring.

Din sjukförsäkring bör täcka kostnaderna för såväl akut som annan sjukvård samt sjukhusvistelse, tandvård och eventuell hemtransport av medicinska skäl.

Om du har haft symtom eller en sjukdom innan du reser till Sverige behöver försäkringen inte täcka läkarbesök för behandling av detta. Skulle du bli hastigt försämrad och därför behöva vård bör sjukförsäkringen täcka läkarvård tills ditt tillstånd har stabiliserats.

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om den sjukförsäkring du har ansökt om eller tecknat kommer att godkännas vid bedömningen om uppehållstillstånd.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: